Postępowanie administracyjne - test 1 - prokurator

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - test 1 - prokurator - strona 1 Postępowanie administracyjne - test 1 - prokurator - strona 2 Postępowanie administracyjne - test 1 - prokurator - strona 3

Fragment notatki:

Imię i nazwisko grupa 1. Przepisów k.p.a. nie stosuje się:
a) w sprawach wydawania zaświadczeń,
b) do postępowania w spawach karnych skarbowych,
c) do postępowania w sprawie skarg i wniosków przed organami jednostek samorządu terytorialnego.
2. Organami wyższego stopnia w stosunku do organów organizacji społecznych są:
a) samorządowe kolegia odwoławcze,
b) właściwi w sprawie ministrowie,
c) odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
d) odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, wówczas sprawę załatwia inne samorządowe kolegium odwoławcze wyznaczone przez:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) Naczelny Sąd Administracyjny,
c) wojewódzki sąd administracyjny,
d) ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie
a) 30 dni od daty jego wniesienia,
b) 7 dni od daty jego wniesienia,
c) 14 dni od daty jego wniesienia.
5. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie, określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a., strona może wnieść do organu administracji publicznej wyższego stopnia:
a) ponaglenie,
b) skargę,
c) zażalenie,
d) odwołanie.
6. Strona postępowania administracyjnego ma obowiązek powiadamiania organu
prowadzącego postępowanie o zmianie swojego adresu:
a) zawsze,
b) tylko na żądanie organu prowadzącego postępowanie,
c) w zależności od własnego uznania.
7. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania
a) służy zażalenie,
b) nie służy zażalenie, chyba że organ, który je wydał, postanowi inaczej,
c) nie służy zażalenie.
8. Świadkami nie mogą być:
a) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
b) osoby, które odpowiedzi na pytania mogłaby narazić na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową,
c) osoby, których odpowiedzi na pytania mogłyby powodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej,
9. Odmowa podjęcia zawieszonego postępowania następuje w formie:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz