Poglądy filozoficzne Platona i Plotyna - porównanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy filozoficzne Platona i Plotyna - porównanie - strona 1 Poglądy filozoficzne Platona i Plotyna - porównanie - strona 2 Poglądy filozoficzne Platona i Plotyna - porównanie - strona 3

Fragment notatki:

66. Porównaj poglądy filozoficzne Platona i Plotyna.
Wskaż na podobieństwa i różnice. Czym zajmuje się ontologia? Podaj przykłady.
PLATON ok. 427 - 347 p.n.e., filozof grecki PLOTYN ok. 204-ok. 269 p.n.e., filozof grecki, twórca neoplatonizmu. Objaśniał, interpretował poglądy Platona. Faktycznie jednak przekształcił jego naukę. 1. Dualizm- dualizm niematerialnej, wiecznej duszy ludzkiej i przemijającego ciała.
Ciało jest więzieniem duszy.
1. Dualizm- Plotyn przyjmował, że część duchowa człowieka jest uwikłana w przeciwstawną do niej cielesność, będącą powodem jego upadku i niedoskonałości 2. Idee uobecniają się w rzeczach a rzeczy uczestniczą w ideach.
2. Idee odbijają się w materii- świat materialny.
3. Ludzie są różni: lepsi i gorsi
3. Postacie bytu są mniej lub więcej doskonałe.
4. Przypadkowość, skończoność, cielesność traktowane jako rezultat i jako stan upadku.
4. Przypadkowość, skończoność, cielesność traktowane jako rezultat i jako stan upadku.
5. Stawiane sobie cele mają wyznaczać drogę wyjścia ze stanu upadku.
5. Stawiane sobie cele mają wyznaczać drogę wyjścia ze stanu upadku.
6. Teoria bytu :
Na początku istniały: Chaos, Demirug i Idee. Dobry Demirug widząc marność chaosu, ukształtował go na wzór idei, żeby był on możliwie najlepszy. W rezultacie powstał świat zmysłowy, w pewnej części podobny do idealnego wzoru, ale nie udało się to zupełnie, gdyż przeszkodziła temu marność pratworzywa. Mamy zatem dwa rodzaje bytu: jeden jest doskonały, wieczny, niezmienny, ogólny; i jest to byt idei, a drugi jest jednostkowy, przemijający, zmienny i jednostkowy. Jest to byt rzeczy
6. Teoria bytu :
Istotę bytu stanowi nie trwanie lecz stawanie się. Jest to dynamiczne pojęcie bytu, które umożliwiło stworzenie monistycznego systemu. Nie ma wielu bytów, lecz jest jeden byt - rozwijający się i przybierający różne postacie. Byt wg. Plotyna ma naturę światła. Wyłonione postacie są jakby promieniami bytu (emanacjami). Świat to kolejne emanowanie coraz to nowych bytów. Postacie bytu są mniej lub bardziej doskonałe. Im byt jest doskonalszy, tym większą ma moc twórczą, a twór jest zawsze mniej doskonały od
twórcy. Każda postać bytu zatem pochodzi
od innej, która jest odeń doskonalsza. Porządek powstawania bytu jest więc porządkiem zmniejszającej się doskonałości, stanowi szereg o obniżającym się poziomie. Szereg ten zaczyna się od bytu najdoskonalszego i trwa, dopóki zmniejsza się stopniowo doskonałość i moc twórcza nie wyczerpie się.


(…)

…? Na przestrzeni dziejów szukano odpowiedzi na te pytania na różne sposoby i na różne sposoby na nie odpowiadano. Najsłynniejsze i mające największy wpływ na myślenie ludzi całościowe systemy ontologiczne stworzyli: Heraklit - koncepcja aktywistyczna Anaksymander - koncepcja statyczna Demokryt i Epikur - koncepcja materializmu atomistycznego Platon i Plotyn i Augstyn - czyli idealizm platoniczny Arystoteles i Tomasz z Akwinu - czyli idealizm racjonalny Kartezjusz - czyli nowożytny idealizm racjonalny Baruch Spinoza - idealizm obiektywny George Berkeley - idealizm subiektywny Thomas Hobbes - pierwsza, pełna wersja materializmu mechanicystycznego Leibniz - monadologia Hegel - idealizm obiektywny Karol Marks - materializm dialektyczny Edmund Husserl - Fenomenologia Bertrand Russel - nowożytna wersja materializmu atomistycznego, zwana atomizmem logicznym Alfred North Whitehead - nowożytny materializm holistyczny Obecnie całościowe systemy ontologiczne już praktycznie nie powstają, gdyż z jednej strony większość filozofów zgodziła z argumentami, że takiego systemu nie da się zbudować na skutek trudność wykrytych przez teorię poznania, a z drugiej złożoność i obfitość danych dostarczanych przez nauki przyrodnicze uniemożliwia ich ogarnięcie przez nawet najbardziej genialnego filozofa. Do najbardziej znanych krytyków możliwości zbudowania spójnego i przekonującego systemu metafizycznego należą: David Hume Immanuel Kant Fryderyk Nietzsche 67. Porównaj poglądy filozoficzne Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wskaż na podobieństwa i różnice.
Czym zajmuje się teoria poznania ( epistemologia). Podaj przykłady…
…: Platon - starożytny idealizm poznawczy Arystoteles - starożytny racjonalizm poznawczy Kartezjusz - nowożytny racjonalizm John Locke, David Hume - nowożytny empiryzm George Berkeley - nowożytny idealizm poznawczy Immanuel Kant - początki krytycyzmu poznawczego Fryderyk Nietzsche - relatywizm poznawczy Auguste Comte - pozytywizm Henri Bergson - intuicjonizm Fenomenologia Bertrand Russell - atomizm
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz