Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - strona 1 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - strona 2

Fragment notatki:

Pomieszczenia higieniczno­-sanitarne
§77. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne po­winno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów od­rębnych.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wy­sokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości po­mieszczenia higieniczno-sanitarnego w budyn­ku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pen­sjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. §78. Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitar­nego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dzia­łanie wilgoci.
Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny na­tryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nie­nasiąkliwa i nieśliska.
§79. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielone­go ustępu powinny otwierać się na zewnątrz po­mieszczenia, mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wynosi 2 m w świetle ościeżnicy, a w dol­nej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powie­trza. W łazience i umywalni, z wyjątkiem ogól­nodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. §80.1. Kubatura pomieszczenia łazienki mają­cej wentylację grawitacyjną powinna wynosić co najmniej:
1) 8 m3 - przy zastosowaniu urządzenia ga­zowego do ogrzewania wody, instalowanego w tym pomieszczeniu,
2) 6,5 m3 - przy doprowadzeniu centralnej cie­płej wody lub zastosowaniu elektrycznego urzą­dzenia do ogrzewania wody, a także gdy gazo­we urządzenie do ogrzewania wody znajduje się poza tym pomieszczeniem.
2. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 2, jednakże nie poniżej 5,5 m3, jeżeli pomieszczenie łazienki jest wypo­sażone w wentylację mechaniczną wywiewną. §81. Kabina natryskowa niezamknięta, stano­wiąca wydzieloną część pomieszczeń natry­sków i umywalni zbiorowych, powinna mieć po­wierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m.
Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację mechaniczną wy­wiewną.
Kabina natryskowa zamknięta, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, które muszą korzystać z wózków inwalidzkich w trak­cie kąpieli, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w wentylację me­chaniczną wywiewną.
§83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony) nie-przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wy­posażona w umywalkę, powinna mieć najmniej­szy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed mi­ską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzu­cie poziomym, spełniającą również funkcję po­wierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej. §263. W łazienkach i saunach z piecykami ga­zowymi oraz termami gazowymi i elektryczny­mi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych, z tym że odległość urzą­dzeń od wykładziny powinna wynosić co naj­mniej 0,3 m. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz