Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów - Kredyt bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów - Kredyt bankowy - strona 1 Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów - Kredyt bankowy - strona 2 Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów - Kredyt bankowy - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów Kredyt bankowy polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązuje się zwrócić je wraz z odsetkami w umownym terminie.
Podstawowe cechy kredytu to: Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia,
Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie,
Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału.
Kredyt spełnia funkcję: Emisyjną,
stymulacyjną, dochodową,
restrukturyzacyjną.
Funkcja emisyjna , czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.
Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego oraz wykorzystaniu czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału).
Funkcja dochodowa realizowana jest bezpośrednio - jeśli stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji oraz pośrednio - gdy kredyt zastosowany w produkcji uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej.
Funkcja restrukturyzacyjna polega głównie na oddziaływaniu na przemiany strukturalne i własnościowe w gospodarce.
Kredytobiorcami mogą być: osoby prawne,
osoby fizyczne,
podmioty gospodarcze nie mające osobowości prawnej.
Banki komercyjne przeprowadzają różnorodne operacje kredytowe przystosowane do potrzeb klientów. Przebieg tych operacji, czyli tryb udzielania, wykorzystania i spłaty kredytów związany jest z rodzajem kredytu. Szczegółowe rozwiązania mogą się nieco różnić w poszczególnych bankach, co znajduje odbicie w ich regulaminach kredytowania, co znajduje odbicie w ich regulaminach kredytowania. Dla niektórych form kredytowania mogą być wydawane odrębne regulaminy lub tzw. ogólne warunki kredytowania, dotyczące specjalnych operacji, np. dla kredytów dewizowych.
Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są:
okres kredytowania,
formy kredytu (metody udzielania),
przedmiot kredytu (cel),
sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu,
waluta kredytu.
Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a terminy udzielania i spłaty kredytu stanowią przedmiot negocjacji i są określone umową kredytową. Polskie banki przyjmując to kryterium, rozróżniają w swych regulaminach:


(…)

… z reguły są udzielane w rachunku kredytowym.
Ad. 4
Z punktu widzenia form zabezpieczenia kredytu wyróżnia się:
Lombardowe, zabezpieczone zastawem przedmiotów i papierów wartościowych, towarów itp.,
Hipoteczne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub innej osoby np. poręczyciela.
Ad. 5
Ze względu na rodzaj waluty mogą występować kredyty:
Złotówkowe, udzielane w złotych polskich,
Dewizowe, udzielane w walucie obcej.
Różnice między kredytem a pożyczką:
Odrębne źródło regulacji - umowa pożyczki uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, natomiast umowa kredytu realizowana jest w oparciu o przepisy prawa bankowego,
Istotą umowy pożyczki jest zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na pożyczkobiorcę określonej kwoty pieniędzy, pożyczki może udzielić…
… kredytu są tylko środki pieniężne - bezgotówkowy pieniądz bankowy,
Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie, konieczne jest jej pisemne potwierdzenie, gdy opiewa na sumę powyżej 2000 zł, zaś umowa kredytu bankowego pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie,
Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel, natomiast kredytu bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym - zasada celowości kredytu,
Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki, a kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy kredyt wykorzystywany jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej i kredytodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że jest on wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem,
Umowa pożyczki może być umową…
… występuje w postaci salda debetowego na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku jego dyspozycji płatniczych, realizowanych w ciężar tego rachunku. Natomiast wpływy na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. W tej grupie kredytów może wystąpić kredyt otwarty (in blanco) lub kredyt kasowy (udzielony w związku z czasowym brakiem gotówki w kasie).
Na rachunku kredytowym otwartym specjalnie w celu ewidencjonowania wykorzystania i spłaty kredytu. Może to być kredyt docelowy, na wymagalne zobowiązania, kasowy, sezonowy lub linia kredytowa. Linia kredytowa umożliwia finansowanie wielu transakcji w ramach określonego w umowie limitu kredytowego.
Kredyt dyskontowy, polegający na potrąceniu odsetek dyskontowych w związku z regulowaniem należności przed terminem spłaty.
Akceptacyjny, oddawany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz