Pojęcia wyborcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia wyborcze - strona 1 Pojęcia wyborcze - strona 2 Pojęcia wyborcze - strona 3

Fragment notatki:

PO D STAWOWE POJ Ę CIA WYBORCZE : T e rmin „prawo wyborcz e " -podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym( czynne i bierne prawo wyborcze ). -przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego. Źr ó dła prawa w y borczego - konstytucja, ordynacja wyborcza Zasad y prawa wyborczego: podstawowe decyzje tego prawa, co do podstaw aktu wyborczego ( sposób wyborów rezultat itp.).
a), powszechność b), równość c), bezpośredniość d), proporcjonalność e). tajność.( istnieją gwarancje tych zasad ) 30. ZASADA POWSZECHNOŚCI PRA W A WYBORCZEGO : Zasada ta oznacza, że nie dyskryminuje się osób, jest brak cenzusów: majątku, wykształcenia, zawodu, płci, stałego zamieszkania. Istnieją naturalne wyłączenia: pełnoletność ( 18 lat), posiadanie obywatelstwa polskiego Bierne prawo wyborcze wymag a : - wybranym do Sejmu może być obywatel polski, któremu przysługuje prawo wybierania, jeżeli w dniu wyborów ma ukończone 21 lat i stałe zamieszkanie co najmniej 5 lat.
- do Senatu 30 lat. Wyjątki w prawie wyborczym zabraniające prawa wyboru: - pozbawienie praw publicznych
- pozbawienie praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Cechą powszechności może być też wpływ każdej jednostki na kształt organu przedstawicielskiego ( wysuwanie kandydatów, możność kandydowania ) Gwarancje powszechności: -wybory w dniu wolnym od pracy, -rejestr wyborców i spis prowadzony z urzędu, -prawo reklamacji osoby pominiętej w spisie i prawo złożenia skargi odwołującej się od decyzji np.: wójta czy prezydenta, -zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli zostało zmienione miejsce pobytu ( 10 dni przed wyborami), -możliwość dopisania się w dniu wyborów, -głosowanie poza granicami kraju, tworzone są specjalne obwody do głosowania 31 ZASADA RÓWNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO : Dwa znaczenia równości prawa wyborczego: a) formalnie - każdy wyborca ma jeden głos b) materialne -jednakowa siła każdego głosu, taki sam wpływ każdego z nich na wynik wyborów Inne cechy t e j zasady: -jednolita norma przedstawicielska obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez liczbę posłów wybieranych w okręgach wyborczych. W okręgach wyborczych wybiera się od 3 - 17 posłów ( Senatu nie dotyczy zasada równości)
- równa liczba podpisów popierających
- takie same zasady finansowania kampanii wyborczej

(…)

… pełnomocnik komitetu wyborczego. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listy zgłoszone zgodnie z przepisami ordynacji. Państwowa Komisja Wyborcza ( PKW) na podstawie protokołów rejestracji list okręgowych przyznaje w drodze losowania jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Listę ogólnopolską zgłasza się do PKW najpóźniej 20 dni…
… powołanych przez zarządy gminy ( wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę)
Krajowe Biuro Wyborcze -zapewnia obsługa PKW i okręgowych komisji wyborczych. Zapewnia również organizacyjno- techniczne warunki wykonywania zadań wyborczych. …
… ten warunek. ( dot. to tylko wyborów do sejmu ).
e) listę okręgową zgłasza do okręgowej komisji wyborczej do 40 dnia przed dniem wyborów. Liczba kandydatów nie może być niniejsza niż 3 i większa niż dwukrotność ogólnej liczby' posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Do zgłoszenia danej listy należy dołączyć:
- uwierzytelniany wyciąg z ewidencji partii lub rejestru organizacji. a w przypadku komitetu…
…. RODZAJE I ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH: Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP. Są trzy rodzaje komisji wyborczych : 1). Państwowa Komisja Wyborcza 2). Okręgowe komisje Wyborcze 3) Obwodowe Komisje Wyborcze
Zadania PKW:
a) nadzorcze:
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego
- rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych
- nadzór nad rejestrem i spisem wyborców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz