Pojęcia z wykładni prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z wykładni prawa - strona 1 Pojęcia z wykładni prawa - strona 2 Pojęcia z wykładni prawa - strona 3

Fragment notatki:

Argumentum ex contesso (ad hominem) - dostosowanie argumentacji do człowieka, z którym toczy się spór Argumentum ad personam - przeciwko osobie Argumentum ad baculum - groźba użycia przemocy Argumentum ad crumenam - punktem odniesienia interesy material ne dyskutantów Argumentum ad misericordiam - wzbudzanie litości Argumentum ad verecundiam - odwołujący się do nieśmiałości, poparcie wypowiedzi autorytetem Argumentum ad vanitatem - odwołanie do próżności Argumentum ad populum - mówi się to, co chcą słyszeć A rgumentum a simili - (wnioskowanie z podobieństwa) - Wnioskowanie zawodne. - nie stosuje się w prawie karnym (nullum crimen sine lege ) A nalogia legis — nie tworzymy nowej normy, ale odnosimy nowy stan faktyczny (podobny do opisanego w normie) do danej normy. M jest P S jest podobne do MS jest P A nalogia iuris — wnioskowanie oparte na założeniu jednolitości preferencji aksjologicznych prawodawcy. Składa się z 2 etapów: - ustalenie indukcyjne, jakimi ocenami kierował się prawodawca, tworząc normy; - przyjęcie, że tak ustalone wartości mają zastosowanie także w innych dziedzinach - wyinferowanie na tej podstawie normy odnoszącej się do stanu A rgumentum a contrario - (wnioskowanie z przeciwieństwa) interesuje nas czy okoliczności badanej sytuacji zawierają się w zakresie normy. Jeśli nie, wyklucza to stosowanie normy. Kwestia niezawodności wiąże się z ustaleniem jaka relacja zachodzi między p, q. Zawodność związana z niejednoznacznym używaniem odpowiedników słownych funktorów prawdziwościowych przez prawodawcę. A rgumentum a fortiori — wnioskowanie z uzasadnienia słabszego na silniejsze w oparciu o założenie konsekwencji ocen prawodawcy: A M aiori ad minus (z większego na mniejsze ) - jeśli komuś nakazano (lub dozwolono) czynić więcej, to nakazano (lub dozwolono) mu i mniej, M inori ad maius (z mniejszego na większe ) - jeśli zakazano komuś czynić mniej to tym bardziej zakazano mu i więcej. Wnioskowanie zawodne, gdyż bazuje nie na prawach logiki formalnej, tylko na ocenach prawodawcy, które mogą nie być tożsame z systemem ocen adresata. A rgumentum a rubrica — wnioskowanie odwołujące się do systematyki wewnętrznej interpretowanego aktu. B łąd ekwiwokacji - np. Piotr interesuje się zamkami -bez wyjaśnienia o jakie zamki chodzi, szczególny przypadek to błąd 4 terminów B łąd amfibologii - źródło wieloznaczności tkwi w jego strukturze, np. guma dla dzieci bez cukru

(…)

… znaczenia wyrażeń występujących w akcie normatywnym. W przypadku jasnego, zrozumiałego sformułowania przepisów, wykładnia nie jest potrzebna.
Klasyfikacja - musi mieć podział logiczny na każdym poziomie, każdy poziom ma mieć tylko jedną postawę, nie można wprowadzić nowej zasady podziału dopóki się poprzednia nie wyczerpie, poziomy muszą być powiązane bezpośrednim następstwem Kontradyktoryjność - dający…
… jako części tej całości. Jest to podział myślowy. Wiąże się z nim stratyfikacja, czyli wyodrębnienie własności, np. kształtu, ciężaru, koloru
Podział dychotomiczny (dwuczłonowy) - wg cech kontradyktorycznych, czyli: ma cechę - nie ma cechy; jest to podział wg zasady dyskrepancyjnej, np. obywatele RP - nieobywatele
Podział logiczny - zbiór o charakterze dystrybutywnym jeśli istnieje zupełność, rozłączność…
… relacją tożsamości, zachodzi jedynie między przedmiotem a nim samym, jest podstawą dokonywania podziału logicznego, pozwala dzielić zbiór na klasy abstrakcji np. stolica Polski- Warszawa,
Instrumentalne wynikanie norm z norm — (wnioskowanie z celu na środki) Istota tego wnioskowania jest wykrywanie związków przyczynowych. Z normy Ni wynikają normy nakazujące czynić to, co jest konieczne do zrealizowania…
… prawa (reguły interpretacyjne i inferencyjne nie mają zamkniętego katalogu) Luzy zależne od prawodawcy — wprowadzone przez prawodawcę by dać swobodę stosującemu prawo. Wprowadzone poprzez m.in. zwroty szacunkowe, odesłania do pozaprawnych systemów normatywnych (klauzule generalne) oraz konstrukcje decyzji uznaniowej. Niezgodność prakseologiczna - gdy możliwe jest zrealizowanie dwu norm, ale ich skutki…
…, które być może nastąpią w przyszłości; zdarzeniach, które być może nastąpiły w przeszłości; prawdopodobieństwo zdania rozpatrywane w sensie logicznym nie jest wartością logiczną; wartości liczbowe przypisuje się w sposób określony w klasycznym lub czestościowym prawdopodobieństwie. Prawdopodobieństwo subiektywne (psychologiczne) - odnosi się do zdarzeń t zdań stwierdzających, ze jakieś zdarzenie wystąpi (tj. wyznaczamy…
… prawa
Rozłączność podziału - żaden desygnat pojęcia nie może być desygnatem więcej niż jednego członu
Skala nominalna (mianowana) - podział ze względu na mierzoną cechę i następnie przypisanie wszystkim jednostkom takiej samej liczby jako miary, np. płeć, spełniony tylko warunek taki sam-różny Skala porządkowa (rangowa) - przypisanie określonym jednostkom zbiorowości określonych rang ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz