Polityka pieniężna - wykłady z zajęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - wykłady z zajęć - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: pieniądz, współczesne funkcje pieniądza, prawa rządzące pieniądzem, popyt na pieniądz, teorie popytu: teoria ilościowa pieniądza, teoria preferencji płynności Keynsa, nowa wersja teorii ilościowej Miltona i Friedmana, teorie postkeynsowskie, podejście w kategoriach teorii zapasów Baumola, teoria wyboru portfela aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego Whalena i Tsianga, polityka pieniężna, bank centralny, ustrój i organizacja banku centralnego, funkcje banku centralnego, agregaty pieniężne, podaż pieniądza, instrumenty polityki pieniężnej, kredyt redyskontowy, kredyt lombardowy, kredyt w rachunku otwartym, polityka stopy procentowej, persfazja moralna, klasyfikacja celów polityki pieniężnej, cele polityki podażowej, cele operacyjne.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu polityka pieniężna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
Pieniądz
Pieniądz to powszechny ekwiwalent wartości czyli jest to wszystko to co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań. Istota pieniądza przejawia się w jego 5 funkcjach:
funkcja środka cyrkulacji;
funkcja miernika wartości;
funkcja środka płatniczego;
funkcja tezauryzacyjna (gromadzenia rezerw wartości);
funkcja pieniądza światowego.
Miernik wartości- pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża je w cenie. Pieniądz jest jednostką obrachunkową i spełnia ją idealnie i wyobrażeniowo. Pieniądz papierowy nie ma wartości (o wartości pieniądza świadczy siła nabywcza). Najlepszym miernikiem wartości jest pieniądz kruszcowy, pod warunkiem, że jego wartość nie będzie się zbyt szybko zmieniała.
Środek cyrkulacji- pieniądz występuje realnie. W zamian za dany towar lub usługę nabywca przekazuje określoną ilość pieniędzy nie ważne w jakiej formie pieniądza: gotówkowego lub bezgotówkowego. (żyrowego np. czek, przelew-> musimy mieć na to środki, za wystawienie czeku bez pokrycia odpowiada wystawca).
Środek płatniczy- pieniądz realny oraz bezgotówkowy. Początkowo ta funkcja była identyczna do funkcji cyrkulacji. Z biegiem czasu pojawił się kredyt towarowy, a później pieniądz kredytowy (weksel- bezwarunkowe polecenie, przyrzeczenie zapłaty, weksel nie jest surogatem pieniądza, aby stał się środkiem płatniczym muszą się na to zgodzić dwie strony).
Gromadzenie skarbów (teazuryzacja)- gromadzenie rezerw wartości, wiąże się ściśle z dwoma poprzednimi funkcjami, w których występował pieniądz realny. Jeśli pieniądz jest dobrym środkiem cyrkulacji i środkiem płatniczym to jest dobrym środkiem gromadzenia wartości i odwrotnie. Jeśli nastąpi zaburzenie wówczas nastąpi poszukiwanie czegoś innego. Pieniądz kruszcowy dobrze spełnia funkcję tezauryzacyjną, pieniądz papierowy- dobry środek gromadzenia wartości, ale tylko w długim lub średnim okresie (lokaty do 36 miesięcy)
Pieniądz światowy- pieniądz spełnia te 4 funkcje w skali międzynarodowej.
Współczesne funkcje pieniądza:
funkcja wyrażania wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych;
funkcja środka wymienno- płatniczego;
funkcja oszczędnościowo- kapitałowa;
funkcja stymulacyjna.
Funkcja wyrażania wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych- polega na określeniu ich cen w sposób jednoimienny czyliabsolutny w ustalonych przez państwo jednostkach pieniężnych. Współczesny pieniądz jest powszechnym pieniądzem fiducjonalnym (zdawkowym) czyli opartym na zaufaniu do najwyższych organów władzy państwowej, która swoi

(…)

… oraz fundusze emerytalne.
Zagranica- podaż pieniądza z zagranicy wynika z obrotów gospodarczych z zagranicą czyli z obrotu handlu zagranicznego, usług, przekazów, (bilans obrotów bieżących), saldo bilansu obrotów kapitałowych (bilans płatniczy) Instrumenty Polityki pieniężnej:
Bank Centralny może wpływać na kształtowanie warunków gospodarczych stosując odpowiedni zestaw instrumentów polityki pieniężnej…
… banków w operacjach na rynkach finansowych, reguł tworzenia tych rynków, zasad ochrony tajemnicy bankowej, wymiany informacji itp.
Regulacje zabezpieczające- powiązane są z dodatkowa ochroną osób, korzystających z usług bankowych, tworzy się fundusze ochrony depozytów (w przypadku Polski- Bankowy Fundusz Gwarancyjny, każdy bank musi należeć do BFG, suma gwarancyjna 50 000 euro, wypłaca się całą kwotę…
… transakcyjny, czyli skłonność do utrzymywania zasobów pieniężnych w celu zapewnienia sobie ciągłości wydatków. Utrzymywanie zasobów pieniężnych wynika z faktów, że przychody i wydatki wypadają w różnym czasie i w różnej wysokości, a więc nie pokrywają się ze sobą. Popyt zależy od dochodu nominalnego i im wyższy jest dochód tym wyższe jest zapotrzebowanie na zasób transakcyjny i odwrotnie. Transakcyjna…
…). Są to zasoby pieniężne na tzw. ,,czarną godzinę", ponieważ decyzje podejmowane są w świecie niepewności. Zasoby te zmieniają się w tym samym kierunku i proporcjonalnie do dochodów społeczeństwa. Przezoraościowa szybkość krążenia pieniądza jest stała. Wobec tego cały popyt na pieniądz wynikający z motywu transakcyjnego i przezornościowego zależy od dochodu nominalnego.
motyw spekulacyjny, czyli skłonność…
… na dochód nominalny. W długich okresach czasu ilość krążącego pieniądza ma wpływ na poziom cen. Według Friedmana pieniądz jest jednym ze składników portfela aktywów, ale nie substytutem doskonałym. Teoria monetarystyczna podobna jest do teorii ilościowej z uwagi na stwierdzenie, że poziom cen zależy od ilości wyemitowanego pieniądza.
Teorie postkeynsowskie
Jest ich 3 i utrzymują one analityczny podział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz