Posadowienia bezpośredniego budowli-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posadowienia bezpośredniego budowli-projekt - strona 1 Posadowienia bezpośredniego budowli-projekt - strona 2 Posadowienia bezpośredniego budowli-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie projektowe
z przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika
Temat: „Posadowienie bezpośrednie budowli”
TEMAT NR 1 /B
1 Dane wyjściowe1.1.
Q=62,5kN
G=146kN
q=30 kN/m
g=130 kN/m
l1 = 8,0 m
eb2 = 0,10m
l2 = 3,5m
eb1 =
D = 1,1 m
Grupa konsolidacyjna B
Numer profilu geotechnicznego – 1
Budowa podłoża gruntowego (profil geotechniczny 1)
H [m]
Rodzaj
gruntu
0,00-0,30
PH
0,30-1,50
Ps
ID =0,40; 0,41; 0,38; 0,39; 0,42
1,50-1,80
Ps
ID =0,40; 0,41; 0,38; 0,39; 0,42
1,80-

IL =0,51; 0,52; 0,49; 0,48; 0,50
ID lub IL
1
1.2.
Schemat rozmieszczenia fundamentów
l2
l2
eb2
l1
eb2
eb1
eb1
D
G+Q
g+q
B1
g+q
B2
B1
2
H [mm]
Posadzka betonowa
100
2x papa na lepiku
10
Gładź cementowa
40
Beton podkładowy
Żwir lub pospółka
(zag.)
150
200
2. Wyznaczenie parametrów geotechnicznych
Według PN-81-B-03020
współczynnik materiałowy dla metody A wyznaczamy ze wzoru:
γ m = 1±
1
x (n)
Σ( x i − x ( n ) ) 2
N
przyjmując bardziej niekorzystną z obliczonych wartości, przy czym nie należy przyjmować
wartości γm bliższych jedności niż γm = 0,9 i γm = 1,1.
Jeżeli współczynnik materiałowy jest dalszy od jedności niż γm = 0,80 lub γm = 1,25, to
należy przeanalizować przestrzenną zmienność wyników badań w celu sprawdzenia
możliwości wydzielenia dodatkowych warstw geotechnicznych.
x(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego
x(r) – wartość obliczeniowa parametru geotechnicznego
x(r)= x(n)·γm
2.1.
Warstwa PH
2.2.
Warstwa Ps powyżej zwg
ID
(n)
=
0,40 + 0,41 + 0,38 + 0,39 + 0,42
= 0,40[ −]
5
Przykład wyznaczania γm dla metody A
1
γ m =1−
0,40
= 0,965[ −]
(0,40 − 0,40)2 + (0,41 − 0,40)2 + (0,38 − 0,40)2 + (0,39 − 0,40)2 + (0,42 − 0,40)2
5
3
=
Przyjęto γm = 0,9[-]
ID
(r )
= 0,9 ⋅ 0,40 = 0,36[ − ]
2.3.
Warstwa Ps poniżej zwg
Przyjęto ID(n)=0,40 jak w p. 2.2
2.4.
IL
Warstwa G̟
=
(n)
0,51 + 0,52 + 0,49 + 0,48 + 0,50
= 0,50[ −]
5
Zestawienie parametrów geotechnicznych
(parametry określono na podstawie tablic 1 i 2 oraz rysunków 3, 4, 5, 6, 7 PN-81-B03020)
Rodzaj gruntu
PH
Ps
Ps

ρ
[g·cm-3]
1,50
ID=0,40 1,70
ID=0,40 2,00
IL=0,50 1,95
ID/IL
[-]
γ/γwyp
[kN·m-3]
15,00
17,00
γwyp=10,21
19,50
φ [°]
32,5
32,5
12,5
c
[kPa]
0
0
22
Mo
β
[kPa] [-]
82000 0,9
82000 0,9
18000 0,75
M
[kPa]
91111
91111
24000
ρs − ρd
ρs
n=
100% ⋅ ρ
100% + w
= (1 − n)γ s − (1 − n)γ w
ρd =
γ wyp
γ s = ρs ⋅ g
m
ss
= 10kN ⋅ m − 3
g = 10
γw
dla Ps pod zwg obliczono γwyp przyjmując parametry gruntu mokrego o ID=0.40. Odczytano
ρ=2,00 g·cm-3, ρs=2,65 g·cm-3, w=22%. Obliczono γwyp=10,21kN⋅m-3.
4
3. Stopa fundamentowa
Podejście obliczeniowe 1
Kombinacja 1 A1+M1+R1
Kombinacja 2 A2+M2+R1
(dla ławy podejście obliczeniowe 2 – Kombinacja 1 A1+M1+R2)
3.1.
Wyznaczenie wartości obliczeniowych obciążeń
Obciążenia stałe G = 146kN
Obciążenia zmienne Q=62,5kN
Dla zestawu A1 γG=1,35
A1
Vd= G· γG + Q· γQ = 146·1,35+62,5·1,5 = 290,85kN
Dla zestawu A2 γG=1,0
A2
γQ=1,5
γQ=1,3
Vd= G· γG + Q· γQ = ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz