Polityka gospodarcza - Przykładowe pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - Przykładowe pytania - strona 1 Polityka gospodarcza - Przykładowe pytania - strona 2 Polityka gospodarcza - Przykładowe pytania - strona 3

Fragment notatki:

1.1. Pojęcia podstawowe
1.1.1. Co rozumiemy przez pojęcie „polityka Gospodarcza?
Przez politykę gospodarczą rozumiemy świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą.
1.1.2. Jakie instytucje i organizacje występują współcześnie w roli podmiotów polityki gospodarczej?
Podmiotem polityki gospodarczej jest najczęściej władza państwowa, mogą być także organy typu przedstawicielskiego oraz organy ponadnarodowe np. Unia Europejska.
1.1.3. Czym zajmuje się nauka o polityce gospodarczej?
Zajmuje się badaniem form, celów, narzędzi i sposobów oddziaływania państwa na społeczny proces gospodarczy.
1.1.4. W czym przejawia się pozytywny, a w czym normatywny charakter nauki o polityce gospodarczej
Nauka pozytywna służy poznawaniu i opisywaniu rzeczywistości. Charakter normatywny przejawia się we wskazywaniu możliwych kierunków i sposobów przeobrażenia polityki gospodarczej.
1.1.5. Jakimi metodami posługuje się nauka o polityce gospodarczej?
Indukcja, dedukcja, badania historyczne, eksperyment, metoda prób i błędów.
1.1.6. Co to są doktryny społeczno-ekonomiczne i jaką rolę odgrywają w polityce gospodarczej?
Doktryna - zbiór uporządkowanych w pewien sposób założeń, twierdzeń i poglądów na temat określonej dziedziny wiedzy lub działalności. Doktryny podejmują problemy, wobec których nauka nie czuje się w pełni kompetentna, wskazują i wartościują cele działań.
1.1.7. Co to jest doktrynerstwo?
Jest to naginanie życia do doktryn, które nie odpowiadają warunkom i potrzebom społecznym.
1.2. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych
1.2.1. Co rozumiemy przez pojęcie systemu ekonomicznego?
System ekonomiczny jest to zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz ogólnie akceptowanych zasad, regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu gospodarczego
1.2.2. Na podstawie, jakich kryteriów wyróżnia się teoretyczne modele systemów ekonomicznych? Jakie to są modele?
Ze względu na kryterium własności produkcji rozróżniamy ustroje kolektywistyczne, w których dominuje własność państwa oraz ustroje indywidualistyczne (kapitalistyczne), w których dominuje własność jednostkowa. Ze względu na kryterium sposobu regulacji gospodarki rozróżniamy systemy kompetytywne (konkurencyjne) oraz systemy gospodarki regulowanej administracyjnie.
1.2.3. Czego dotyczą podstawowe funkcje państwa i polityki gospodarczej we współczesnym systemie kapitalizmu mieszanego?
Dotyczą przede wszystkim zasady wolności gospodarczej, poszanowania własności prywatnej i swobody przedsiębiorczości


(…)

… - przedsiębiorstwa państwowe były przekształcane w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a następnie sprzedaż akcji: pracownikom (15% bezpłatnych akcji), menedżerom krajowym i zagranicznym oraz sprzedaż na giełdzie.
b. prywatyzacja likwidacyjna - likwidacja przedsiębiorstwa w celu sprzedaży jego majątku
c. likwidacja przedsiębiorstw państwowych gospodarki rolnej przez przejęcie ich majątku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa celu restrukturyzacji, sprzedaży, wniesienia do spółki lub oddanie w użytkowanie.
2. Program powszechnej Prywatyzacji - obejmował 512 przedsiębiorstw
3. Program komercjonalizacji przedsiębiorstw państwowych - miał zapewniać jednakowe warunki działania wszystkim podmiotom gospodarczym. Polegała na przeniesieniu dotychczasowych organów założycielskich na skarb państwa.
4. Program…
… rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych; stworzenie podstaw pomocy finansowej i technicznej dla Polski, stworzenie podstaw stopniowej integracji Polski z Unią, popieranie współpracy w dziedzinie kultury
5.4.6. Jakie są główne kierunki działań przygotowujących Polskę do wejścia do struktur Unii Europejskiej?
W 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej, do którego zadań należą…
… światowej
Można wyróżnić trzy grupy krajów: rozwinięte kraje kapitalistyczne, Związek Radziecki i kraje objęte jego wpływami, kraje rozwijające się.
2.3.2. Jakie były cele i założenia planu Marshalla?
Plan Marshalla był to program kredytowania przez rząd USA krajów, w celu odbudowy ich gospodarki po zniszczeniach wojennych. Plan przyczynił się zwłaszcza do odbudowy gospodarki Niemieckiej. Kraje…
…?
Inflacja popytowa - ceny rosną do momentu zrównoważenia popytu z podażą, kosztowa - podnoszenie cen w wyniku wzrostu kosztów produkcji, inflacja strukturalna - wzrost cen spowodowany złą oceną struktury popytu i podaży.
4.4.5. Scharakteryzuj i oceń rolę fiskalnych narzędzi regulacji cen i dochodów
Podatki pośrednie: podatek od wartości dodanej VAT, akcyza, podatek od gier, podatek importowy, zryczałtowany…
… oraz prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. 5.4.2. Co to są tzw. kryteria konwergencji związane z tworzeniem unii walutowej?
Kryteria konwergencji są warunkami, które powinny spełniać kraje członkowskie: średnia nominalna długookresowa stopa procentowa nie może być wyższa niż 2% od stopy procentowej zanotowanej w trzech krajach członkowskich na najniższym jej poziomie, kraj członkowski powinien respektować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz