Podstawy zarządzania - test na zaliczenie, (sem 1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - test na zaliczenie, (sem 1) - strona 1 Podstawy zarządzania - test na zaliczenie, (sem 1) - strona 2 Podstawy zarządzania - test na zaliczenie, (sem 1) - strona 3

Fragment notatki:

,Podstawy zarządzania, test na zaliczenie, (sem 1)
1\F.W.Taylor opracował założenia:
a) mechanistycznego modelu organizacji
b) organizacji jako systemu społecznego
c) organicznego modelu organizacji
d) systemu motywacyjnego w organizacji
2. Human realtions to kierunek w nauce zarządzania powstały w wyniku:
a) praktycznych doświadczeń Taylora
b) rozwoju nauki administracji Fayola
c) Badań nad stylami kierowania Lippitta i White'a
d) eksperymentu Mayo w Hawthorne
3. Położenie nacisku na kulturę organizacyjną w zarządzaniu organizacją jest charakterystyczne dla:
a) analogii organizacji z grą społeczną
b) koncepcji organicznej
c) dorobku Gilbretha
d) Fayolowskiej koncepcji funkcji zarządzania
4. Elementem otoczenia szczegółowego jest:
a) obowiązujący system prawny
b) sieć kooperantów
c) otoczenie społeczno-kulturowe
d) otoczenie ekologiczne
5. Misja organizacji jest:
a) jej celem głównym
b) określeniem jej profilu działalności
c) racją uzasadniającą jej istnienie
d) określeniem potrzeb jej otoczenia
6. Perspektywa zasileniowa w analizie relacji organizacji z jej otoczeniem odnosi się do oceny
a) stopnia zależności organizacji od otoczenia
b) stopnia pewności warunków podejmowanych decyzji
c) jakości pozyskiwanych zasobów
d) wielkości posiadanych rezerw
7. Strategia integracji pionowej lub poziomej jest próbą:
a) adaptacji organizacji do otoczenia
b) skrócenia czasu podejmowania decyzji
c) zmniejszenia stopnia zależności organizacji od otoczenia
d) zwiększenia konkurencyjności cenowej organizacji
8. Specjalizacja i wielkoseryjność produkcji są typowe dla strategii
a) technokratycznej
b) biurokratycznej
c) rynkowej
d) produkcyjnej
9. Strategia dywersyfikacji ułatwia
a) przystosowanie się do warunków otoczenia
b) redukowanie kosztów własnych
c) wymuszanie zmian w organizacji
d) stabilizację profilu działalności
10. Analiza SWOT dotyczy między innymi:
a) oceny spójności celów strategicznych
b) oceny szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji
c) wyboru pola konkurencji
d) wyboru sposobu reakcji na zmiany w otoczeniu
11. Warunkiem właściwej oceny siłnych i słabych stron potencjału organizacji jest


(…)

… mogą być podejmowane w warunkach
a) ryzyka
b) niepewności
c) pewności
64. Otoczenie stałe i złożone to takie którego składniki są
a) liczne, różnorodne i niezmienne w czasie
b) nieliczne, jednorodne i niezmienne w czasie
c) liczne różnorodne i często zmieniające się
65. Teoria X Mc Gregora mówi że przeciętny człowiek
a) ma niechęć do pracy i unika odpowiedzialności
b) traktuje pracę jako naturalną potrzebę…
…. Stopień sformalizowania organizacji zależy od:
a) rodzaju celów organizacyjnych
b) stopnia motywacji pracowników
c) stopnia stabilności otoczenia organizacji
d) pozycja organizacji na rynku
75. Teoria X i Y McGregora dotyczy:
a) poglądów na naturę ludzka
b) metod podejmowania decyzji
c) cehc osobościowych kierownika
d) wzorów kulury organizacyjnej
76. Autokratyczny styl kierowania odnosi…
… kulturowych
b) brak wątpliwości na temat tego co jest a co nie jest wzorem kulturowym
c) szerokie upowszechnienie wzorów kulturowych
d) rytualne zachowania ludzi w organizacji
13. Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności sprawia że funkcja integracyjna kultury oznacza
a) podpporządkowanie jednostki grupie
b) redukowanie dystansu społecznego między ludzmi
c) łatwośc integrowania się ludzi
d…
… organizacyjny
b) stopień standaryzacji struktury
c) podział pracy
d) potencjalna rozpiętość kierowania
19. Wielkość firmy jest czynnikiem strukturotwórczym między innymi dlatego, że:
a) wpływa na liczbą zatrudnionych
b) ogranicza wpływy otoczenia
c) wpływa na decentralizację uprawnień decyzyjnych
d) ma wpływ na wybór technologii
20. W ocenie skutków reorganizacji należy
a) ograniczyć tę ocenę do efektów…
…) znacznie węższym niż kiedyś przedmiotem
d) znacznie szerszym niż kiedyś przedmiotem
22. Łączenie stanowisk pracy w komórki org. a komórek w większe jednostki org. powinno być uzasadnione
a) potencjalną rozpiętością kierowania
b) wymaganym spiętrzeniem kierowania
c) rodzajem zadań firmy
d) kwalifikacjami pracowników
23. Tworzenie pionów funkcjonalnych w strukturze organizacyjnej prowadzi najczęściej…
…. Wadami struktury liniowej są:
a) prostota
b) zniekształcenie informacji i decyzji
c) adaptacyjność
d) specjalizacja komórek informacyjnych
56. Podstawowe funkcje dywizjonu operacyjnego w strukturze dywizjonalnej to:
a) planowanie
b) polityka kadrowa
c) produkcja d) zbyt
57. Holding to jedna z form struktury organizacyjnej
a) zadaniowej
b) dywizjonalnej
c) macierzowej
d) hybrydowej
58. Wadami struktury…

b) autokratyzmu z demokracją
c) formalizacji ze swobodą zachowań
d) umiejętności współpracy z niezależnością myślenia
90. Racjonalnym źródłem władzy jest
a) osobowość
b) formalna pozycja
c) powołanie d) uczucie
91. Dysonans poznawczy to
a) stwierdzenie sprzeczności między poznawanymi faktami a dotychczasową wiedzą na dany temat
b) stwierdzenie braku informacji na dany temat
c) poczucie niepewności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz