Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 6125
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków - strona 1 Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków - strona 2 Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków - strona 3

Fragment notatki:


Polityka fiskalna w Polsce SPIS TREŚCI Istota i funkcje podatków Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki dochodowe Podatki pośrednie VAT
Akcyza
Cło
3. Sytuacja podatkowa w Polsce 1. Istota i funkcje podatków Podatek jest to przymusowe, bezzwrotne, powszechne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez podatnika na rzecz budżetu państwa. Podatki pojawiły się już w starożytności jako jedna z form tzw. daniny.
Daniny nakładane na gospodarstwa domowe przez władze miały wieloraki charakter. Były to daniny w naturze w postaci świadczeń osobistych takich jak służba wojskowa oraz daniny pobierane w pieniądzu.
Nakładając podatki władza zapewniała sobie udział w podziale produktu i dochodu narodowego. Dochody te są niezbędne władzy dla ponoszenia wydatków związanych z zadaniami, które ma ona do zrealizowania.
Podatki spełniają trzy główne funkcje:
Fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków.
Redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.
2. Rodzaje podatków Ogół podatków funkcjonujących w państwie w określonym czasie tworzy system podatkowy. Mnogość i różnorodność stosowanych podatków wymaga dokonania klasyfikacji ich ogółu przy uwzględnieniu różnych kryteriów. Z punktu widzenia jedności podmiotu opodatkowania wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki pośrednie.
Podatki bezpośrednie Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od otrzymywanych wynagrodzeń za pracę, czynszów, opłat dzierżawnych, dywidend i odsetek. Te podatki nazywamy podatkami bezpośrednimi gdyż sięgają bezpośrednio do dochodów podatnika, ciężar podatkowy ponosi sam podatnik. Najważniejszym rodzajem podatków bezpośrednich są podatki dochodowe. Podatki dochodowe to ogół podatków, w których przedmiotem opodatkowania jest osiągany przez podmiot gospodarczy, podlegający obowiązkowi podatkowemu dochód, będący zarazem źródłem opłacenia tego podatku.
Kwota należnego podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodu, będącej podstawą opodatkowania oraz od obowiązującej skali podatkowej.


(…)

… podatku akcyzowego są ustalone kwotowo, wówczas podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.
Cło
Cła stanowią rodzaj podatku rzeczowego pobieranego w związku z przekroczeniem przez dany towar (usługę) obszaru celnego danego państwa. W nowoczesnej gospodarce obszarem celnym są coraz częściej pewne unie celne tj. nie obszar jednego państwa, ale obszar kilku państw, powiązanych ze sobą zawartą umową międzypaństwową. Stawki celne ujęte są na ogół w pewne zwarte taryfy celne, nawiązujące do rodzaju towaru. Taryfa celna składa się najczęściej z dwu części: nomenklatury towarów podlegających ocleniu oraz wykazu stawek. W wykazie stawek z reguły zamieszczane są również stawki ulgowe lub podwyższone.
Dla ustalenia cła istotne znaczenie ma tzw. wartość celna. Przepisy ustawy Prawo celne uwzględniają następujące metody ustalania wartości celnej:
metoda wartości transakcyjnej towarów przywożonych na polski obszar celny,
metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych,
metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna),
metoda wartości kalkulacyjnej,
metoda wartości ustalonej na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym, z zastosowaniem środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami…
… podatki pośrednie to VAT, cło i akcyza.
VAT ( Value Added Tax ang. - podatek od wartości dodanej) jest to forma podatku obrotowego stosowana obecnie w większości krajów świata - od 1993 roku również w Polsce. Przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług, a podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto w danej fazie procesu gospodarowania (wartość dodana). Podatnik nalicza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz