Postępowanie administracyjne - Postępowanie wyjaśniające

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Postępowanie wyjaśniające - strona 1 Postępowanie administracyjne - Postępowanie wyjaśniające - strona 2 Postępowanie administracyjne - Postępowanie wyjaśniające - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia postępowania administracyjnego .
Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego . Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania : Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.
Wstępną merytoryczną ocenę podania strony oraz ocenę formalną tego podania przez organ administracji państwowej.
Ocenę własnej zdolności organu do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy .
Zawiadomienie osób będących stronami o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron . Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 61 $ 1). O tym czy postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek względnie z urzędu przesądzają przepisy prawa materialnego , które wymagają wniosku strony o rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej lub dopuszczają wszczęcie postępowania z urzędu . Regułą jest że rozstrzygniecie sprawy w postaci przyznania stronom pewnych uprawnień następuje w postępowaniu wszczynanym na ich wniosek , natomiast postępowanie mające na celu nałożenie pewnych obowiązków może być wszczynane z urzędu przez organ administracji państwowej . Od wspomnianej zasady kodeks wprowadza odstępstwo polegające na tym , iż w sprawie , w której przepis prawa (materialnego) wymaga wniosku strony , organ administracji państwowej może wszcząć postępowanie z urzędu . Może to jednak uczynić tylko ze względu na szczególnie ważny interes strony i tylko wtedy , gdy strona wyrazi na to zgodę (art. 61 $ 2).
W przypadku wniesienia podania o wszczęcie postępowania organ administracji państwowej jest obowiązany do uprzedniej oceny formalnej podania , a także jego wstępnej zasadności (ocena merytoryczna ) . Ocena formalna ogranicza się do stwierdzenia , czy podanie odpowiada wymogom formalnym ustalonym w przepisach procesowych i/lub materialno - prawnych .
Ponieważ podanie powinno zawierać wskazanie osoby , od której pochodzi , jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 $ 2) , zakres formalnej oceny podania jako pisma procesowego jest zatem wąski . Sankcją wynikającą z negatywnej oceny formalnej podania jest pozostawienie podania bez rozpoznania , co odnosi się jednak tylko do tych podań , w których nie wykazano adresu wnoszącego podanie i niema możności ustalenia tego adresu na podstawie danych posiadanych przez organ prowadzący postępowania (art. 64 $ 2).

(…)

… uzupełniają i warunkują się wzajemnie . Tylko w sytuacji , w której obie oceny są pozytywne , złożenie przez stronę żądania skutkuje wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek strony . Powstaje jednak pytanie , jakie są skutki procesowe i forma wyrażania przez organ negatywnej oceny odnośnie do legitymacji procesowej strony i własnej zdolności do załatwienia sprawy . Wydaje…
… decyzji (zawarcia ugody ), ponieważ obejmuje również czynności strony i organu podejmowane po wydaniu decyzji (art. 109-113) . Faza wydania decyzji obejmuje określenie konsekwencji stosowanej normy prawa materialnego (sylogizm subsumpcyjny), sporządzenie i podpisanie decyzji oraz doręczenie względnie ustne ogłoszenie decyzji . Decyzja Decyzja jest podstawową formą załatwiania spraw administracyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz