Pola fizyczne wektoroer i skalarne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola fizyczne wektoroer i skalarne - strona 1 Pola fizyczne wektoroer i skalarne - strona 2 Pola fizyczne wektoroer i skalarne - strona 3

Fragment notatki:

POLA   FIZYCZNE   WEKTOROWE   I   SKALARNE.   W   wielu   sytuacjach   punktowi   przestrzeni   można  przyporządkować jakąś wielkość fizyczną. Zależność  F=F(r,v,t) mówi nam, że każdemu pkt. można przypisać wektor  siły. Jeżeli taki jest to w tej przestrzeni istnieje wektor siły. md2r/dt2=F(r(t),dr/dt,t) ; md2x/dt2=Fx(x,y,z,dx/dt,dy/dt,dz/dt,t)  i tak dla y i z. Są to dynamiczne równania ruchu. F=Fxi+Fyj+Fzk , ro(t) ∫r(t)dr= to∫toVdt , V=∫adt. W ogólnym przypadku jeżeli  F zależy od v(t) i zależy od dr/dt, to rozwiązanie takie może być nieosiągalne.  F=F(r) ,  F=F(r)*ri. Wynika stąd, że  całkowanie po czasie w takiej sytuacji nie powoduje określenia parametrów ruchu cząstki. Należy zatem poszukać innej   metody.  Należy zastąpić całkowanie po czasie, całkowaniem po drodze. Takie podejście jest źródłem nowych  pojęć  fizycznych . Praca   –   z   drugiej   zasady   dynamiki  F=dp/dt   ,  Fdr=dp/dt*dr  ,  Fdr=W   ,   W-praca   siły  F  przy   przesunięciu   dr,  W=Fdr=Fds*cos α=Fsds W-praca elementarna. [W]=1J i jest to praca jaką wykona siła o wartości 1N na drodze 1m  działając równolegle do przemieszczenia.   (rys)  WA-B=r(to) ∫r(t)Fdr=A∫BFsds  , Całka ta wyrażająca pracę siły F na drodze s  określonej równaniem r=r(t) w przedziale czasu od t0 do t między punktami A – B jest całką krzywoliniową. W ogólnym  przypadku całka ta zależy od kształtu drogi między pkt. A i B. Aby rozwiązać tę całkę należy znać zależność  F=F(s) i  r=r(s) uwzględniając że F=Fxi+Fyj+Fzk i dr=dxi+dyj+dzk . Jeżeli na cząstkę działa wiele sił to: W= ∑Fidr=(∑Fi)dr suma ta  jest siłą wypadkową, wynika to z niezależności działania sił. Moc –   Mocą chwilową lub mocą P nazywamy wielkością fizyczną zdefiniowaną jak stosunek elementarnej pracy  δW  wykonanej przez siłę F do czasu dt, w którym ta praca została wykonana. p= δW/dt , p=Fdr/dt=F*dr/dt=F*v. Jeżeli znamy  zależną P=P(t) to można zapisać W=to ∫tP(t)dt  [W]=Wat , jeden wat to taka moc, przy której praca 1J jest wykonywana w  czasie 1s. Używa  się także pojęcia mocy średniej w przedziale czasu od t0 do t. P== ∆W/∆t Energia   kinetyczna   -   Korzystając   z   zależności   W=dp/dt*dr  i   dla   v

(…)

… niż siła F. Niema bowiem ciała, które działa taką siłą na pkt.M. Siła ta jest
więc siłą nierzeczywistą zwaną siłą d’Alemberta. Siły te występują tylko w układach nieinercjalnych. Siły te zostały
wprowadzone po to aby można było stosować zasady dynamiki w ukł. nieinercjalnych. Fo=-mao –siła bezwładności
związana z ruchem postępowym ukł. inercjalnego. Fs=-m(εxr’) –siła bezwładności związana z przyśpieszeniem stycznym
ruchu obrotowego układu. Fod=-mω(ωxr’) –odśrodkowa siła związana z przyśpieszeniem dośrodkowym ukł.
nieinercjalnego, Fc=-m2ωxVw=2m(Vwxω)- siła Coriolisa. W układach nieinercjanych zawsze występują siły zewnętrzne
(bezwładnościowe). Wobec tego w takich układach nie
mają zastosowania zasady zachowania pędu, momentu pędu i zasady zachowania energii. Rozpatrzmy taki przykład:
Układ porusza się ruchem postępowym względem ukł. inercjalnego z przyśpieszenie a o. W ukł. inercjalnym-względem
ziemi: a=(FN+Q)/m , FN=m(a+g). W ukł. nieinercjalnym – w windzie: FN+Fb+Q=0, FN-Fb-Q=0, FN=m(a+g).
Siła odśrodkowa powoduje to że istnieje różnica między ciężarem a siłą grawitacyjną. Q 2=Fg2+Fb2-2FgFb*cosϕ. Dla ciał
znajdujących się na półkuli północnej siła bezwładności jest prostopadła do osi i skierowana…
…’,z’ poruszający się względem ukłądu poprzedniego ruchem postępowym z
prędkością u=const. W celu uproszczenia rozważań przyjmijmy, że w chwili t=0 początki O i O’ obu układów
współrzędnych oraz ich odpowiednie osie są przystające. (rys. 2 ukł. współ. S i S’, w S’ wektor do pkt. M i wekt. u
przedłużenie wektora ro (O;O’), wektor r (O;M). Wektor określający położenie środków ukłądu ruchowego wzg. układu…
… Teorii Względności: 1. jednostajny i prostolinowy ruch odosobnionego układu ciał jako całości
nie wpływa na prawo opisujące dowolne zjawiska (chodzi o ruch względem układu inercjalnego). 2.Prędkość światła w
próżni nie zależy od prędkości źródła światła i jest jednakowa we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Pierwszy
postulat można wyrazić inaczej: za pomocą żadnego doświadczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz