Pojęcia - Modernizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia - Modernizacja - strona 1 Pojęcia - Modernizacja - strona 2 Pojęcia - Modernizacja - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIA:
Modernizacja- unowocześnienie, ulepszenie; powiązanie tradycji z nowoczesnością, zreformowanie pewnych struktur.
Cywilizacja- poziom rozwoju osiągnięty przez daną społeczność w pewnym okresie historycznym, przede wszystkim w dziedzinie kultury materialnej, zwłaszcza nauki i techniki, które traktuje się jako środki pozwalające nie tylko sprostać wymogom związanym z życiem w takim czy innym środowisku naturalnym, ale także maksymalnie wykorzystywać jego zasoby i neutralizować negatywne oddziaływanie sił przyrody na człowieka.
Migracje- wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne). Osobnym zjawiskiem są migracje ze wsi do miast.
Nacjonalizm gospodarczy- ideologia i polityka, których celem jest osiągnięcie przez państwo siły ekon. zapewniającej polit. niezależność; w zależności od konkretnej sytuacji ekon.-społ. n.g. może występować w postaci industrializmu lub agraryzmu, etatyzmu, protekcjonizmu, centralizmu gosp., niechęci do zagr. kapitału lub gosp. dyskryminowania mniejszości nar.; jawny n.g. występuje w tzw. krajach peryferyjnych, które dążą do rozwoju gosp. zwł. przez uprzemysłowienie.
Protekcjonistyczny system celny- system mający na celu ochronę dóbr krajowych przed produktami zagranicy, po przez nakładanie wysokich ceł na towary sprowadzane oraz koncesji i zakazów.
Regulacja- przejście gospodarstwa rolnego na własność chłopa i uwolnienie go od pańszczyzny w zamian za oddanie części gruntów lub ich wykupu połączone czasem z zamiana ziemi.
Uwłaszczenie - przekazanie osobie prawnej bądź fizycznej prawa własności do mienia skarbu państwa, komunalnego lub spółdzielczego. Jest ono nieodpłatne lub częściowo płatne (w przeciwieństwie do prywatyzacji). Uwłaszczenie dokonuje się na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych do niej. Dekret grudniowy- dekret wydany przez władze Księstwa Warszawskiego 21 grudnia 1807, uznający formalnie zasadę wolności chłopa i swobodę umów między nim a dworem. Dawał jednak dziedzicom możność rugowania, tj. usuwania chłopa z osady i włączenia jej do folwarku (zabudowania oraz przejęcia inwentarza żywego i martwego z gospodarstwa chłopskiego) po upływie roku od wydania dekretu. Jeśli chłop nie chciał utracić ziemi mógł zostać na warunkach podyktowanych mu przez dziedzica, tj. musiał odrabiać pańszczyznę, pomimo zniesienia poddaństwa.
Monarchia absolutna- to forma rządów, w której monarcha skupia w swym ręku całą władzę, jest źródłem władzy ustawodawczej i wykonawczej.

(…)

…) po upływie roku od wydania dekretu. Jeśli chłop nie chciał utracić ziemi mógł zostać na warunkach podyktowanych mu przez dziedzica, tj. musiał odrabiać pańszczyznę, pomimo zniesienia poddaństwa.
Monarchia absolutna- to forma rządów, w której monarcha skupia w swym ręku całą władzę, jest źródłem władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Monarchia konstytucyjna- forma rządów w państwie, w którym konstytucja określa status władzy monarchy i organów przedstawicielskich, na mocy konstytucji monarcha dzieli władzę z organem przedstawicielskim. Monarchia konstytucyjna w ustrojach demokratycznych jest zwykle tożsama z monarchią parlamentarną. Władca pełni tam zwykle funkcje reprezentacyjne, nie posiada natomiast realnych uprawnień władczych.
Neostanowość- stopniowa likwidacja przywilejów stanowych z zachowaniem…
…, zależne od Francji. Traktat potwierdził utworzenie Księstwa Warszawskiego na terenach odebranych zaborami Polsce. Gdańsk natomiast uznany został za Wolne Miasto.
Profeminizm J. S. Mill- John Stuart Mill- w latach 1865-1868 posiadał mandat poselski, domagał się w tym czasie dla kobiet prawa głosowania w wyborach, uważał, że kobiety są intelektualnie równe mężczyznom, autor „Poddaństwo Kobiet”- domagał…
… udziałowcami; koncerny, które wiążą poszczególne przedsiębiorstwa czy trusty na podstawie wspólnej finansowej zależności od grupy kapitalistów. przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu nie tracą tytułów swej własności.
Rerum Novarum- encyklika papieża Leona XIII (1891), po raz pierwszy formułująca naukę społeczną Kościoła. Omawiała zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w świecie, polemizowała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz