Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne - strona 1 Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne - strona 2 Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne - strona 3

Fragment notatki:

SWOISTE DZIEDZINY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE I ICH UWARUNKOWANIA I Wstęp Polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. Jako państwowa - polityka społeczna jest realizowana przez wiele polityk szczegółowych np. polityka emerytalno-rentowa, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia, rodziny, mieszkaniowa i socjalizacyjna.   Cele polityki społecznej -         bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie) -         inwestycje w człowieka - tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (są czynnikiem rozwoju ekonomicznego sprawiając, że wartości socjalne uzależnione są od polityki gospodarczej) -         pokój społeczny - jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji politycznej -         życie rodzinne - akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych generacji wymaga wsparcia rodzin nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze strony osób i instytucji. II Zabezpieczenie społeczne Uwagi ogólne Zarówno doświadczenie historyczne, jak i obserwacja współczesnych kierunków rozwoju społeczeństw, pozwalają stwierdzić, że jedną z cech charakteryzujących proces rozwojowy jest istnienie w poszczególnych społeczeństwach grup i jednostek społecznych, które z różnych powodów i na różnych etapach własnego rozwoju nie potrafiły dawniej i nie są w stanie również obecnie zapewnić dla siebie i najbliższej rodziny materialnych podstaw egzystencji. Wraz z postępem technicznym dużego tempa nabrały również procesy zmian społecznych. Zmieniły się nie tylko elementy składowe, ale również wzajemne relacje struktur społecznych. Niski poziom wynagrodzeń, bardzo trudne warunki wykonywania pracy oraz stałe zagrożenie możliwością jej utraty stały się impulsem do podejmowania inicjatyw zmierzających do organizowania się pracowników najemnych, zarówno w celu artykułowania wspólnych żądań w stosunku do pracodawcy, jak też by wspólnie organizować formy pomocy dla pracowników, którzy stracili wszelkie środki utrzymania. Tworzone były więc organizacje samopomocowe, które z czasem przekształciły się w kasy chorych i kasy ubezpieczeniowe. Dały one początek instytucjom ubezpieczeniowym.

(…)

…, załatwienie spraw urzędowych, sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, świadczenia w celu ekonomicznego usamodzielnienia oraz renty socjalne i zasiłki. III. Polityka zatrudnienia Cel i zakres
Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Stąd też polityką zatrudnienia zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, które badają zatrudnienie pod względem ekonomicznym. Polityka społeczna natomiast zajmuje się polityką zatrudnienia w ________________
„Polityka społeczna” pod redakcją A.Rajkiewicza, J.Supińskiej, M.Księżopolskiego, Katowice 1998 rok
aspekcie społecznym, a więc bada, w jakim stopniu realizowana jest praca jako potrzeba społeczna, a jednocześnie też - jak polityka zatrudnienia wpływa na zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa, czyli jakie są możliwości podziału wykonanego dochodu narodowego w sferze produkcji materialnej oraz jakie istnieją możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich w sferze niematerialnej w zakresie infrastruktury społecznej. Sprawą zatem szczególnego zainteresowania polityki zatrudnienia w aspekcie społecznym jest określenie pracy jako wartości, źródła satysfakcji, samorealizacji, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i co za tym idzie godnej płacy, stosownie do wniesionego wysiłku zarówno umysłowego jak i fizycznego. Podstawowymi zadania polityki zatrudnienia są:
zatrudnienie osób zdolnym do pracy i jej poszukujących;
zapewnienia zatrudnienia poprzez dobór odpowiednich pracowników, miejsc pracy, bezpieczeństwa i higieny
umożliwienie podwyższania kwalifikacji w danym zawodzie.
Polityka zatrudnienia powinna być tak realizowana, aby nie naruszać praw obywatelskich, zawartych w Konstytucji RP, które brzmią:
„Art. 65
Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.
obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudnienia…
… są przede wszystkim różne rodzaje ubezpieczeń społecznych, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rehabilitacja inwalidów. Druga grupa definicji wychodzi od traktowania zabezpieczenia społecznego jako pewnego jako pewnego stanu pożądanego, jako wartości, której realizacji podporządkowane były określone działania. Na przykład Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) pod nazwą zabezpieczenia społecznego proponuje: rezultat…
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej RWPG. Polityka fiskalna programu związanego z planem Blacerowicza - walka z inflacją prowadzona zbyt radykalnie. Polegało to na: -         zaostrzeniu rygorów kredytowych wobec przedsiębiorstw; -         urealnienie (urynkowienie) cen nośników energii; -         ograniczaniu wzrostu płac (tzw. popiwek), przez to ograniczenie siły nabywczej ludności; ________________
Polityka…
… zmiany zawodu, kwalifikacji czy tez miejsca zamieszkania. -         bezrobocie frykcyjne - związane z naturalną płynnością siły roboczej, możliwą dzięki pełnej swobodzie zmiany miejsca pracy i wyboru stanowiska pracy. W dynamicznie rozwijającej się gospodarce często pojawiają się niedopasowania między wolnymi miejscami pracy, napływem i odpływem siły roboczej z rynku pracy oraz zmianie miejsc pracy…
… dłużej niż 12 miesięcy. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie długookresowe. -         bezrobocie ukryte - rozumiane jako bezrobocie wśród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się w urzędach pracy. Osoby te posiadają dochód, ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego. Trafną z punktu socjologicznego definicję bezrobocia podał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz