Pomiary wybranych wielkości geometrycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary wybranych wielkości geometrycznych - strona 1 Pomiary wybranych wielkości geometrycznych - strona 2 Pomiary wybranych wielkości geometrycznych - strona 3

Fragment notatki:

wiczenie nr 2    1. Tytuł  wiczenia  POMIARY WYBRANYCH WIELKO CI GEOMETRYCZNYCH    POMIARY DŁUGO CI  2. Cel  wiczenia   Celem  wiczenia  jest  zapoznanie  si   z  metodami  pomiaru  wymiarów  zewn trznych   i wewn trznych przy u yciu przyrz dów pomiarowych o ró nych dokładno ciach i zakresach  pomiarowych:    suwmiarka,  mikrometr  o  ró nych  zakresach  pomiarowych  i  dokładno ci,  czujnik  zegarowy,  pasametr,  mikrometr,  rednicówka  mikrometryczna,  rednicówka  czujnikowa, dalmierz laserowy.    3. Wprowadzenie teoretyczne  Metody pomiarowe  Rozró nia si  nast puj ce metody pomiarowe:  1.   Metoda bezpo rednia - pomiar, którego wynik otrzymuje si  na podstawie bezpo redniego  wskazania przyrz du pomiarowego (np. pomiar  rednicy wałka za pomoc  mikrometru).  2.   Metoda  po rednia  -  pomiar,  którego  wynik  otrzymuje  si   na  podstawie  bezpo redniego  pomiaru  innych  wielko ci  i  obliczenia  wielko ci  szukanej  ze  znanej  funkcji  matematycznej.  3.   Metoda  porównawcza  -  polegaj ca  na  porównaniu  wielko ci  mierzonej   z  odpowiednim  wzorcem,  który  nie  jest  cz ci   przyrz du  pomiarowego  (np.  pomiar  długo ci walka przez porównanie z wymiarem płytki wzorcowej za pomoc  czujnika).  Wymiar  zewn trzny:  jest  to  długo   pomi dzy  powierzchniami  lub  kraw dziami  elementu,  których  wewn trzne  otoczenie  jest  wypełnione  materiałem.  Wymiarami  wewn trznymi  s   rednice  otworów,  natomiast  wszystkie  pozostałe  wymiary  uwa a  si    za mieszane.  Opis przyrz dów pomiarowych stosowanych w  wiczeniu  Suwmiarka   —  przyrz d  pomiarowy  słu cy  do  mierzenia  wymiarów  zewn trznych,  wewn trznych i mieszanych.  Zespół  prowadnicy  z  naniesion    podziałk   liniow   i  noniusz  stanowi   układ  pomiarowy  przyrz du.  Najcz ciej  spotykane  noniusze  liniowe  umo liwiaj   odczytywanie  0,1;  0,05;  0,02  warto ci  wielko ci  działki  elementarnej.  Ostatnio  coraz  cz ciej  stosuje  si   suwmiarki  ze  wskazaniem cyfrowym i analogowym (z czujnikiem zegarowym).  Podziałk  noniusza mo na opisa  równaniem (rys. 1)  ; ; ) 1 ( n d e d mn nd L p n p n n = ± = =   gdzie:  Ln  - długo  noniusza,  n  - liczba działek elementarnych noniusza,  dn  - długo  działki elementarnej noniusza  dp  - długo  działki elementarnej prowadnicy,  m  - moduł noniusza,  en  - najmniejsza warto  interpolacji wskaza  noniusza.      Rys. 1. 

(…)

… kowadełko nastawne rub mikrometryczn ,
jest mikrometr umo liwiaj cy dokonanie pomiaru metod bezpo redni .
Mikrokator — czujnik spr ynowy słu cy do mierzenia wymiarów zewn trznych
metod porównawcz (rys. 5).
• •
Rys.5. Schemat budowy mikrokatora: 1 - trzpie pomiarowy, 2 - spr yna k towa,
3 - spr yna spiralna (pasek folii 0,005÷0,25 mm), 4- wskazówka, 5 - rurka z gliceryn
Unosz cy si trzpie pomiarowy nagina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz