Polityka piniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka piniężna - strona 1 Polityka piniężna - strona 2

Fragment notatki:

Polityka pieniężna
Pojęcie pieniądza i jego funkcje:
Pieniądz, to wszystko, co jest powszechnie akceptowalne(czyli przez wszystkich) w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu.
Funkcje jakie pełni pieniądz, to:
Miernik wartości, ponieważ w pieniądzu wyrażona jest rynkowa wartość towarów i usług (ma to na celu doprowadzenie do ich porównywalności);
Środek wymiany- dokonywane są transakcje zakupu, czyli wymieniam towar za pieniądz;
Środek płatniczy- płatność następuje po jakimś czasie; dochodzi do uregulowania zobowiązań;
Środek przechowywania wartości, czyli środek tezauryzacji (dot. Tylko pieniądza gotówkowego). Zalety tej funkcji:
Brak kosztów transformacji - doskonała płynność;
Stała wielkość nominalna;
Wady:
Brak dochodu z wartości przechowywanej w formie pieniężnej;
Zmniejszenie się wartości realnej, mierzonej siłą nabywczą.
Jakie znamy miary pieniądza:
Główne miary pieniądza, czyli tzw. agregaty pieniężne to:
M 0 - pieniądz banku centralnego, czyli pozostające w obiegu bilety bankowe, bilon oraz depozyty banków komercyjnych na rachunkach w Banku Centralnym. Pieniądz o największej sile ze względu na szczególną rolę w kształtowaniu podaży pieniądza w całości; baza monetarna;
M 1 - Pieniądz w ścisłym znaczeniu tego słowa (bilety bankowe, bilon, depozyty na rachunkach bankowych płatne na każde żądanie)[M 0 + a'vista];
M 2 - M 1 powiększona o potencjalny pieniądz, tj. depozyty krótkoterminowe, depozyty zwrotne na każde żądanie, ale nie podlegające dysponowaniu za pomocą czeków lub przekazów ( lub depozyty na książeczce oszczędnościowej);
M 3 - najszerzej rozumiane zasoby pieniądza: M 2 + wszelkiego rodzaju depozyty długoterminowe niezaliczone od M 2 .
Np. w Eurosystemie:
M 0 : czyli pieniądz gotówkowy stanowi ok. 4,8% M 1 : pieniądz Got + a'vista (35,40%) = 40,20% M 2 : M 1 + depozyty krótkoterminowe do 2 lat (19,90%)
+ depozyty krótkoterminowe za wypowiedzeniem pow. 3 m-cy (25,20%) = 85,30% M 3 : M 2 + operacje repo (4,20%)
+ udziały w funduszach rynku pieniężnego (8%)
+ instrumenty rynku pien. i wierzytelności zwrotne w okresie do 2 lat (2,5%)
= 100% Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce.
Bank Polski w Warszawie powstał w 1828 roku.
Funkcje jakie pełni we współczesnej gospodarce Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny:
Bank Banków- w związku z tą funkcją, każdy z banków komercyjnych musi posiadać rachunek w Banku Centralnym, na którym gromadzone są rezerwy obowiązkowe. Rachunek ten służy również do rozliczania należności z innymi bankami komercyjnymi. Bank Centralny zaopatruje banki w płynność, przeprowadza operacje otwartego rynku oraz wpływa na ilość pieniądza w obiegu.


(…)

…;
Lokaty przyjmowane są do końca dnia, a zwrot wraz z odsetkami następuje w dniu następnym;
Lokaty pozwalają na zagospodarowanie nadwyżek banków;
Przeciwdziała spadkowi krótkookresowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.
Kryteria zbieżności stosowane w Europejskim Systemie Banków Centralnych:
(kraj musi być ekonomicznie zdrowy)
Deficyt sektora finansów publicznych nie powinien przekraczać 3% PKB…
… banki są skłonne sprzedać swoje nadwyżki.
(WIBID- Warsaw Interbank Bid Rate- średnia arytmetyczna stóp proc. , po jakich największe banki są skłonne przyjąć lokaty (stronami są banki komers.))
WIBID > WIBIOR
Bezpośredni cel inflacyjny w polityce pieniężnej- zalety i wady
11'. Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP.
Rysunek:
Stopa kredytów w BC na koniec dnia (stopa lombardowa ok. 7,25%)
Stopy…
… obligacji państwowych.
12'. Co jest celem działania Europejskiego Systemu Banków Centralnych?
Celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Celowi temu towarzyszy obowiązek wspierania jednak bez szkody dla celu głównego ogólnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej szczególnie w zakresie zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i ograniczenie bezrobocia.
Podstawowe zadania
Określenie i realizowanie…
… BC: Zarząd, Rada Polityki Pieniężnej
Za co odpowiada: za realizowanie celu głównego, czyli utrzymanie stabilności cen
Przed kim odpowiada: przed narodem
W jaki sposób odpowiada? Bank Centralny ponosi odpowiedzialność zdania sprawozdania, wyjaśnienia swojego działania.
Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji.
BC jako pożyczkodawca ostatniej instancji jest elementem sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej. Sieć tworzą:
Bank Centralny w funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji;
System regulacji i nadzoru;
System gwarantowania depozytów.
Celem wszystkich instytucji jest dążenie do ograniczenia częstotliwości w skali zakłóceń w systemie finansowym oraz łagodzenie skutków zakłóceń w przypadku ich wystąpienia.
Funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji oznacza dyskrecjonalne…
… ryzyka utraty płynności.
Rozróżniamy rynek pierwotny, który obejmuje transakcje pomiędzy emitentem, a pierwszym nabywcą instrumentu oraz rynek wtórny, gdzie transakcje dokonywane są już wyemitowanym instrumentem, zwykle bez udziału emitenta.
Uczestnicy rynku pieniężnego
BC;
Skarb Państwa;
Banki komercyjne i inwestycyjne;
Firmy brokerskie
Fundusze inwestycyjne i emerytalne;
Firmy ubezpieczeniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz