Podział prawa karnego - omówienie (Isem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział prawa karnego - omówienie (Isem) - strona 1 Podział prawa karnego - omówienie (Isem) - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO Prawo karne - ius poenale, ius criminale, penal law, droit penal, Stratrecht
Przedmiot regulacji prawnej (zbiór przepisów), przedmiot badań naukowych i dziedzina wiedzy, przedmiot wykładu
Związek z karą (jako byt rzeczywisty, fakt społeczny, pierwotny, kara kryminalna jako celowa i osobista dolegliwość stosowana w drodze przymusu państwowego wobec sprawcy
Tradycyjnie zaliczane do prawa publicznego, podział na prawo materialne i procesowe, podział nowy XVIII w., łączne ujęcie jeszcze Feuerbach w 1801, Podział na materialne, procesowe i wykonawcze: (kk - zagrożenie karą, kpk - wymierzenie kary, kkw - wykonanie wymierzonej kary), 19 kwietnia 1969 (1 stycznia 1970), nowe kodyfikacje - 6 czerwca 1997 (1 września 1998)
Powszechne: przestępstw, wykroczeń. Specjalne: wojskowe, skarbowe, nieletnich dewiantów. Kodeksowe. Pozakodeksowe. Prawo karne w znaczeniu przedmiotowym - ogół przepisów, typy czynów, kary, sankcje (norma puniendi), w znaczeniu podmiotowym - przysługujące państwu prawo wymierzania kary (ius puniendi) Prawo karne materialne : prawo sensu stricto, zbadanie istoty przestępstwa, zastosowanie kary do przestępstwa, stosunek między sprawcą, a państwem, Wolter i Cieślak - prawo nieprzekraczalnych granic, granice wyznaczane przez prawa innych ludzi i przez dobro całego społeczeństwa, w formie zakazów karnych, na straży dóbr Prawo karne procesowe : problematyka stosowania prawa karnego, postępowanie przygotowawcze, zasady procesu karnego, stosowania środków przymusu, postępowanie dowodowe, odwoławcze, obowiązki stron, Prawo karne wykonawcze : zasady wykonywania orzeczeń, wykonywanie kar, środków karnych, środków zabezpieczających, problematyka środków probacyjnych, nadzoru penitencjarnego, zatarcie skazania, aresztowanie, dzieli się na część ogólną, szczególną, wojskową i końcową Prawo karne skarbowe : odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko interesom Skarbu Państwa, obowiązkom podatkowym, celnym, przeciwko obrotowi dewizowemu, organizacji gier i prywatyzacji mienia , kodeks karny skarbowy - 10.09.1999, odmienności, np. za usiłowanie kara nie przekraczająca 2/3 ustawowego zagrożenia, istnieje środek dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Prawo karne wojskowe : do końca 1969 oddzielny kodeks karny Wojska Polskiego z 1944, 1969 przepisy włączono do kodeksu karnego jako część trzecią (art. 317-363), odpowiedzialność za delicta militaria, gdy nieuregulowane, stosuje się przepisy części ogólnej i szczególnej Prawo karne nieletnich dewiantów : nieletni tylko wyjątkowo odpowiadają wg kodeksu, bo nieukończony rozwój psychiczny i fizyczny, reguluje ich odpowiedzialność ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982,

(…)

… krajowe: rozdział XIII, wewnętrzny system prawny, elementy zawierające element zagraniczny, przepisy dotyczące zakresu obowiązywania polskiej ustawy karnej, immunitety, azyl, ekstradycja (ustawy, kk, kpk)
Prawo karne międzynarodowe: ius gentium, umowy międzynarodowe (ok. 25), powszechnie uznane zwyczaje, zasady prawne, reguluje kwestie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi, ludzkości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz