Polska Izba Ubezpieczeń (10 stron)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska Izba Ubezpieczeń (10 stron) - strona 1

Fragment notatki:

10 stron notatek o Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zagadnienia, które porusza notatka to np: statutowe zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń, schemat struktury organizacyjnej, zarząd

Polska Izba Ubezpieczeń
Na mocy art.. 86 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej w tymże roku powstała Polska Izba Ubezpieczeń, która w początkowej fazie była dobrowolnym zrzeszeniem ubezpieczycieli. Za poleceniem ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r., która weszła w życie w dniu 22 października 1995 r. Polska Izba Ubezpieczeń stała się organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do której przynależność jest obligatoryjna. Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń, które odbyło się w dniu 31 stycznia 1996 r. Został uchwalony Statut Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dokonano wyboru Prezesa i Komisji Rewizyjnej. PIU jest reprezentantem sektora ubezpieczeń, podobnie jak inne organizacje samorządów gospodarczych, kreujące obraz działów gospodarki narodowej, których są reprezentantami. Stwarza możliwość wypracowania wspólnych stanowisk w ważnych dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych zagadnieniach. Integruje środowisko zakładów ubezpieczeń i tworzy podwaliny w procesie powstania prężnie działającego lobby ubezpieczeniowego. Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza wszystkie działające na rynku firmy ubezpieczeniowe1.Obecnie członkami Izby jest 62 ubezpieczycieli. Zakład prowadzący działalność ubezpieczeniową w Polsce musi być spółką akcyjną lub towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem od 1999 roku zagraniczny ubezpieczyciel może prowadzić w Polsce działalność poprzez swoje przedstawicielstwo. Coraz większa ilość firm ubezpieczeniowych ma zagranicznych inwestorów. Z Izbą mogą być stowarzyszone na zasadach dobrowolności główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Izba posiada osobowość prawną. Prezesi Polskiej Izby Ubezpieczeń: X.1990 r. - XII.1991 r. - Krzysztof Jasiński XII.1991 r. - X.1992 r. - Janusz Baranowski X.1992r. - VII.1993 r. - Krzysztof Jarmuszczak VII.1993 r. - VI.1994 r.. - Andrzej Wojtyński VI. 1994 r. - nadal - Jerzy Wysocki Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń zostały określone w art. 89 znowelizowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Do ustawowych zadań Izby należą: reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów, wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności
ubezpieczeniowej oraz współdziałanie na wniosek właściwych podmiotów przy ich

(…)

… wspólnie z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń do opracowania nowych załączników do kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń, w wyniku podjętej inicjatywy doprowadzenie do przyjęcia w ustawie Prawo o ruchu drogowym istotnych uregulowań zwiększających bezpieczeństwo na drogach, usprawniających procedurę rejestracyjną i umożliwiających rejestrację…
… z organami nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności ubezpieczeniowej, sprawowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz