Pojęcie controllingu i jego główne założenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie controllingu i jego główne założenia - strona 1 Pojęcie controllingu i jego główne założenia - strona 2 Pojęcie controllingu i jego główne założenia - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Pojęcie controllingu i jego główne założenia.
Pojęcie „controlling” jest synonimem angielskiego słowa „to control”. W języku polskim jednoznacznie kojarzy się z kontrolą. Oprócz tego, stosowana często w literaturze przedmiotu spolszczona nazwa „kontroling" wywołuje natychmiast negatywne nastawienie. W języku angielskim „to control” oznacza: sterować, kierować, prowadzić. Controllingu nie można więc kojarzyć z kontrolą, ponieważ jest ona tylko jego częścią. Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, urzeczywistniającą wszystkie funkcje zarządzania. Wspiera on menedżerów przy podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji przez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji analitycznej. Skuteczne wprowadzenie controllingu do przedsiębiorstwa wymaga więc istnienia odpowiedniego systemu informacyjnego, o czym będzie mowa bardziej szczegółowo w kolejnym podrozdziale. Realizacja zadań stawianych przed controllingiem w przedsiębiorstwie powoduje określone zapotrzebowanie na informacje ekonomiczne.
W literaturze można spotkać wiele definicji controllingu:
uproszczone - zakładające, że istotą controllingu jest proces porównywania stanu pożądanego (wzorcowego) ze stanem rzeczywistym;
kompleksowe - określające controlling jako system wzajemnie powiązanych przedsięwzięć, zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi sterowania i kontroli, zorientowanemu na osiągnięcie planowanego celu;
poglądowe - objaśniające controlling jako proces nawigacji i sterowania gospodarczego za pomocą planu, wyznaczającego miejsce przeznaczenia;
abstrakcyjne - traktujące controlling jako zintegrowany podsystem kierowania, planowania, kontroli i informacji, wspierający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania.
Spośród różnych określeń controllingu na uwagę zasługuje sformułowana przez Petera Webera definicja, która obejmuje trzy części składowe: funkcje controllingu, realizacja funkcji controllingu w ujęciu organizacyjnym, wyznaczenie obszaru objętego systemem. Każdą z tych części Weber opisuje w następujący sposób:
controlling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwem, który częściowo przejmuje, a częściowo wspomaga procesy planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwiając w ten sposób koordynację całego systemu;
funkcje controllingu mogą być wykonywane przez odrębną komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy (controllera), jednak w małych przedsiębiorstwach takie wyodrębnienie nie jest konieczne;
obszar objęty controllingiem zależy od tego, czy dotyczy operacyjnej części controllingu, czy także jego części strategicznej.
Hilmar J. Vollmuth uznaje controlling za ponadfunkcyjny instrument zarządzania, „...który powinien wspierać dyrekcję przedsiębiorstwa i pracowników zarządu w podejmowaniu decyzji. Właściwe kierowanie przedsiębiorstwem zakłada jednak, że istnieje w nim planowanie, którego cele ustalane są wspólnie przez dyrekcję przedsiębiorstwa i pracowników zarządu. Aby controlling mógł być skutecznie wprowadzony do przedsiębiorstwa trzeba stworzyć odpowiedni system informacyjny”.

(…)

… controllingu, jednakże wdrożenie systemu controllingowego daje przedsiębiorstwu możliwość przejścia od struktury chaotycznej, w której brak dobrze zdefiniowanych kanałów przepływu informacji i uprawnień (zarządzanie autokratyczne), do struktury hierarchicznie zdecentralizowanej o określonej harmonii wewnętrznej. Wielu zarządców obawia się, że controlling będzie przejmował funkcje kierownicze w momencie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz