Pomiar kondycji gospodarki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar kondycji gospodarki - strona 1 Pomiar kondycji gospodarki - strona 2 Pomiar kondycji gospodarki - strona 3

Fragment notatki:


POMIAR KONDYCJI GOSPODARKI Oto ustawa budżetowa, która zawiera podstawowe dane makroekonomiczne obrazujące stan gospodarki, które stanowią niezbędny do niej załącznik SFERA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2002
2001
2000
2003
Dochody
143,97
152,465
135,7
Wydatki
183,97
181,604
151,1
Deficyt budżetowy
% PKB
40 mld zł 5,2% 29,138
15,4
2,2%
4,5
SFERA REALNA PKB w mld zł Wzrost PKB w %
764,8 mld
1% (1,2 w 2001r.)
729 mld
1,2
690
4,1
3,5
Wzrost produkcji przemysłowej 2,2
Tempo spożycia indywidualnego 1 %
2,1 %
RYNEK PRACY Wynagrodzenie przeciętne brutto
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia
2154 2 ··zł
0,2 % 2060 zł
Przeciętna emerytura i renta
1039
972
Przeciętna emerytura i renta rolnicza 704
3,3
Bezrobocie w ml osób Stopa bezrobocia na koniec roku w %
18,6 %
17,3%
2,7
15
17-18
SFERA PIENIĘŻNA Podaż pieniądza krajowego Stopy procentowe Średnioroczny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych
4,5 %
5,5 %
10,1
KURSY WYMIANY WALUT Średni kurs dolara Średni kurs euro
4,22
3,95
4,11
3,7
4,25
4,01
BILANS PŁATNICZY Wpływy z eksportu w mld $
Wzrost eksportu w %
31,5 mld $
4,1 %
11 %
28,3
2,3
8,5
Wypłaty za import w mld $
Wzrost importu w %
43,48
3,6
4 %
41,4
1,9
7,8
Deficyt obrotów bieżących w mld $
W % PKB
Inwestycje bezpośrednie ·w mld 8,616
4,8 %


(…)

…, może doprowadzić do przyspieszenia inflacji. Niezmiernie ważną rzeczą jest, więc zrozumienie zależności występujących między wymienionymi celami.
Dane dotyczące PKB/PNB mogą być również wykorzystywane do porównywania rezultatów działalności gospodarczej w różnych krajach. Wysokość PKB per capita jest miarą dobrobytu jego mieszkańców. PKB jest wiodącym kryterium podziału świata na grupy państw o różnym poziomie…
… albo według parytetu siły nabywczej (PPP). Spośród tych sposobów prezentacji bardziej obiektywną miarą jest wartość PKB na mieszkańca w wybranej walucie (USD, EU) według parytetu siły nabywczej. Wyraża ona dochód przypadający na jednego mieszkańca z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości zakupu określonego koszyka dóbr i usług, a więc biorąc pod uwagę różnice cen w porównywanych krajach. Parytet siły nabywczej służy przeliczaniu walut w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. Różni się od kursu walutowego, może być od niego wyższy lub niższy. Głównymi przyczynami zróżnicowania kursu walutowego i wartości waluty według parytetu siły nabywczej są: różnice cen towarów i usług w porównywanych krajach, wyrażające różnice kosztów poszczególnych czynników wytwórczych, w tym kosztów pracy, polityka kursu walutowego w porównywanych krajach (celowe zawyżanie lub zaniżanie kursu), różnice kosztu dóbr publicznych i zakresu korzystania z nich. Podstawą kalkulacji parytetu siły nabywczej jest zebranie danych o cenach zagregowanej listy produktów. Ważne jest sporządzenie listy produktów i usług porównywalnych i reprezentatywnych dla gospodarek analizowanych krajów. Parytety są średnimi ważonymi relacji cen. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane w taki sposób, by wyrażały siłę nabywczą poszczególnych krajów, tj. aby dana suma pieniędzy w dolarach USA po zamianie na różne waluty w jednostkach parytetu siły nabywczej tworzyła ten sam koszyk dóbr i usług. Istnieje możliwość stworzenia koszyka dóbr i usług dla szczególnej części gospodarki narodowej, np. dla ochrony zdrowia. Tego typu szacunki…
… statystyczne, w Polsce GUS, a podstawowym źródłem informacji przy jego sporządzaniu są zeznania podatkowe firm i osób fizycznych oraz informacje na temat zmian poziomu cen, stanu zatrudnienia i bezrobocia zadłużenie itp. dostarczane przez Główny Urząd Statystyczny , Bank Centralny oraz Krajowy Urząd Pracy
Grupy mierników stosowanych w gospodarce:
Mierniki ilości np.: wytwarzanej, kupowanej i sprzedawanej…
…, Są to dochód osobisty i dochód rozporządzalny. Mierzą one siłę nabywczą podmiotów gospodarczych w szczególności gospodarstw domowych przed i po opodatkowaniu • Dochód osobisty Yo (ang. personal income) jest miarą siły nabywczej ludności przed opodatkowaniem • Dochód do dyspozycji Yd ( ang disposable income) jest miarami siły nabywczej gospodarstw domowych po opodatkowaniu
Taka koncepcja mierzenia kondycji…
… on ta że produk­cji i usług nie rejestrowanych w celu uniknięcia podatków. Wreszcie pomija wartość czasu wolnego.
3 Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto (DEN) jest właśnie próbą oszacowania skali tych zjawisk i włączenia ich do PNB, tak, aby stał się on bardziej adekwatnym miernikiem poziomu dobrobytu w da­nym kraju. Ponieważ systematyczne dokonywanie pomiarów wszystkich tych rodzajów działalności jest kosztowne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz