Pojęcie socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie socjologii - strona 1 Pojęcie socjologii - strona 2 Pojęcie socjologii - strona 3

Fragment notatki:


  Jan Szczepański – pojęcie "socjologia":   Przedmiotem socjologii są:  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzkości, struktura (budowa) tych  zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowościach, a wynikające z wzajemnego oddziaływania  ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające zbiorowości, zmiany zachodzące w tych zbiorowościach.   Metody badawcze (świadomie i konsekwentnie stosowane sposoby badania, postępowania  badawczego):   metoda historyczno – porównawcza, statystyczna  (maksymalne wykorzystanie  informacji z historycznych kronik),  typologiczna  (socjolog tworzy klasyfikację zjawisk),  panelowa   (badanie rozciągane w czasie),  metoda biograficzna  (badanie dokumentów osobistych np. listów).  Techniki (konkretne działania): ankieta, wywiad, obserwacje  (jawne, ukryte, uczestniczące),  eksperyment .    Jan Szczepański  – pojęcie " osobowość ":  Zespół trwałych cech jednostki  wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech  biologicznych i psychicznych, ale pochodzących z wpływu kultury, w której jednostka żyje i została  wychowana.   Cechy osobowości : osobowość jest  elastyczna  (charakteryzuje się zdolnością do samoregulacji),  rozwojowa  (nie jest gotowa w chwili urodzenia),  rozwój osobowości jest uwarunkowany  społecznie , cechuje ją stałość, ale jest to stałość względna. Osobowość tworzy się w procesie socjalizacji.    Socjalizacja  – całokształt procesów wzajemnego oddziaływania jednostki i środowiska, trwających przez  całe życie człowieka i obejmujących akulturację (przekazywanie dziedzictwa kulturowego) i wychowanie  (celowe ukształtowanie osobowości według wzoru obowiązującego w danym społeczeństwie).    Elementy socjologiczne:  1.     Kulturowy ideał osobowości : wzór do naśladowania, ideał, jednostce podsuwa go społeczeństwo  poprzez instytucje, zespół norm postępowania, jak się zachowywać by zyskać aprobatę społeczeństwa,  akceptację.    2.     Rola społeczna : zorganizowany układ wymagań, obowiązków, przywilejów, które wynikają z pozycji  społecznej.    3.     Jaźń subiektywna : świadomość własnego ja, subiektywne wyobrażenie jednostki o tym  jaka ona  jest, „I”.    4.     Jaźń odzwierciedlona : „przeglądanie się” w innych ludziach, zespół wyobrażeń o sobie, według tego  co jednostka uważa, że myślą o niej inni i jej reakcje na te wyobrażenia, „me”.     Konformizm  – postawy zgodne z obowiązującymi.  Oportunizm  – ugodowość, rezygnacja z własnych zasad, dla wygody.    Trzy rodzaje konformizmu według Aronsona:   Uleganie  -  człowiek motywowany przez chęć otrzymania nagrody lub uniknięcia kary, 

(…)

…: kliniczny portret człowieka – przedstawienie człowieka chorego, zachowanie
człowieka zależy tylko od sił wewnętrznych człowieka, tzn. popędów, nie zależy od środowiska
zewnętrznego, człowiekiem kierują popędy, popędy są z reguły nieświadome, człowiek nie potrafi sam
rozwiązać konfliktów miedzy popędami, pomaga mu w tym psychoterapia, sny są kapitalnym źródłem
wiedzy o człowieku.
3. Poznawcza: człowiek jest układem przetwarzającym informacje, zachowanie człowieka zależy
nie tylko od informacji bieżących, które non stop napływają do nas, ale także od tzw. struktur
poznawczych, czyli zakodowanej w pamięci trwałej, wiedzy zdobytej w toku uczenia się i myślenia,
człowiek jest układem samodzielnym i twórczy, nasze zachowanie zmienia się przez wychowanie.
Drogi ucieczki ze społeczeństwa:
a) Odizolowanie…
… służące do manipulacji ludzi, zmiany zachowania, mechanistyczny portret człowieka,
porównanie człowieka do kuli bilardowej, którą można dowolnie sterować, metoda oparta na tresurze.
2. Psychodynamiczna: kliniczny portret człowieka – przedstawienie człowieka chorego, zachowanie
człowieka zależy tylko od sił wewnętrznych człowieka, tzn. popędów, nie zależy od środowiska
zewnętrznego, człowiekiem kierują…
… w pamięci trwałej, wiedzy zdobytej w toku uczenia się i myślenia,
człowiek jest układem samodzielnym i twórczy, nasze zachowanie zmienia się przez wychowanie.
Drogi ucieczki ze społeczeństwa:
a) Odizolowanie się – ucieczka we własny świat, np. religii, sztuki, człowiek zabiera to co zdobył w
społeczeństwie, np. język, wychowanie, buduje mimo to jak gdyby fortece wokół siebie,
b) Kontrspołeczeńtwa –sekty…
… przez
człowieka i utrwalonych dyspozycji do postrzegania, oceniania i reagowania na świat zgodnie z ustalonymi
w danym środowisku schematami.
Słabe ogniwa socjalizacji: anomia – powstaje w wyniku bardzo szybkich i gwałtownych zmian, stan
chaosu, rozziew – przepaść między wartościami;
konflikty i sprzeczności –
1.antynomie normatywne (sprzeczne wzajemnie reguły),
2.ambiwalencja ( postawa, charakteryzująca…
… składa się z 3 elementów: id(ono),
ego(jaźń), superego(nadjaźń). Id – siły żywiołowe, nieświadome popędy, niezorganizowany składnik naszej
osobowości, ale to motor osobowości człowieka. Ego – składnik zorganizowany, obejmuje takie funkcje jak
myślenie, uczenie się, pamięć ego kontroluje ślepe siły id. Superego – cechy moralne i normy
postępowania, które nadjaźń ustala dla jaźni plus sumienie, które kontroluje czy jaźń działa zgodnie z tymi
normami, wzorami. Kultura internalizuje się w superego. Osobowość jest nieustanną walką pomiędzy
aspołecznym id oraz społecznym superego, ego próbuje je w jakiś sposób pogodzić. Model stadiów –
George H. Meaida – wchodzenie w rolę: 3 stadia tworzenia się osobowości (socjalizacji):
stadium zabawy – dotyczy dziecka, dziecko nie potrafi wejść w rolę, ale potrafi…
…. tubylczy posłaniec.
Wykluczenie społeczne: zepchnięcie na margines życia społecznego: z powodów rasowych,
etnicznych, religijnych, seksualnych, z powodu braku dostępu do nowych technologii teleinformacyjnych
(ubóstwo informacyjne).
Trauma społeczna: dotyczy zbiorowości, według Sztompki: trauma to wydarzenie dotykające
zbiorowości, którego przyczyną są szybkie i gwałtowne zmiany społeczne, które tworzą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz