Polska szkoła rozwoju

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska szkoła rozwoju - strona 1 Polska szkoła rozwoju - strona 2 Polska szkoła rozwoju - strona 3

Fragment notatki:

Zapomniana „Polska Szkoła Rozwoju”
Obchody stulecia SGH zbiegają się w czasie z pięćdziesięcioleciem polskich badań nad problematyką gospodarczo-społeczną słabo rozwiniętych krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Pacyfiku. Jest to podwójnie dobra okazja, żeby przypomnieć niebagatelny bynajmniej wkład naszej Uczelni w tę specyficzną dziedzinę badawczą, która od wielu już lat wyodrębniana jest w światowych naukach społecznych jako samodzielna dyscyplina, określana mianem ekonomii rozwoju (Development Economics). W szczególności warto przypomnieć, jak narodziła się i uzyskała międzynarodową renomę już w latach 60. XX wieku „Polska Szkoła Rozwoju” („Polish Development School”), której dorobek nie tylko został dostrzeżony, ale też bezsprzecznie bardziej został doceniony przez zagranicznych niż rodzimych ekonomistów. Dzisiaj zresztą prawie zupełnie nie pamięta się o nim w naszym kraju. Fakt ten może zaskakiwać tym bardziej, że jest to jedyny obszar badawczy nauk ekonomicznych, w którym dokonania polskich naukowców były w okresie powojennym na tyle znaczące, że w literaturze fachowej pojawiło się wspomniane pojęcie „Polskiej Szkoły”. Skoro SGH jako wiodąca i najstarsza w RP uczelnia ekonomiczna może równocześnie pochwalić się unikalnym wkładem w rozwój Development Economics w skali światowej, to wkład ten zasługuje niewątpliwie również przynajmniej na wzmiankę przy okazji świętowania naszego stuletniego jubileuszu.
Próba periodyzacji
Ze względów oczywistych badania nad problemami ekonomicznymi krajów słabo rozwiniętych (KSR) nie mają w Polsce tak bogatych tradycji jak w byłych metropoliach kolonialnych. Nie były też one nigdy prowadzone na tak rozległą skalę jak np. w USA. Jednak zapoczątkowano je dość dawna temu, bo w 1955 r. Analizując ich zakres w SGH i w skali ogólnopolskiej oraz wyniki osiągnięte w latach 1955-2006, można wyodrębnić sześć głównych faz, które tworzą dwa zamknięte cykle rozwojowe i trzeci nowo rozpoczęty.
Pierwszy cykl tych badań obejmował okres od roku 1955 do 1975. Składał się on z trzech faz, tj. z etapu narodzin (1955-1960 r.), fazy powstania i burzliwego rozkwitu „Polskiej Szkoły Rozwoju” (1961-1968 r.) oraz fazy reorganizacji i przejściowego osłabienia prac badawczych nad KSR (1968-1975 r.).
Trwający od 1976 r. do początku obecnej dekady drugi cykl omawianych tu badań trwał dłużej niż poprzedni. Należy w nim wyróżnić 2 następujące fazy: etap intensyfikacji badań (zwłaszcza w sensie ilościowym), który przypadał na lata 1976-1990, a także etap poważnego ograniczenia, czy wręcz - załamania się prac badawczych nad KSR (1991-2000r.) w warunkach transformacji rynkowej, zachodzącej w naszym kraju. Na szczęście od roku 2001 obserwuje się powolne odradzania się badań w rozpatrywanej dziedzinie. Można więc mówić o zapoczątkowaniu nowego,

(…)

… Gospodarki Światowej (2003, nr 14). Pracownicy tego Kolegium opublikowali ponadto kilka artykułów nt. wpływu globalizacji i transformacji na stosunki Polski z KSR oraz roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, międzynarodowej pomocy rozwojowej i integracji regionalnej w procesie rozwoju KSR. Coraz częściej tematyka ta jest też podejmowana w pracach magisterskich i doktorskich, pisanych w SGH, zaś…
… i francusku. Dla uczestników obu jego wersji językowych publikowano także skrypty. Komisja ds. Zagranicznych Senatu USA w swoim raporcie nt. rywalizacji Wschód-Zachód o wpływy w Trzecim Świecie (przygotowanym w 1967 r. w oparciu o poufne materiały CIA), podkreślała, że WKPG dlatego jest „niebezpieczny”, że - w odróżnieniu od wszystkich innych szkoleń dla KSR organizowanych przez kraje komunistyczne…
… prac badawczych MZPKSR, a w szczególności publikacje najwybitniejszego przedstawiciela „Polskiej Szkoły Rozwoju”, tj. Michała Kaleckiego. Zaprzyjaźniona z nim od dawna, powszechnie znana ekonomistka brytyjska o lewicowych poglądach - Joan Robinson, wysoko oceniając jego wkład w rozwój Development Economics, stwierdziła: „Jedną z najoryginalniejszych i najciekawszych koncepcji Kaleckiego była jego idea…
… odgrywał aktywną rolę w działalności Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów ds. Rozwoju (EADI - European Association od Development Institutes). Na odnotowanie zasługuje zwłaszcza seria konferencji naukowych, zorganizowanych przez IGKR w Warszawie w ramach współpracy z EADI. Poświęcone one były problematyce ekonomicznej roli państwa w KSR oraz analizie kierunków ewolucji i dorobku ekonomii rozwoju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz