Prawo rzymskie - strona 77

ACTIO PAULIANA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

421. ACTIO PAULIANA. Actio Pauliana było to skarga pauliańska przysługujaca wierzycielowi który został przez zachowanie dłuznika pokrzywdzony. Skarga ta kierowana była do osób które korzystały z rozporządzających fraudacyjnych działań dłu...

ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

391. ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS. Actio praescriptis verbis było powództwem dzięki któremu można było w każdym przypadku spełnienia świadczenia własnego dochodzić wypełnienia umówionego świadczenia wzajemnego.Ponadto powództw tych używano w celu wyrównania strat jakie poniosła strona zobowiązania na s...

Cesja w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

435. CESJA W PRAWIE RZYMSKIM. Cesja czyli przeniesienie wierzytelności z wierzyciela dotychczasowego na nowego poprzez czynność prawną była w Rzymie wprowadzana niezwykle powoli. Wiązało się to z faktem osobistego traktowania węzła obligacyjnego. Jednak z biegiem lat można zaobserwować początki cesj...

CONDICTIO-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

405. CONDICTIO - POJĘCIE, ZASTOSOWANIE. Condictio były to powództwa należące do prawa ścisłego a więc nie posiadały sankcji kanych ani też nie zapewniały stronie odszkodowania. Na ich podstawie strona mógła jedynie domagać się zwrotu przysporzeń dokonanych bezpodstawnie. Tak więc condictio było powó...

CONDICTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

407. CONDICTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM. Conditio ob. turpem vel iniustam casam było jednym ze środków ochrony jakie przysługiwały stronie w celu odzyskania wartości majątkowych które zostały bez słusznej przyczyny przekazane na drugą osobę. Powództwo to dotyczyło takich świadczeń których spełn...

DAMNUM EMERGENS I LUCRUM CESSANS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

334. DAMNUM EMERGENS I LUCRUM CESSANS. Obowiązek uiszczenia odszkodowania według prawa rzymskiego zawierał w sobie nie tylko zwrot rzeczywistej szkody zwanej damnum emergens lecz co...

DAMNUM INIURIA DATUM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

415. DAMNUM INIURIA DATUM. Damnum iniuria datum było to przestępstwo (delikt) polegajace na bezprawnym uszkodzeniu lub zniszczeniu cudzej rzeczy. Przez to przestępstwo rzymianie rozumieli zabicie lub zranienie niewolnika lub zwierzęcia, palenie, łam...

Darowizna w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

400. DAROWIZNA W PRAWIE RZYMSKIM. Darowizna czyli donatio w myśl prawa rzymskiego było to przeniesienie wartości majątkowych z jednej osoby na drugą bez otrzymania za tę czynność ekwiwalentu czyli zapłaty. Krótko mówiąc darowizna jest to nieformalna umowa napodstawie której darczyńcazobowiązuje się ...

Dolus i metus jako delikty-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

419. DOLUS I METUS JAKO DELIKTY. Dolus jako delikt czyli przestepstwo prawa pretorskiego oznaczał rozmyślne działanie mające na celu wyżądzenie szkody majątkowej pod wpływem wprowadzenia w błąd poszkodowanego. Metus była także przestępstwem prawa pr...

Dzierżenie-detentio-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

245. DZIERŻENIE - DETENTIO. Dzierżenie czyli detentio było to posiadanie danej rzeczy na podstawie possessio naturalis. Detentio więc jest to faktyczne władztwo nad rzeczą w którym występuje jedynie corpus a posiadacz nie ma animus czyli zamiaru...