Podział przesłanek procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział przesłanek procesowych-opracowanie - strona 1 Podział przesłanek procesowych-opracowanie - strona 2 Podział przesłanek procesowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przedstaw i scharakteryzuj podział przesłanek procesowych Przez warunki dopuszczalności postępowania karnego rozumie się przesłanki procesowe. Są to określone stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalność albo niedopuszczalność postępowania karnego.
W art. 17 KPK wymienione są przesłanki procesowe. Ma on następującą treść: „ §1 Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa społeczna szkodliwość czynu jest znikoma ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze oskarżony zmarł nastąpiło przedawnienie karalności postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych brak skargi uprawnionego oskarżyciela brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie §2 Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane. §3 Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.” Poszczególne przesłanki procesowe powodują bądź dopuszczalność procesu, a więc spełniają funkcję pozytywną, bądź też powodują niedopuszczalność procesu, spełniając funkcję negatywną.
W związku z tym wszystkie przesłanki procesowe dzielimy na: pozytywne (dodatnie) negatywne (ujemne). Aby konkretne postępowanie było dopuszczalne, konieczne jest istnienie wszystkich przesłanek procesowych pozytywnych, wymaganych dla danego rodzaju sprawy i dla danego etapu postępowania. Jednocześnie nie może występować żadna przesłanka o charakterze negatywnym. Przesłanki negatywne nazywa się również przeszkodami procesowymi. Przeszkodą jest również brak wymaganej przesłanki pozytywnej.
Jeżeli występuje określony stan i proces z tego punktu widzenia jest dopuszczalny, to mamy do czynienia z przesłanką pozytywną. Jeżeli zaś występowanie określonego stanu powoduje, że postępowanie jest niedopuszczalne, to mamy do czynienia z przesłanką negatywną.


(…)

… o różnym charakterze, wynikającym przede wszystkim z ich różnego stosunku do prawa karnego materialnego. Przesłanki procesowe dzieli się na: przesłanki o charakterze materialnym
przesłanki o charakterze mieszanym
przesłanki o charakterze czysto formalnym (ściśle procesowym)
Niekiedy przesłanki dzieli się tylko na formalne i materialne, a wówczas przesłanki nazwane mieszanymi obejmuje się grupą przesłanek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz