Postępowanie egzekucyjne w administracji - Decyzja ostateczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Decyzja ostateczna - strona 1

Fragment notatki:


Postępowanie administracyjne. 63. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 154, 155, 161)
Na podstawie art. 154 § 1 i 2 kpa mogą być uchylone lub zmieniane decyzje ostateczne w rozumieniu art. 16 § 1 kpa. Zakres znaczeniowy pojęcia „decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa” jest niejasny.
Ocena czy strona nabyła względnie nie nabyła praw z decyzji ostatecznej, powinna być dokonywana na podstawie treści rozstrzygnięcia zawartego w decyzji ostatecznej. W związku z treścią art. 104 § 1 kpa powstaje zagadnienie, czy kwestię nabycia praw należy łączyć jedynie z decyzjami merytorycznymi, tj. rozstrzygającymi sprawę co do jej istoty, czy także z decyzjami procesowymi, które nie rozstrzygają sprawy co do jej istoty, lecz w inny sposób kończą postępowanie w danej instancji.
Należy przyjąć że w powyższym przepisie jest mowa o decyzjach ostatecznych merytorycznych (materialnych), czyli decyzji rozstrzygających sprawę co do istoty. W doktrynie utrwalił się pogląd, że strona nie nabywa prawa z decyzji ostatecznej, jeżeli decyzja ta odmawia przyznania stronie żądanych uprawnień, przy czym decyzja taka jest decyzją merytoryczną, bowiem załatwia sprawę, tyle że nie zaspokaja w całości żądania strony. Do decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 154 § 1 kpa, nie należą decyzje nakładające na stron obowiązek, bowiem nawet te decyzje są decyzjami, na mocy których pewne osoby nabywają prawo do wykonania tylko obowiązków wskazanych w decyzji, a nie innych a zatem są to decyzje, na mocy których strona nabyła prawo (art. 155 kpa). W odniesieniu do tzw. decyzji deklaratoryjnych należy przyjąć, że ustalenie, czy na mocy tych decyzji strona nabyła prawa, wymaga odwołania się do osnowy takiej decyzji.
W razie gdy w postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż jedna strona, wówczas wymagane jest, aby żadna ze stron nie nabyła prawa do decyzji ostatecznej. Ocena, czy decyzja ostateczna wydana w postępowaniu, w którym uczestniczyło kilka stron, tworzy lub nie tworzy praw dla każdej ze stron, wymaga uwzględnienia, czy w postępowaniu tym uczestniczą strony o sprzecznych interesach czy też interesy stron są tożsame. W pierwszym z przypadków przepis art. 154 § 1 kpa nie będzie miał zastosowania, bowiem przynajmniej jedna ze stron postępowania może wywodzić swoje prawo nabyte z decyzji ostatecznej, na mocy której inna ze stron nie nabyła prawa. Treść takiej decyzji ostatecznej powinna być jednak konfrontowana z przepisami prawa materialnego stanowiącego podstawę jej wydania, bowiem przepisy tego prawa określają treść stosunków prawnych powstających między stronami postępowania w danej sprawie administracyjnej.
Przepis art. 154 § 1 kpa nie ma zastosowania do postanowień. Wynika to w sposób nie budzący wątpliwości z przepisu art. 126 kpa, który przewidując odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu dotyczących między innymi wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji w stosunku do postanowień, nie odsyła do komentowanego przepisu. Przemawia za tym także zakaz wykładni rozszerzającej tego przepisu, jako ustanawiającego wyjątek od zasady trwałości decyzji ostatecznych.


(…)

… jeżeli jej działalność lub wstrzymywanie się od działalności albo jej zachowanie się stanowi przeszkodę w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego obowiązku.
*****
Postępowanie uproszczone.
Organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym mogą w granicach swojej właściwości stosować wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej i przymus bezpośredni również w celu…
… administracji rządowej, a także między samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Sąd udziela odpowiedzi na pytania prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez SKO.
Sąd nie jest właściwy w sprawach:
należących do właściwości innych sądów
wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach pomiędzy organami administracji publicznej oraz wynikających z podległości służbowej pomiędzy przełożonymi…
… przesądza o wszczęciu postępowania).
Zasada:
Niezależności stosowania środków egzekucyjnych
Stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
Celowości
Stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego
Zagrożenia
Poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego
Niezbędności
Następstwa prawnego
Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych.
W postępowaniu egzekucyjnym dominującym…
… skutkuje umorzeniem postępowania. Upomnienie ma być środkiem perswazji mającym skłonić do dobrowolnego spełnienia obowiązku.
Zasada poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego.
Granicę egzekucji stanowi minimum środków materialnych potrzebnych do utrzymania osoby zobowiązanej oraz osób, które utrzymuje. Rozwinięciem tej zasady są przepisy ustawy, które wymieniają przedmioty nie podlegające egzekucji…

wpłatę wadium przez przystępujących do licytacji lub osobę składającą wniosek o przejęcie nieruchomości
licytację publiczną
przybicie dokonane po zamknięciu licytacji na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę
przyznanie własności na podstawie postanowienia o przyznaniu własności po złożeniu przez licytanta do depozytu sądowego ceny nabycia.
Ostateczne postanowienie o przyznaniu własności wraz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz