Pomiar energii maksymalnej promieniowania metodą pochłaniania całkowitego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar energii maksymalnej promieniowania  metodą pochłaniania całkowitego - strona 1 Pomiar energii maksymalnej promieniowania  metodą pochłaniania całkowitego - strona 2

Fragment notatki:


Pomiar energii maksymalnej promieniowania β metodą pochłaniania całkowitego: Pomiar energii maksymalnej promieniowania beta można wykonywać w rozmaity sposób. Zostaną omówione dwie metody, a mianowicie metoda po­chłaniania całkowitego i metoda pochłaniania połówkowego. W obu meto­dach należy zbadać zależność między pochłanianiem danego promieniowa­nia  a grubością stosowanego absorbenta.
Do pomiaru używa się zwykle licznika kielichowego, umieszczonego w domku ołowianym. Preparat promieniotwórczy umieszcza się w takiej od­ległości od licznika, aby nad preparatem można było bez trudu umieścić odpowiednią warstwę absorbenta, całkowicie pochłaniającą dany rodzaj promieniowania. Folie absorbenta należy umieszczać możliwie blisko licznika. Najpierw dokonuje się pomiaru liczby zliczeń bez absorbenta, a następnie dla absorbenta o grubości, która powoduje 20 - 30% osła­bienie natężenia początkowego. W dalszych pomiarach stopniowo zwiększa się grubość absorbenta o tę samą wielkość. W miarę wzrostu pochłania­nia należy zwiększać czas trwania poszczególnych pomiarów tak, aby błąd statystyczny był mniejszy niż 5%. Grubość absorbenta należy zwiększać aż do momentu kiedy liczba impulsów zacznie wahać się wokół pewnej wartości, zbliżonej do wartości tła. Jeżeli po całkowitym po­chłonięciu cząstek  liczba impulsów okaże się większa od tła, może to być oznaką emitowania przez badany preparat promieni γ.
1. Metoda pochłaniania całkowitego. W metodzie tej krzywą absorpcji najlepiej wykreślać w pół-logarytmicznym układzie współrzędnych (rys. 1) , odkładając na osi odciętych grubość absorbenta w mg/cm 2 , a na osi rzędnych logarytm liczby impul­sów po uwzględnieniu tła. Na podstawie krzywej absorpcji, przedstawionej w pół-logarytmicznym układzie współrzędnych, można wyznaczyć ener­gię maksymalną widma promieniowania . W tym celu krzywą ekstrapoluje się do osi odciętych i oznacza w ten sposób grubość warstwy całkowite­go pochłaniania (maksymalny zasięg cząstek , o energii maksymalnej w danym absorbencie).
Pomiar energii promieniowania γ metodą pochłaniania połówkowego, pomiar współczynników absorpcji Czas połowicznego rozpadu izotopu kobaltu Co-60 wynosi 5,26 lat. Izotop ten podlega samorzutnej przemianie β - przekształcając się w izotop stabilny Ni-60. Proces ten zachodzi za pośrednictwem stanów wzbudzonych jądra Ni-60, które zanikają do stanu podstawowego na drodze emisji kwantu γ Promieniowanie γ emitowane przez izotop Co-60 stanowią więc kwanty o energiach 1.173MeV i 1.332MeV. Wiązka promieniowania γ przechodząc przez ośrodek doznaje osłabienia na skutek oddziaływania z atomami ośrodka. Osłabienie natężenia wiązki dI

(…)

… występowaniem trzech niezależnych procesów: efektu fotoelektrycznego, efektu Comptona i zjawiska tworzenia par elektron-pozyton. W

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz