Polityka pieniężna- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna- wykład 9 - strona 1 Polityka pieniężna- wykład 9 - strona 2 Polityka pieniężna- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 9
POLITYKA PIENIĘŻNA
Sztuka wykorzystania pieniadza.
Pierwsza kontrola emisji _ bank Wielkiej Brytanii - po I wojnie swiatowej.
Systemy sztabowo-złotowe, dewizowo-złotowe.
Wady pieniadza papierowego: łatwo fałszowac, łatwo niszczyc.
Pieniadz odbiciem stanu gospodarki.
Funkcje pieniadza:
1. Miernik wartosci
2. Srodek tezauryzacji
3. Srodek wymiany (cyrkulacji)
4. Srodek płatniczy
5. Pieniadz swiatowy
3 i 4 te bez zarzutu pełni pieniadz papierowy.
Popyt na pieniadz i poda_ pieniadza
Popyt pojawił sie wraz z pojawieniem sie pieniadza, a poda' z wraz z towarem (podczas transakcji zamiana miejsc - towar _ pieniadz). Popyt/zapotrzebowanie na pieniadz, sytuacja, 'e jest poda' pieniadza, ale transakcja sie nie realizuje (nie idzie nabyc pieniadza płacac pieniadzem).
Rynek pienie_ny - to taki rynek, na którym jest popyt na pieniadz i poda' pieniadza w gospodarce.
Popyt - wszystkie podmioty w gospodarce.
Poda' - BC odpowiadajacy za ilosc pieniadza w gospodarce i czy ewentualnie nale'y ja zmieniac (obrót gotówkowy, czy bezgotówkowy). BC odpowiada za obieg pieniadza w gospodarce.
Popyt na pieniadz w gospodarce (MD - monetary demand) - to ilosc pieniadza, na jaka zgłaszaja zapotrzebowanie podmioty.
Ró_ne podejscia do popytu na pieniadz
W ujeciu Szkoły Cambridge (A. Marshall i A. Pigou) (wyrosło z formuły Fishera)
M*V = P*Y M' = k*P*Y
M' - popyt na pieniadz ex ante.
k - współczynnik wyra'ajacy ułamek dochodu jaki podmioty zatrzymuja w płynnej formie pienie'nej (w postac pieniadza transakcyjnego), odwrotnosc szybkosci obiegu k=1/V.
Y - dochód narodowy, obejmuje finalne produkty i usługi, wyra'one w cenach stałych.
P - przecietny poziom cen
w ujeciu teorii monetarystycznej
Pieniadz to jedna z wielu form przechowywania bogactwa.
M*V=P*Y
Popyt na pieniadz zale_y od:
• całkowitego bogactwa znajdujacego sie w dyspozycji podmiotów
• oczekiwanej stopy zwrotu od ró'nych aktywów (im wy'sze stopy zwrotu innych aktywów ni' pieniadz gotówkowy, tym ni'szy popyt na pieniadz)
• poziom dochodu permanentnego
Popyt na pieniadz jest popytem realnym (realne zasoby = zasoby nominalne odniesione do przecietnego poziomu cen).
Popyt na pieniadz w ujeciu realnym:
• rosnie wraz ze wzrostem dochodu narodowego
• maleje wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej


(…)

… dochód w postaci oprocentowania; motywem przyszłe dochody).
Czynniki kształtujace popyt na pieniadz
_ ilosc produktów i usług przeznaczonych do sprzeda y
_ liczba zawieranych transakcji
_ przecietny poziom cen
_ nominalna i realna stopa procentowa
_ koszt posiadania pieniadza
_ koszt zamiany jednych aktywów na inne
Popyt na pieniadz, poda_ pieniadza, a stopa procentowa
A - MD nie zale'y od stopy procentowej, jest stabilny, główny składnik to popyt transakcyjny i przezornosciowy, sa obojetne na zmiany stopy procentowej.
B - ruch stopy procentowej - spada i szuka sie lokaty w innych zródłach (nieruchomosci, obligacje etc.), wyra'a głównie popyt spekulacyjny (pieniadz w spoczynku).
C - punktem wyjscia gdy stopa procentowa osiaga minimalny poziom - pułapka płynnosci.
Bezsensowne staje sie trzymanie…
… na stope procentowa - jest wyrazem decyzji, okreslonej decyzji BC.
Ruch MS w lewo, prawo oznacza rodzaj polityki pienie'nej, w prawo - ekspansywna, w lewo - restrykcyjna.
Cechy obligacji:
» okreslony termin wykupu, stały dochód
» przed terminem zapadalnosci - rynek wtórny
» kurs według relacji popyt - poda'
» wysoki stopien pewnosci, zwrotu, wysoka płynnosc
» wzrost popytu na obligacje szybszy ni…
… z tym, i' sie lepiej powodzi. Im wy'szy poziom dochodu narodowego, tym wieksza skłonnosc do motywu przezornosciowego.
3) Motyw spekulacyjny (MDs - popyt spekulacyjny) - motyw osiagania dochodów w przyszłosci (granie na papierach wartosciowych).
Odwrotna zale'nosc pomiedzy rynkowa stopa procentowa, a cena obligacji. Jeden pieniadz w gospodarce to pieniadz w ruchu, drugi to pieniadz w spoczynku (nie wchodzi…
… dostepu i mo'liwosci u'ycia pieniadza do zmiany na inne aktywa.
Agregaty monetarne
To wielkosci ustalone ze wzgledu na skale płynnosci.
Sednem polityki pienie'nej - ile tego M1 i jaki jego stosunek do M0.
M0 = baza monetarna, pieniadz wielkiej mocy, gotówka, „pogotowie kasowe w bankach”, rezerwy obowiazkowe, gotówka w obiegu (u ludnosci). Te pieniadze, które kra'a w gospodarce - pieniadz wyemitowany…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz