Politechnika Warszawska - strona 611

Zasada równości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

Zasada równości - jej znaczenie oraz charakterystyka. Zasada równości wobec prawa i równości w prawie polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzujący się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu mają być traktowani równo, a więc według jednakowej miary, b...

Gwarancja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

33. Gwarancja - treść, różnica wobec rękojmi: Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona kupującego przed konsekwencjami „zepsucia się przedmiotu objętego gwarancją, przed wadami przedmiotu oraz nieprawidłowym jego funkcjonowaniem na skutek ukrytych wad. Gwarancja ma zapewnić zdatność rzeczy do norm...

Nabycie własności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Nabycie własności - rodzaje. 1. Nabycie pierwotne 2. Nabycie pochodne 1. Nabycie pierwotne - to takie nabycie w którym nabywcę prawa własności traktuje się tak jakby był właścicielem rzeczy. Nie wymagana jest zgoda właściciela np. - zasiedzenie -

Nieruchomość - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

13. Nieruchomość - pojęcie, części składowe: Nieruchomość to jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Wyróżnia się cztery rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe, lokalowe i rolne. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej...

Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego: Prawo cywilne - gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (pomiędzy równorzędnymi podmiotami). Stosunek cywilnoprawny to stosunek prawny regulowany przepisami prawa cywilnego. Sto...

Przedmioty stosunków cywilnoprawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357

Przedmioty stosunków cywilno - prawnych Przedmiotami stosunków cywilno prawnych są dobra chronione przez prawo cywilne. Wyróżniamy tzw. dobra majątkowe tzn. takie, które maja wartość pieniężną i dobra niemajątkowe w prawie cywilnym są one nazywane dobrami osobistymi np. życie, zdrowie, godność kore...

Struktura Prawa Cywilnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Struktura Prawa Cywilnego Pandektystyka - z greckiego pandekta czyli 5. Całe Prawo Cywilne dzieli się na 5 części (w sumie na 6) I - część ogólna - zawiera wszystkie ogólne zasady Prawa Cywilnego II - prawo rzeczowe - są to przepisy regulujące uprawnienia osób do rzeczy III -

Umowa sprzedaży - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

31. Umowa sprzedaży - treść, istotne cechy, szczególne rodzaje: Sprzedaż - to rodzaj umowy prawa cywilnego, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Cechy: konsensualna, wzajemna...

Współwłasność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Współwłasność. 1. Współwłasność - to taki stan, w którym rzecz jednocześnie przysługuje jednocześnie i niepodzielnie dwóm lub więcej osobą. 2. Powstanie współwłasności: a) w drodze czynności prawnej (zawarcie umowy spółki cywilnej) b) z mocy samego prawa (zawarcie związku małżeńskiego, zasiedzen...

Podstawowe źródła prawa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Wymień podstawowe źródła prawa: Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku (obowiązuje od 1 stycznia 1965 r.). Źródłami prawa cywilnego są również: konstytucja, ustawy zwykłe (kodeks morski,