Prawo cywilne - strona 28

Ochrona własności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Ochrona własności Ochrona własności - jest to możność domagania się przez właściciela aby inne osoby zachowywały się w określony sposób w stosunku do jego własności. a) roszczenie windykacyjne (wydobywcze) - to roszczenie właściciela przeciwko posiadaczowi rzeczy ażeby rzecz mu wydał (np. torebka)...

Ograniczenie, prawa rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Ograniczenie - prawa rzeczowe Są to prawa na rzeczy cudzej. Istnieje zamknięta lista tych praw. 1. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych: a) Dobrowolnie - umowa z właścicielem - oświadczenie właściciela rzeczy , jeżeli dotyczy nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego. b) Przymusowe - ...

Osobowość prawna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

Osobowość prawna - pojęcie, rodzaje osób prawnych: Osobowość prawna to pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba p...

Podmioty stosunków cywilnoprawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 567

Podmioty stosunków cywilnoprawnych Wyróżniamy dwa rodzaje podmiotów: 1. Osoby fizyczne 2. Osoby prawne 1. OSOBY FIZYCZNE Każdy człowiek jest podmiotem (osoba fizyczna) i tylko człowiek natomiast zwierzę jest wg prawa rzeczą. Art. 8 Kodeksu Cywilnego stanowi: Dziecko od chwili urodzenia nabywa...

Wykład - rzecz, części składowe rzeczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

12. Pojęcia - rzecz, części składowa rzeczy, przynależność, pożytki z rzeczy: -Art. 45. Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. -przedmiot materialny - wyodrębniony -samoistnie występujący w obrocie Rzeczami nie są: prawa podmiotowe niemajątkowe energia elekt...

Potrącenie, przelew, przejęcie długu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

24. Potrącenie, przelew, przejęcie długu: Wersja krótsza: Potrącenie (kompensacja, kompensata) - w prawie cywilnym umorzenie dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności poprzez złożenie oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu ...

Rodzaje praw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Prawa 1. Użytkowanie - to prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. Jest to prawo osobiste ustanowione wyłącznie na rzecz określonej osoby i nieprzenoszalne ani w drodze dziedziczenia ani przez sprzedaż. Cel użytkowania jest alimentacyjny tzn. chodzi o stworzenie użytkownikowi możliwo...

Prawo cywilne a system prawa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Prawo cywilne a system prawa: Polski system prawa dzieli się na gałęzie prawa, które regulują określone kategorie stosunków społecznych: prawo karne- definiuje, czym jest przestępstwo, określa katalog przestępstw i kar prawo administracyjne- zajmuje się funkcjonowaniem administracji publicznej pr...

Prawo rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

PRAWO RZECZOWE 1. Prawo rzeczowe - jest to dział prawa cywilnego regulujący prawo osoby do rzeczy. 2. Cechy prawa rzeczowego: a) przedmiotem prawa rzeczowego są rzeczy a wyjątkowo także prawa b) prawa rzeczowe mają charakter bezwzględny c) istnieje zasada zamkniętej listy praw rzeczowych (NUMER...

Przesłanki ważności czynności prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Przesłanki ważności czynności prawnych. Oświadczenie woli, aby było skuteczne musi być wyrażone w sposób jednoznaczny. oświadczenie woli możemy wyrazić w sposób werbalny lub za pomocą innych znaków np. w sposób dorozumiany. Oświadczenia woli złożone przez strony podlegają wykładni, czyli interpreta...