Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza - strona 1 Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza - strona 2 Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Polityka gospodarcza Gospodarka jako system i przedmiot polityki gospodarczej systemy ekonomiczne jego rodzaje i funkcje podstawy i funkcje polityki gospodarczej instrumenty polityki gospodarczej Rola i funkcje państwa w gospodarce Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa Polityka pieniężna dochodowa i budżetowa ,polityka przemysłowa - jej uwarunkowania i kierunki. Polityka rolna i żywnościowa polityka inwestycyjna Zagraniczna polityka gospodarcza Polski Polityka gospodarcza ( ekonomiczna ) jest to świadome władz państwowych na gospodarkę narodowa na jej dynamikę i strukturę oraz funkcjonowanie na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego kontakty gospodarcze z zagranicą. Podmiotem polityki gospodarczej jest władza zarówno centralna (rząd ) i terenowa ( wojewoda samorząd terytorialnego ). Doktryna polityki gospodarczej jest to zbiór uporządkowanych założeń twierdzeń i poglądów dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę. Rozróżniamy procesy realne które obejmują produkcje, transport, maga zynowanie i obrót towarami natomiast procesy regulacyjne to zbieranie i przetwarzanie informacji przygotowanie i podejmowanie decyzji oraz kontrola ich wykonania. System ekonomiczny to zbiór instytucji i mechanizmów oraz zasad ich działania regulujący postępowanie wszystkich uczestników procesu gospodarczego. Modele polityki gospodarczej: indywidualistyczny - pojęcie kapitalizmu rynkowego indywidualistyczno - planowy gospodarka rynkowa regulowana przez centralne planowanie kolektywistyczno - planowy real ny socjalizm koletywistycznoo - komplentywny socjalizm rynkowy Funkcje polityki gospodarczej: Zapewnienie dopływu środków niezbędnych dla realizacji funkcji zewnętrznych i wewnętrznych państwa. wspieranie rozwoju wybranych sektorów gospodarczych osłona przed zagraniczną konkurencją ochrona konkurencji przed działaniami monopolistycznymi przeciwdziałanie czynnikom kryzysowym i stagnacyjnym oraz pobudzanie koniunktury i sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu ochrona środowiska i zachowanie ładu przestrzennego utrzymanie ładu społecznego Uwarunkowania polityki gospodarczej jest to czynnik wpływający lub modyfikujący zestaw dostępnych instrumentów tej polityki. Wyróżniamy trzy grupy rodzajowe uwarunkowań: uwarunkowania ustrojowo -systemowe tj. ustrój społeczno polityczny państwa ( system polityki w jakim danym kraju panują ) uwarunkowania zewnętrzne międzynarodowa sytuacja polityczna

(…)

… kredytowe ( bankowe )
Bezpośrednia działalność organizacyjna państwa
Regulacja zasad działania podmiotów gospodarczych
Udział państwa w zakupie akcji przedsiębiorstwa
Polityka naukowo - techniczna państwa
Oddziaływanie na strukturę ekonomiczną przedsiębiorstw
Przekształcenia własnościowe
Instrumenty polityki handlowej
Instrumenty polityki zatrudnieniowej
Polityka celna
Polityka budżetowa jest to zespół narzędzi i środków służących realizacji świadomie określonych zadań stojących przed państwem. Budżet jest rocznym planem finansowym państwa obejmującym zestawienie stałych wpływów i wydatków państwa oraz wskazującego źródła pokrycia niedoborów lub kierunków rozdysponowania nadwyżki.
Polityka budżetowa jest dziedzina polityki gospodarczej wyodrębnioną ze względu na specyfikę środków którymi się posługuje a nie finalnych celów które są do zrealizowania. Obok polityki pieniężnej stanowi część składową polityki finansowej państwa . W wąskim ujęciu polityka budżetowa oznacza regulowanie ogólnej wysokości proporcji dochodów i wydatków budżetowych oraz ich wzajemnego stosunku. W szerszym ujęciu mówi się o polityce budżetowej obejmującej politykę podatkową , politykę wydatków budżetowych.
Struktura dochodów budżetowych…
… i akumulacja )
wydatki budżetowe finalne oraz redystrybucyjne
Wydatki związane z zadaniami państwa:
oświata i obrona , socjalne ( wszelka pomoc dla społeczeństwa )
na obsługę długu publicznego
związane z oddziaływaniem na gospodarkę ( inwestycje publiczne )
Funkcje polityki budżetowej :
Alokacyjna jest to oddziaływanie na strukturą czynników produkcji oraz strukturę wytworzonego produktu społecznego…
… pieniądza
Zaciąganie kredytów zagranicznych
zaciąganie długu wewnętrznego od społeczeństwa ( obligacje, bony skarbowe )
Polityka regionalna jest jedną z dziedzin polityki gospodarczej. Obiektem zainteresowań jest region ekonomiczny.
Region ekonomiczny jest to kategoria ekonomiczna , geograficzna terytorialny kompleks produkcyjno usługowy wyróżniający się na tle otaczających obszarów swoistymi formami zagospodarowania. Jest kategorią historyczną zmienia się w czasie, rozwija się i może upadać.
Polityka regionalna to całokształt czynności państwa w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno - ekonomiczny regionu w kraju. Polityka regionalna nadaje terytorialny wymiar ogólnej polityce rozwoju gospodarczego.
Przesłanki polityki regionalnej :
społeczne ( wykształcenie ludzi )
polityczne
militarne
ekologiczne
ekonomiczne
Podmioty polityki regionalnej :
polityka interregionalna realizowana z poziomu rządu w sposób zróżnicowany w stosunku do poszczególnych regionów.
polityka intraregionalna realizowana na poziomie poszczególnych regionów przez władze regionalne (marszałek sejmiku wojewódzkiego ) władze lokalne oraz inne instytucje.
Uwarunkowania polityki regionalnej mogą być :
wewnętrzne zaliczamy…
… a polityką oświatową. Są silne i obustronne, oprócz przygotowania struktury zawodowej ludzi wchodzącej w wiek produkcyjny kształtowanie obejmuje również podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących. Ważne jest również obserwowanie sygnału z rynku pracy co do kwalifikacji ilości osób o danych kwalifikacjach możliwych do wchłonięcia przez rynek pracy.
Zadania polityki zatrudnieniowej bezrobocie jest stanem…
….
Cele polityki pieniężnej ( kreacja pieniądza )
cenowe polegają na posługiwaniu się rynkową stopą procentową
ilościowe polegają na posługiwaniu się przez monetarzystów agregatami pieniężnymi ( kontrolują bazę monetarną )
MV=PT (równanie Fishera )
M- baza monetarna
V- prędkość cyrkulacji pieniądza w gospodarce
P- przeciętny poziom cen ( inflacja pozioma )
T- liczba transakcji zawieranych w gospodarce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz