Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa - strona 1 Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa - strona 2 Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne procesowe   PODZIAŁ NORM PRAWA   Normy prawa dzielimy na materialne i prawa formalnego . Każdemu prawu materialnemu odpowiada procedura . Stosowanie norm zawartych w ustawach wymaga wydawania aktów , indywidualnych decyzji . Najpierw ustala się stan faktyczny , następnie stosuje się odpowiednią normę prawna dla określenia stanu faktycznego           i prawnego sprawy indywidualnej dotyczącej indywidualnie oznaczonego podmiotu . Początki procedury administracyjnej można upatrywać                   w państwie absolutnym . Miała ona postać instrukcji , regulującej postępowanie urzędników i ewentualnie współudziału poddanych . Nie  przewidywano w nich żadnych praw procesowych dla poddanych , stąd mogli  oni  jedynie składać prośby , skargi , żale ,  lamenty . Jednakże nie  nakładały one  żadnych obowiązków na urzędników wobec poddanych . Dopiero państwo prawne skrępowało samowolę administracji , nadało prawa obywatelom wobec administracji i ustanowiło pewne gwarancje procesowe dla obywateli . Na staży praw obywatelskich zaczęto stawiać sądy i tu nie ograniczano kontroli aktów administracyjnych do sadów powszechnych , ale zaczęto tworzyć specjalne trybunały administracyjne . I tak np. w krajach ,         w których rozwój nauk administracyjnych był największy ( Austria , Niemcy ) tworzono takie sądy . W Austrii utworzono w 1876 roku Trybunał Administracyjny , który w niezmiennej prawie postaci funkcjonuje po dzień dzisiejszy . To jego orzecznictwo , wespół           z dorobkiem nauki administracji pozwoliło w 50 - tą rocznice jego istnienia dopracować się kodeksu postępowania administracyjnego . I tak w 1925 roku uchwalono w Austrii 4 ustawy : 1.       o ogólnym postępowaniu administracyjnym , 2.       o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , 3.       o ogólnych postanowieniach prawa karno - administracyjnego         i postępowania karno - administracyjnego , 4.       przepisy wprowadzające ustawę o postępowaniu administracyjnym .     W ślad za Austrią w 1928 r. kodeksy takie pojawiły się w Czechosłowacji , Polsce , Jugosławii , a po II wojnie światowej w USA , Bułgarii , Niemczech , Hiszpanii , do dnia dzisiejszego nie ma takiego kodeksu postępowania administracyjnego.  Przy ograniczonym dorobku nauk administracyjnych ogólne zasady postępowania administracyjnego tak zostały wdrożone do praktyki , że funkcjonują jak naturalne prawo zwyczajowe .   W Polsce po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto tworzenie  jednolitego systemu prawnego , spośród  trzech  zaborczych . Z uwagi na szczególny dorobek austriacki a także na rzesze urzędników . posłów , studentów uniwersytetu w Lizt-u  kadry naukowe uniwersytetów , możliwe było przyswojenie na polskim gruncie instytucji austriackich . Stąd też Prezydent RP korzystać a konstytucyjnej delegacji do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy  22 marca 1928 r. wydał 3 rozporządzenia odwzorowane na austriackich ustawach :

(…)

… jej rygoru natychmiastowej wykonalności - w warunkach : -         gdy wymaga tego ochrona zdrowia lub życia ludzkiego , -         dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami , -         ze względu na inny interes społeczny , -         ze względu na ważny interes strony - może on przyjąć postać klauzuli umieszczonej na decyzji lub też organ po wydaniu decyzji może wydać postanowienie o nadaniu jej rygory natychmiastowej wykonalności . Na postanowienie to służy tronie zażalenie,  lecz nie wstrzymuje ono jego natychmiastowej wykonalności .     Organ , który wydał decyzję jest nią związany . Nie może jej zmienić ani uchylić , chyba że strona wniosła odwołanie ( art. 132 )      i wtedy organ zamiast przekazać sprawę do II instancji , może decyzję zmienić , jeżeli uzna , że odwołanie…
… z określonego stanu rzeczy . Wniosek natomiast zawiera pewna propozycję ulepszenia czegoś . Skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia - organów nadrzędnych , wyższego stopnia . Wnioski zaś składa się do właściwych organów ze względu na przedmiot sprawy . Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Prezes RM , a gdy chodzi o skargi i wnioski składane do sądów powszechnych - Krajowa Rada
… od ogłoszenia ustawy do jej wejścia w życie ) od 14 czerwca do 31 grudnia 1960 r. wykorzystano na odpowiednie przygotowanie administracji do stosowania tego aktu . Zespół powołany przez RM wydał pod red. Dr Bogumirskiego wzory pism procesowych do KPA .   Do dnia dzisiejszego aktualizowane wzory te zamieszczane są w komentarzach do KPA , ułatwiając pracownikom redagowanie aktów administracyjnych i innych pism
… sprzeciwiała . W przypadku zachowania dwuinstancyjności postępowania administracyjnego zmiany mogą być nieistotne lub nieznaczne .          Podobnie jak ogólne postępowanie administracyjne trwałym okazało się rozporządzenie o postępowaniu przymusowym , z którego dekretem z 28 stycznia 1928 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych wyłączono ten rodzaj postępowania a pozostałe części obowiązywały…
… zarówno od organów rządowych jak i samorządowych. Warunkiem prowadzenia egzekucji jest stwierdzenie stanu wymagalności zobowiązania.   Zakres podmiotowy
Egzekucji podlegają wszystkie podmioty bez względu czy są to osoby fizyczne, prawnymi czy też jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Jednakże istnieją pewne wyłączenia, np. osób korzystających z przywilejów lub immunitetów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz