polityka fiskalna państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka fiskalna państwa - strona 1 polityka fiskalna państwa - strona 2 polityka fiskalna państwa - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka kredytowa, polityka podatkowa i zasada przyspieszonej amortyzacji, polityka pieniężna, planowanie gospodarcze, tworzenie silnego sektora publicznego, budżet państwa, funkcje polityki budżetowej, funkcja alokacyja, redystrybucyjna, stabilizacyjna, rodzaje polityki budżetowej, pasywna, aktywna, produkt krajowy brutto, funkcje podatków, redystrybucja dochodów, stabilizacja gospodarki, krzywa Laffera. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: efekt wypychania, rodzaje podatków, typy opodatkowania, podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawa opodatkowania, podatek dochodowy od osób prawnych, akcyza, podatek od towarów i usług, vat, podatek obrotowy, podatek od nieruchomości, podatek od własności, podatek od płac, podatek zryczałtowany, zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wpływ podatków na funkcjonowanie gospodarki, podatki od majątku i kapitału.

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA
W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu podatkowego, gromadzącego środki na ten cel, z drugiej. Współcześnie zakres celów stawianych przed polityką fiskalną jest znacznie szerszy. Wykorzystuje się ją bowiem jako czynnik oddziaływania na aktywność podmiotów gospodarczych i kształtowanie ogólnej koniunktury. Na rządzie Rzeczypospolitej Polskiej obok innych zadań spoczywa zadanie kierowania gospodarką. Jest on odpowiedzialny za sposób, w jaki gospodarka funkcjonuje. Oceny działalności dokonywane przez ludzi zależą od poziomu bezrobocia, tempa wzrostu cen i płac realnych, rewaloryzacji rent i emerytur, podziału dochodu narodowego, itp. W celu kierowania gospodarką rząd potrzebuje ogromnych ilości informacji o bieżącym stanie gospodarki i zachodzących w niej zmianach . co kwartał Główny Urząd Statystyczny publikuje dane liczbowe o stanie gospodarki w ubiegłym kwartale, a każdego roku GUS wydaje rocznik statystyczny .Powstaje dość istotne pytanie, Jaki jest stosunek teorii ekonomii do polityki gospodarczej rządu. Polityka gospodarcza - to działalność państwa ( rządu ) lub innego organu publicznego, zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i w określonym horyzoncie czasu. Można również określić że polityka gospodarcza to oddziaływanie rządu na przebieg procesów gospodarczych za pomocą odpowiednich narzędzi ekonomicznych ( podatki, cła, kurs walutowy, zamówienia rządowe i inne ). Z tego wynika, że polityka gospodarcza rządu obejmuje całą politykę fiskalną ( skarbowa ) i dochodowa oraz politykę pieniężną mające na celu ograniczenie lub zahamowanie inflacji, zmniejszanie lub likwidację bezrobocia, zrównoważenie budżetu państwa, zrównoważenie bilansu płatniczego kraju, przesunięcie środków finansowych z jednych regionów kraju do drugich. Każda polityka gospodarcza opiera się - milcząco lub jawnie - na określonej teorii ekonomicznej, która stanowi podstawę dokonania diagnozy, czyli rozpoznania i oceny stanu wyjściowego. Wykazuje ona przyczyny niezadowalającego stanu rzeczy oraz na występujące zagrożenia w bliższej i dalszej perspektywie. Polityka ekonomiczna jest sposobem działania i rozwiązywania problemów gospodarczych z punktu widzenia interesu publi

(…)

…, nie poparta odpowiednio wysokimi dochodami, pozyskiwanymi ze zdrowej części gospodarki, ale powiększaniem deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy to część wydatków budżetu, która nie ma pokrycia w dochodach budżetowych. Wyrównanie deficytu mogą umożliwić zgromadzone wcześniej rezerwy lub dług publiczny - czyli suma nie spłaconych przez państwo pożyczek w bankach krajowych lub zagranicznych oraz pożyczek…
… infrastrukturę może, ale nie musi, przynosić dochody; przynosi je, gdy państwo, pobiera opłatę za korzystanie np. z autostrad czy kanałów. Istotne znaczenie dla wielkości dochodów budżetowych ma natomiast majątek zaangażowany w działalność zarobkową. Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są przede wszystkim podatki. Podatnikami są osoby fizyczne lub prawne, na które został nałożony obowiązek podatkowy…
…, sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, sól, futra, perfumy, opakowania z tworzyw sztucznych, łodzie żaglowe, samochody osobowe, karty do gry. Akcyza jest źródłem znacznych dochodów budżetowych. Pozwala też ograniczać konsumpcję niektórych towarów, które państwo uznaje za „niepożądane” (alkoholu, papierosów) lub oszczędnie gospodarować produktami (np. benzyną). Wiele rządów, zwłaszcza w krajach…
… na ogólny poziom efektywności gospodarczej kraju. do Przeprowadzenia analizy makroekonomicznej funkcjonowania gospodarki rynkowej musi być uwzględniona rola budżetu centralnego i budżetów lokalnych w podziale oraz w transferach wytworzonego produktu narodowego brutto (PNB), a także nie może być pomijana instytucja ubezpieczeń społecznych i rzeczowych. Realizacją polityki fiskalnej zajmuje się budżet…
… bezpośrednie, czyli płacone przez podatnika z określonego tytułu (posiadania majątku, dochodów, itp.). w Polsce do podatków bezpośrednich należą: ¨ Podatek dochodowy od osób fizycznych ¨ Podatek dochodowy od osób prawnych ¨ Podatek rolny ¨ Podatek leśny ¨ Podatek od nieruchomości ¨ Podatek od spadków i darowizn ¨ Podatek od posiadanych psów Podatki pośrednie czyli płacone w cenie kupowanego towaru. W Polsce…
… na podatki centralne i podatki lokalne.
W zależności od sposobu opodatkowania dochodów pochodzących z różnych źródeł rozróżnia się podatek globalny i podatek cedularny.
System podatkowy (najważniejszy instrument polityki budżetowej); spełnia następujące cele:
zapewnia środki finansowe na pokrycie wydatków publicznych; umożliwia makroekonomiczne kształtowanie popytu; umożliwia realizację celów społecznych…
…, budowli i gruntów. Obciąża on koszty działalności podmiotu. Podatek od własności. Płacą go osoby fizyczne od posiadania gruntów, budynków (wykupionych mieszkań w blokach). Podatek od płac. Płacą go osoby fizyczne w obecnie wynosi 19%, 30%, 40%. Według skali podatkowej określonej w ustawie o podatku od osób fizycznych.
Podatek zryczałtowany. Jest to stały podatek dający taką samą wielkość wpływów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz