Pojęcie zasady prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zasady prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie zasady prawa Pojęcie zasad prawa jest niejednoznaczne w doktrynie. Przyjąć można, iż zasada prawa to taka norma prawna, uznana przez ustawodawcę za podstawową dla danej gałęzi (dziedziny) prawa i wyznacza kierunki interpretacji przepisów tej gałęzi (dziedziny) prawa.
Hierarchia zasad prawa Istnieje pewna hierarchia zasad, którym podporządkowana jest zarówno regulacja prawna postępowania administracyjnego, jak również działania organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozpatrywanych i załatwianych w postępowaniu administracyjnym. Stąd wyróżnić można naczelne i ogólne zasady prawa, w tym i postępowania administracyjnego.
Zasady o charakterze naczelnym, wywodzone z przepisów Konstytucji -Zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2), traktowana jako źródło dwóch innych zasad: prawa do procesu, w którym jednostka może bronić swoich praw w toku prawnie uregulowanej procedury, a także prawa do sądu, zapewniającego zarówno niezależną jak i niezawisłą kontrolę działania administracji;
-Zasada praworządności (art. 7 Konstytucji), która stanowi o jednolitości podstaw prawnych działania całej administracji publicznej, jak również o ustaleniu rozumienia pojęcia prawa i jego źródeł;
-Zasada proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) - dotycząca zakresu granic stosowania prawa oraz ograniczeniu do niezbędnych granic uciążliwości ingerencji administracji w sferę praw jednostki;
-Zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji), która nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej;
-Zasada przyznająca prawo do sprawiedliwego i szybkiego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji); daje prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
-Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 78 Konstytucji); Każdy ma prawo do zaskarżenia orzeczenia sądu w wyższej instancji. -Zasadę wyrażającą prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków do organów władzy publicznej (art. 63 Konstytucji); daje prawo do składania wniosków i petycji do organów administracji publicznej w zakresie ich kompetencji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz