Postępowanie administracyjne - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - pytania na egzamin - strona 1 Postępowanie administracyjne - pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

1. Organ administracji publicznej doręcza pisma:
d. za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
2. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia:
c. jeżeli przepis szczególny tak stanowi - w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni oddnia publicznego ogłoszenia,
3. Organ administracji może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań:
b. osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie - jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych,
4. W razie uchybienia terminu organ administracji publicznej powinien przywrócić termin:
a. na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
5. Organ administracji publicznej wszczyna postępowanie administracyjne:
a. na żądanie strony lub z urzędu,
6. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest:
c. dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej,
7. Można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony:
d. w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej.
8. Jeżeli organ administracji publicznej do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie:
c. niezwłocznie przekazuje je w drodze postanowienia do organu właściwego,
9. Organ administracji publicznej sporządza protokół:
c. z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie,
10. Jako dowód w postępowaniu administracyjnym należy dopuścić:
a. wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem,
11. a. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem osób których zeznanie narazi na odpowiedzialność karną, hańbę, bezpośrednią szkodę majątkową.
d. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
12. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji:
a. służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia ustnie,


(…)

… wydania były fałszywe dowody pod warunkiem, że:
c. zaistnienie fałszerstwa stwierdzono orzeczeniem sądu lub innego organu, chyba, że wznowienie jest konieczne dla życia lub zdrowia ludzkiego lub poważnej szkody dla interesu społecznego, albo jeżeli sfałszowanie dowodu jest oczywiste, a dla dokonania tej czynności zaistniały trwałe lub przejściowe przeszkody,
17. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz