Polityka -pomoce na zajęcia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka -pomoce na zajęcia - strona 1

Fragment notatki:

Węgielnica -2 sklejone ze sobą pryzmaty, gdzie jeden wskazuje lewą stronę a drugi prawą Optyka tradycyjna - nauka zajmująca się widzialną częścią światła, jest nauką o świetle i budowie przyrządów optycznych Według teorii falowej światło jest falą elektromagnetyczną, fala o tyle szczególna, że stanowiącą dość wązki wycinek promieniowania. Optyka geometryczna - założeniem optyki geometrycznej jest prostoliniowość rozchodzenia się światła jako strumienia promieni. Przyjmuje się że te promienie biegną prostoliniowo od źródła światła do momentu napotkania przeszkody lub zmiany ośrodka rozprzestrzeniania. Ulegają on dyfrakcji czyli zjawiska fizycznego zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali Zjawisko interferencji - nakładanie się fal, fale rozchodzą się w tym samym ośrodku i pochodzą z dwóch różnych źródeł. Rozchodzenie się światła - światło rozchodzi się w ośrodkach przezroczystych( powietrze, woda) w ośrodkach materialnych światło jest zawsze w jakimś stopniu pochłaniane, najlepiej rozchodzi się w próżni, nie odbija go czarna dziura, prędkość światła jest stała w próżni i wynosi 299792158m/s, w ośrodkach materialnych prędkość rozchodzenia światła jest mniejsza. Bezwzględny współczynnik załamania się światła - n=c/v gdzie v-prędkość światła w danym ośrodku, c- prędkość światła. Wzglądny współczynnik załamania się światła - n12=n1/n2, n1 - bezwzględny współczynnik 1 z którego wychodzi światło, n2- bezwzględny współczynnik do którego biegnie światło. Względny współczynnik decyduje o tym jak bardzo światło ma tendencję do zmiany swojego kierunku podczas przechodzenia do innego ośrodka. Przy dużym współczynniku względnym światło będzie bardziej się załamywało. Gęstość optyczna - z dwóch ośrodków ten nazywamy gęstszym optycznie, który ma większy współczynnik załamania, mniejszą prędkość rozchodzenia się światła. Odbicie światła - światło padające na granicę dwóch ośrodków może ulec odbiciu. Kąty jakie tworzą promienie padające i odbite z prostopadłą do powierzchni zwierciadła są sobie równe.
Załamanie światła - prawo załamania światła łączy ze sobą funkcję dwóch kątów, kąta padania na powierzchnię rozgraniczającą dwa ośrodki i kąta załamania powstający gdy promień przejdzie przez granicę ośrodków i zacznie się rozchodzić w drugim ośrodku(sin?/sinB=v1/v2, ?- kąt padania, B kąt załamania, v1 - prędkość światła w ośr.1 v2- prędkość światła w ośr.2. Zjawisko załamania światła polega na zmianie kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego. Rozszczepiania światła

(…)

… niwelacyjnej, musi spełniać warunki geometryczne ułożenia kresek. Pozioma kreska krzyża kresek musi być położona poziomo. Paralaksa- obraz widziany przez układ optyczny obiektywu musi być tworzony w płaszczyźnie krzyża kresek, jeśli tego nie ma to występuje paralaksa. Libella - jej zadaniem jest doprowadzenie osi niwelatora lub teodolitu do położenia pionowego, wyróżniamy libelle; pudełkowe, rurkowe…
… pewnej grubości soczewki promienie wychodzą z jednego punktu po przejściu przez soczewke nie przecinają się w przestrzeni obrazowej w jednym punkcie lecz tworzą bryłę świetlną o niewyraźnych kształtach, przy czym zniekształcenia zwiększają się w punktach bardziej odległych od osi optycznej.
Aberacja chromatyczna- ( wada układu optycznego) polega na rozszczepieniu promieni światła białego po przejściu…
… załamaniu się ulega przesunięciu o pewną wielkość x. Luneta - podstawowy instrument obserwacyjny, cechy lunety: powiększenie, pole widzenia, jasność.Teodolit - instrument geodezyjny używany do pomiarów kątów poziomych i pionowych. Podstawowe osie teodolitu:-oś pionowa instrum.(oś główna)(wyznacza kierunek pionu w teodolicie)-oś obrotu lunety,-oś lunety,-oś libeli kolimacyjnej,-oś układu odczytowego…
… A i B z zależności trygonometrycznej zachodzącej w trójkącie prostokątnym, między odległością poziomą d, miedzy punktami A i B oraz kąt Bta nachylenia odcinka AB.3geometryczna - polega na wyznaczaniu niwelatorem różnicy wysokości między dwoma punktami przez celowanie wzdłuż pionowej linii celowej do pionowo ustawionych łat niwelacyjnych. 4 Hydrostatyczna - w niw(przewodzie).musi znajdować się ciecz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz