Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych - strona 1 Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych - strona 2 Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych. Pojęcie „potrzeba " zostało przeniesione do humanistyki z nauk przyrod­ niczych i ekonomicznych. Spośród nauk humanistycznych pierwsze posługiwa­ły się nim psychologia i socjologia. W ostatnich zaś dziesiątkach lat termin ten zadomowił się także w naukach o wychowaniu, w tym również w teorii pracy kulturalno-oświatowej. Termin „potrzeba" bywa różnie definiowany. Jedni z psychologów rozu­mieją przez niego „brak czegoś, wprowadzający organizm w niepożądany stan i stanowiący zwykle motyw do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeby" 1 . Drudzy traktują potrzeby jako „właś­ ciwości osobowości człowieka mające charakter wymagań, bez spełnienia których osobowość nie może prawidłowo funkcjonować, rozwijać się, tworzyć, nie może egzystować" (...) 2 . Pedagogowie natomiast, idąc za przykładem psy­ chologów, pojmują potrzebę jako „stan, w którym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia jakiegoś braku, np. w zapewnieniu sobie warunków życia, utrzy­mania gatunku, osiągnięciu pozycji społecznej i in. (...)" 3 . Z wszystkich tych, niemal identycznie brzmiących definicji wynika, że po­ trzeby to określone braki lub stany wywołujące dwojaką aktywność: psychicz­ ną (przeżycie) i rzeczową (dążenie do przedmiotowego zaspokojenia). Diagnozowanie Termin „diagnoza" pierwotnie wiązany był głównie z naukami medycz­ nymi i przyrodniczymi. Jeszcze w opracowanym stosunkowo niedawno Słow­ niku języka polskiego czytamy, że diagnoza to „rozpoznanie choroby na pod­stawie analizy stanu chorego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod bada­nia" 14 . Oprócz nauk o zdrowiu pojęciem tym zaczęły w ostatnich latach po­ sługiwać się: psychologia, mówiąca o diagnozie psychologicznej, i socjologia, operująca pojęciem „diagnozy społecznej". Przez diagnozę psychologiczną ro­zumieć zaczęto „rozpoznawanie za pomocą technik i metod psychologicznych cech osobowości, właściwości psychicznych, odchyleń od normy w zakresie intelektualnym i emocjonalnym". Dla odmiany przez „diagnozę społeczną" rozumie się „określenie cech współcześnie zachodzących zjawisk społecznych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych i ich analizy". Pojęciem tym posługują się także nauki techniczne, na których obszarze funkcjonuje termin „diagnostyka techniczna" polegająca na „określaniu stanu techniczne­ go danego urządzenia". Coraz częściej mówi się o diagnozie i diagnozowaniu także w pedagogice. Wspomniał o niej Janusz Korczak 15 . O problemie diag­ nozy w pedagogice pisał także Saturnin Racinowski, proponując stosowanie jej przy ocenie uczniów 16 . W parze z tymi głosami pojawiać się zaczęły w pedago gice badania diagnostyczne mające na celu rozpoznanie określonych stanów

(…)

… werbalizacja potrzeb u znacznej części naszego społeczeństwa, wskutek czego tylko część jego członków jest w stanie określić je w sposób jasny i jedno­znaczny. W dodatku, nie tylko w badaniach ankietowych respondenci są skłonni udzielać, niejednokrotnie bez głębszej refleksji, informacji powierzcho­wnych, przypadkowych, trudno w tych warunkach z ich wypowiedzi dowie­dzieć się o potrzebach rzeczywiście…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz