Polityka UE (wyk.I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka UE (wyk.I) - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim notatki jest polityka UE.

Informacje zawarte w pliku to: polityka turystyki, międzysektorowy charakter turystyczny, elementy struktury polityki turystycznej, zadania w zakresie polityki turystycznej, czynniki wpływające na formowanie polityki turystyki, globalizacja, traktat z Lizbony, cele.

Polityka UE w zakresie tyrystyki i rekreacji/ dr. Piotr Serafin
Polityka (z gr. Polis-państwo-miasto) jest pojęciem właściwym naukom społecznym, w których rozumiane jest wielorako.
Def.
Definjuje się ją jako dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy tez w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą.
Przez pojęcie polityka należy rozumoeć działalnośc władz państwa w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków z zagranicą.
Polityka turystyki jest przedstawiana za pomocą wielu definicji.
Polityka turystyki to proces sterowania rozwojem turystyki, w którym szczególne znaczenie ma koordynacja działania wielu instytucji działających w różnych sektorachgospodarki.
Głównym zadaniem polityki turystyki jest kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktur ruch turystycznego przy zastosowaniu praw ekonomicznych w sferze gosp. Tur. koordynacja rozwoju turystyki z uwzględnieniem jej funkcji i różnorodności jej związkó z innymi sferami funkcjonowania kraju.
Cel.
Między sektorowy charakter tur. powoduje, że wchodzi ona w zakres wielu polityk unijnych zarówno o charakterze horyzontalnym jaki i sektorowym.
Zgodnie z zasadą substydialności jest to dziedzina zastrzeżona do kompetencji państw członkowskich.
Ogół działań państwa w gospodarce turystycznej określa jej podstawowe cele, do których należ zaliczyć;
Zaspokojenie potrzeb tur. społeczeństwa
Racjonalne wykorzystywanie walorów, zasobów pracy i kapitału w sferzegospodarki turystycznej,
Kształtownie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu tur.,
Koordynowanie rozwoju tur. z uwazględnieniemjej różnych funkcji oraz związków z innymi sferami życia gospodarczego.
Polityka tur. powinna prowadzić do racjonalnego wykorzystania naturalnych walorów tur. danego obszaru oraz do tworzenia programów zagospodarowania tur. w regionach gospodarczych.
Elementy struktury polityki turystycznej:
Podmioty polityki,
Adresaci politykli
Modele polityki Instrumenty polityki
Zadania w zakresie polityki turystycznej reazlizowane są przez:
Podmioty międzynarodowe (np. Światowa Oraganizacja Tur. UNWTO, Komitet ds. Tur. U.E., Organ Współpracy Gosp. I Rozwoju OECD),
Narodowe organy centaralne: ustawodawcze; wykonawcze-rząd, narodowa admi. Tur. NTA, inne agendy rządowe,specjalistyczne narodowe organizacje turystyczne NTO,
Samorządy terytorialne wszystkich szczebli
Organizacje i stowarzyszenia branżowe w tur. a zwłaszcza organizacje samorządowo - turuystyczne, instytucje i inne podmioty wspierające rozwój tur., lokalne i regionalne podmioty polityki tur., samorządy gospodarki turystyki.
Adrestami polityki turystycznej są generalnie podmioty tzw. Bezpośredniej gospodarki turystycznej tj. przedsiębiorstwa hotelarskie, biura podróży, podmioty umożliwiające turystom oraz konsumenci usług tur. rozumiani jako klienci przedsiebiorstw turystycznych.


(…)

… skuteczności działania instytucji,
ustanowienie unii gospodarczej i walutowej,
rozwój wymiaru społecznego Wspólnoty,
ustanowienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany w stolicy Portugalii 13 grudnia 2007 r. przez przedstawicieli dwudziestu siedmiu państw członkowskich. Wszedł…
… etap integracji europejskiej, ponieważ umożliwia integrację polityczną. Tworzy Unię Europejską opartą na trzech filarach: Wspólnoty Europejskie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (WSiSW). Traktat: ustanawia obywatelstwo europejskie, zwiększa uprawnienia Parlamentu Europejskiego i daje początek unii gospodarczej i walutowej (UGW…
… muszą każdorazowo ratyfikować wszystkie państwa członkowskie - zgodnie ze swoimi przepisami konstytucyjnymi. Traktat z Lizbony jest ostatnim z traktatów zmieniających traktaty, na mocy których ustanowiono Wspólnoty i Unię Europejską; wcześniej były to m.in. Jednolity akt europejski (1986), Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) (1992), Traktat z Amsterdamu (1997) i Traktat z Nicei (2001…
… ceł, zminimalizowanie kontroli granicznych, wspieranie rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, działania na rzecz społeczności lokalnych także w krajach do niej nie należących. Od Wspólnoty Węgla i Stali do Euro:
1951 - Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali między Belgią, Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Włochami. 1957 - Podpisanie tzw. Traktatów Rzymskich - utworzenie…
… i Portugalia. 1987 - Wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego. 1992 - Podpisanie w Maastricht (Holandia) Traktatu o Unii Europejskiej 1993 - Wejście w życie traktatu z Maastricht 1995 - Czwarty etap rozszerzenia: Austria, Finlandia i Szwecja zostają kolejnymi członkami. 1999 - Wejście w życie wspólnej waluty euro (początkowo jedynie w rozliczeniach bezgotówkowych). 2002 - Nowe banknoty i monety…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz