Prawo rzymskie - strona 71

Ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

173. PATER IS EST QUEMNUPIATE DEMANSTRAT. W tłumaczeniu : Ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo. Jest to część sentencji łacińskiej która mówi że matka jest zawsze pewna a ojcem . W prawie rzymskim było to jedno z dwu domniemań ojcostwa umożliwiające dziecku wejście pod jego władzę i czerpanie ...

Pojęcie i treść testamentu - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

193. POJĘCIE I TREŚĆ TESTAMENTU. Testament w prawie rzymskim było to jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci, sutanawiajace dziedzica lub prawny wyraz tego co ma się stać po śmierci testora. Testament jest to więc czynność prawna jednostronna polegająca na uzewnętrznieniu woli ...

Powołanie do spadku - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

191. POWOŁANIE DO SPADKU - POJĘCIE I PODSTAWY. Samo powołanie do spadku - delacja było formą zaaferowania spadku z której osoba powoływana mogła lecz nie musiała korzystać. Powołanie do spadku było podstawą dziedziczenia a następowało ono: testamentowo(ex testamento), bez testamentowo(ab intestato),...

Res corporales i incorporales - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

227. RES CORPORALES I INCORPORALES. Prawo rzymskie nie definiuje nad w sposób precyzyjny pojęcia rzeczy lecz w sposób bardzo dokładny omawia nam ich podział. Właśnie res corporales i res incorporales jest podziałem na rzeczy materialne i niematerialne. Podział ten jest wynikiem pojmowania przez rzym...

Es mancipi i res nec mancipi - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

229. RES MANCIPI I RES NEC MANCIPI. Jednym z podziałów rzeczy był podział na rzeczy będące res mancipi i res nec mancipi. Był to archaiczny podział rzeczy który z biegiem lat przestał obowiązywać. Do rzeczy res mancipi rzymianie zaliczali najwa...

Padek leżący czyli hereditas iacens - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

213. SPADEK LEŻĄCY. HEREDITAS IACENS Spadek leżący czyli hereditas iacens stanowiły składniki majątkowe czyli prawa i obowiązki testora od chwili jego śmierci aż do czasu podjęcia go przez osobę uprawnioną-dziedzica. Instytucja ta polegała na możliwości zasiedzenia składników majątkowych przez osobę...

Sukcesja uniwersalna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

187. SUKCESJA UNIWERSALNA I SYNGULARNA W PRAWIE SPADKOWYM. Sukcesja uniwersalna należy do dziedzin prawa spadkowego. Polegała ona na przejęciu przez spadkobiercę całości praw i obowiązków jakie przysługiwały spadkodawcy. Spadkobierca - heres...

Testament i kodycyl - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

200. TESTAMENT I KODYCYL. Testament mógł w swej treści być rozszerzony o klauzulę kodycylarną. Kodycyl są to dyspozycje pośmiertne zapisywane w formie listawnej a załączone do testamentu. Odbiorcami kodycyli były osoby dziedziczące po testorze prawa i obowiązki majątkowe. W kodycylu nie można było u...

Współdziedziczenie - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

217. WSPÓŁDZIEDZICZENIE I JEGO NASTĘPSTWA. Współdziedziczenie było najczęściej konsekwencją dziedziczenia beztestamentowego i polegało na prawie do spadku większej ilości osób. Consortium czyli całość odziedziczonym składników majątkowych znajdujących się pod wspólnym zarządem dzieliła się proporcjo...

Wydziedziczenie i jego skutki - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

208. WYDZIEDZICZENIE I JEGO SKUTKI. Exheredatio czyli wydziedziczenie nie wymagało dla swej ważności żadnego uzasadnienia lecz aby doszło do skutku należało przestrzegać prawnie określonej formy dla tej czynności. I tak aby wydziedziczyć sy...