Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń - strona 1 Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń - strona 2 Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń - strona 3

Fragment notatki:

Polska Izba Ubezpiecze ń Na mocy art.. 86 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej w tymże roku powstała Polska Izba Ubezpieczeń, która w początkowej fazie była dobrowolnym zrzeszeniem ubezpieczycieli. Za poleceniem ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r., która wesz ł a w ż ycie w dniu 22 pa ź dziernika 1995 r. Polska Izba Ubezpiecze ń sta ł a si ę organizacj ą ubezpieczeniowego samorz ą du gospodarczego, do której przynale ż no ść jest obligatoryjna. P odczas Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpiecze ń , które odby ł o si ę w dniu 31 stycznia 1996 r. Został uchwalony Statut Polskiej Izby Ubezpiecze ń oraz dokonano wyboru Prezesa i Komisji Rewizyjnej. PIU jest reprezentantem sektora ube zpiecze ń , podobnie jak inne organizacje samorz ą dów gospodarczych, kreuj ą ce obraz dzia łó w gospodarki narodowej, których s ą reprezentantami. Stwarza mo ż liwo ść wypracowania wspólnych stanowisk w wa ż nych dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych zagadnieniach. Inte gruje ś rodowisko zak ł adów ubezpiecze ń i tworzy podwaliny w procesie powstania pr ęż nie dzia ł aj ą cego lobby ubezpieczeniowego. Polska Izba Ubezpiecze ń zrzesza wszystkie dzia ł aj ą ce na rynku firmy ubezpieczeniowe 1 .Obecnie cz ł onkami Izby jest 62 ubezpieczycieli . Zak ł ad prowadz ą cy dzia ł alno ść ubezpieczeniow ą w Polsce musi by ć spó ł k ą akcyjn ą lub towarzystwem ubezpiecze ń wzajemnych. Zgodnie z aktualnie obowi ą zuj ą cym prawem od 1999 roku zagraniczny ubezpieczyciel mo ż e prowadzi ć w Polsce dzia ł alno ść poprzez swoje prz edstawicielstwo. Coraz wi ę ksza ilo ść firm ubezpieczeniowych ma zagranicznych inwestorów. Z Izb ą mog ą by ć stowarzyszone na zasadach dobrowolno ś ci g łó wne oddzia ł y zagranicznych zak ł adów ubezpiecze ń . Izba posiada osobowo ść prawn ą . Prezesi Polskiej Izby U bezpiecze ń : X.1990 r. - XII.1991 r. - Krzysztof Jasi ń ski XII.1991 r. - X.1992 r. - Janusz Baranowski X.1992r. - VII.1993 r. - Krzysztof Jarmuszczak VII.1993 r. - VI.1994 r.. - Andrzej Wojty ń ski VI. 1994 r. - nadal - Jerzy Wysocki Zadania Polski ej Izby Ubezpiecze ń zosta ł y okre

(…)

… wspólnie z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń do opracowania nowych załączników do kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń, w wyniku podjętej inicjatywy doprowadzenie do przyjęcia w ustawie Prawo o ruchu drogowym istotnych uregulowań zwiększających bezpieczeństwo na drogach, usprawniających procedurę rejestracyjną i umożliwiających rejestrację…
… ubezpieczycieli. Zakład prowadzący działalność ubezpieczeniową w Polsce musi być spółką akcyjną lub towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem od 1999 roku zagraniczny ubezpieczyciel może prowadzić w Polsce działalność poprzez swoje przedstawicielstwo. Coraz większa ilość firm ubezpieczeniowych ma zagranicznych inwestorów. Z Izbą mogą być stowarzyszone na zasadach dobrowolności…
… z organami nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności ubezpieczeniowej, sprawowanie…
… Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej oraz sprawowanie pieczy nad ich przestrzeganiem, zgłaszanie Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zbieranie i gromadzenie informacji o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą, opracowywanie analiz i prognoz…
… gospodarczego, do której przynależność jest obligatoryjna. Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń, które odbyło się w dniu 31 stycznia 1996 r. Został uchwalony Statut Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dokonano wyboru Prezesa i Komisji Rewizyjnej. PIU jest reprezentantem sektora ubezpieczeń, podobnie jak inne organizacje samorządów gospodarczych, kreujące obraz działów gospodarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz