Połączenia spawane - wymogi konstrukcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia spawane - wymogi konstrukcyjne - strona 1 Połączenia spawane - wymogi konstrukcyjne - strona 2 Połączenia spawane - wymogi konstrukcyjne - strona 3

Fragment notatki:

Połączenia spawane Wymogi konstrukcyjne
Zasady obliczania połączeń spawanych według normy PN-EN 1993-1-8 [54] są dość podobne do zasad zawartych w normie polskiej [34]. Norma europejska podaje założenia projektowe doty­czące spoin czołowych, czołowych z niepełnym przetopem, pachwinowych, pachwinowych obwo­dowych, otworowych i szerokobruzdowych (spoiny wzdłuż prętów okrągłych i w narożach kształ­towników zamkniętych). W punkcie 4.1 norma podaje warunki i wymagania stawiane materiałom złączy spawanych oraz odniesienie do norm związanych. Spawanie w pobliżu stref zgniotu może być brane pod uwagę po spełnieniu warunków podanych w pkt 4.14 normy [54].
Spoiny pachwinowe można stosować do łączenia elementów, które tworzą między sobą kąt od 60 do 120°. Przy kącie mniejszym od 60° spoinę należy traktować jako czołową o niepełnej gru­bości.
Spoiny pachwinowe przerywane nie powinny być stosowane w środowisku korozyjnym. Każ­dy ścieg takiej spoiny (rys. 4.1 normy [54]) powinien być rozpoczęty na każdym końcu łączonych elementów i z każdej strony blachy, na długości nie mniejszej niż 3A szerokości węższej z łączonych blach. Długość przerw między spoinami przerywanymi nie powinna być większa od 16-krotnej grubości łączonych elementów rozciąganych i 12-krotnej grubości elementów ściskanych lub ści­nanych, oraz lA ich szerokości, lecz nie większa niż 200 mm. Spoiny czołowe przerywane nie po­winny być stosowane.
Spoiny pachwinowe obwodowe oraz spoiny otworowe powinny być stosowane do przenosze­nia jedynie sił ścinających i tak rozmieszczone, aby zapobiegać utracie lokalnej stateczności łączo­nych blach. Średnice otworów dla spoin obwodowych powinny być nie mniejsze od 4-krotnej gru­bości blachy łączonej, a ich zakończenia półkoliste. Średnica otworu dla spoin otworowych nie po­winna być mniejsza od 8 mm, a grubość spoiny otworowej przyjmuje się równą grubości łączonego elementu, gdy nie przekracza ona 16 mm, natomiast w przypadku blach grubszych - połowie gru­bości materiału rodzimego, lecz nie mniejszą niż 16 mm. Elementy spawane, rozdzielone przekład­ką o grubości mniejszej od boku spoiny należy połączyć spoiną o odpowiednio zwiększonej gru­bości. Gdy grubość przekładki jest większa od boku spoiny, wówczas każda część złącza powinna być połączona z przekładką spoinami zdolnymi przenieść całą siłę obciążającą połączenie.
Przy projektowaniu połączeń spawanych należy unikać lokalnych mimośrodów. Lokalne mi-mośrodowe połączenie ścianki spoiną jednostronną należy uwzględniać w obliczeniach, gdy siły zewnętrzne wywołują rozciąganie w grani spoiny. Lokalnych mimośrodów nie uwzględnia się, gdy spoina jest częścią grupy spoin łączących po obwodzie kształtownik zamknięty. Kątowniki połą­czone jednym ramieniem można traktować jako osiowo obciążone, pod warunkiem przyjęcia efek­tywnego pola przekroju zgodnie z pkt 4.13 normy [54]. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz