Postępowanie administracyjne - ugoda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - ugoda - strona 1 Postępowanie administracyjne - ugoda - strona 2 Postępowanie administracyjne - ugoda - strona 3

Fragment notatki:

Ugoda administracyjna (art. 114 - 122 k.p.a.) a) info ogólne i przesłanki zawarcia ugody: zasada ogólna  ugodowe załatwianie spraw
Instytucja ta pojawiła się w kodeksie dopiero w 1980 roku. Zawarcie ugody i jej zatwierdzenie wywiera takie same skutki ja decyzja administracyjna.
W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracyjnym, strony mogą zawrzeć ugodę do czasu wydania przez dany organ decyzji. Kodeks przewiduje tylko ugodę między stronami postępowania a nie między stroną (stronami) a organem administracyjnym.
Zawarcie ugody jest dopuszczalne a nawet wskazane, jeżeli: przemawia za tym charakter sprawy
przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia ustawy
nie sprzeciwia się temu przepis prawa (art. 114 - kurcze, kiedyś to potrafili zwięźle i na temat, a niby ten k.p.a. taki dla ułomnych :-D )
Wymienione przesłank i muszą występować łącznie, aby zawarcie ugody mogło nastąpić.
b) właściwość organu i termin do zawarcia ugody:  organ admi. I lub II instancji
 organ odracza wydanie decyzji(po zgodnym oświadczeniu obu stron)
 organ wyznacza stronom termin do zawarcia ugody
 w przypadku odstąpienia od zawarcia ugody (przez strony lub stron) albo nie dotrzymania terminu organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji
c) forma i elementy składowe ugody: forma pisemna
oznaczenie organu przed którym ugoda została zawarta
data sporządzenia
oznaczenie stron
przedmiot i treść ugody
wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu
podpisy stron
podpis pracownika organu administracji, upoważnionego do sporządzania ugody
organ utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzania ugody
d) przesłanka ważności ugody:  zatwierdzenie przez organ , przed którym została zawarta
 jeżeli współdziałanie to zatwierdzenie dop. po stanowisku 2 org.
organ ma obowiązek odmówić zatwierdzenia jeżeli:
- ugoda została zawarta z naruszeniem
- nie uwzględnia stanowiska org. uprawnionego do jego wyrażenia według obowiązujących przepisów prawa
e) forma zatwierdzenia zatwierdzenie bądź odmowa-przez postanowienie w ciągu 7 dni od zawarcia, przysługuje zażalenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz