Podstawy Zarządzania - Planowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 896
Wyświetleń: 14245
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Zarządzania - Planowanie - strona 1

Fragment notatki:

in. definicję zarządzania strategicznego - proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. Pierwsza prezentacja zawiera opracowanie takich tematów jak: Metody analizy strategicznej, strategie rozwoju ? macierz Ansoffa, analiza SWOT, metodyka analizy SWOT, modelowe sytuacje strategiczne przedsiębiorstwa ? H. Weihrich, Macierz BCG (Boston Consulting Group), kiedy pozytywnie oceniać portfel?, łańcuch wartości Portera. Prezentacja nr 2 to opracowanie z przedmiotu zarządzanie zasobami ludzkimi i dotyczy tematów planowanie w ZZL, etapy procesu planowania, etapy procesu selekcji, zmiany kadrowe, szkolenia, motywowanie, piramida potrzeb Maslowa, system wynagradzania: akordowy i czasowy. Planowanie jest procesem świadomego ustalania kierunków działania oraz podejmowania decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach. Czas, układ organizacyjny, etapy procesu planowania biznes plan i typowa zawartość biznes planu to kluczowe elementy fragmentu tej notatki pod tytułem "Planowanie". Plik organizacja dotyczy takich tematów jak: Organizacja jako system społeczno-techniczny, organizacja jako system społeczno-techniczny, otoczenie organizacji, otoczenie międzynarodowe i globalne, cykl życia organizacji.

ZARZĄDZANIE- jest „wędrówką przez chaos”-konstruowaniem rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów.
DZIAŁANIA ZARZĄDCZE:
*głównym celem jest przetrwanie i rozwój po to, aby otrzymywać zyski
*Warunek utrzymania ciągłości funkcji zarządzania jest istnienie wyodrębnionego z otoczenia obiektu zarządzania.
*Istotą zarządzania jest panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu we współpracę.
*Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu m.in.
-stosunki z dostawcami
-stosunki z odbiorcami
-stosunki z bankami
-stosunki z administracją
*kto zarządza firmą- zespół ludzi, któremu przewodzi szef. np.:
Firma X- szef + osoby zarządzające.
UWMSC- rektor, właściciel +osoby zarządzające.
→ ustalanie długofalowych celów strategicznych i sposobów ich realizacji - strategii (cele długookresowe np. za 3lata stworzymy 5 dodatkowych kierunków na UWMSC).
→ planowanie (ustalanie sekwencji przyszłych działań), oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania.
→ ustalenie zakresu przedmiotu i metod kontroli
→ Decydowanie o przebiegu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym.
→ Organizowanie, czyli grupowanie zasobów materialnych i ludzkich oraz ustalanie relacji między nimi.
→ kierowanie zachowaniami ludzkimi, wybór sposobów oddziaływania.
→ kształtowanie potencjału społecznego organizacji.
→ specyficzne decyzje, które wymusza umiędzynarodowienie, czy globalizacja procesów zarządzania.
ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM:
ZARZĄDZANIE- zespół działań decyzyjnych, obejmujących planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie nastawionych na wykorzystanie następujących zasobów organizacji i jej otocznie:
-ludzkich
-rzeczowych
-finansowych
-informatycznych
Po to by spełnić cele organizacji w wydajny i skuteczny sposób.
PLANOWANIE- formułowanie celów i określanie sposobów ich osiągnięcia w konkretnych warunkach otoczenia przedsiębiorstwa.
ORGANIZOWANIE- logiczne grupowanie działań i zasobu tak, by można było osiągnąć założone cele skutecznie i sprawnie.
MOTYWOWANIE-proces oddziaływania na postawy i zachowania pracowników, aby współpracowali ze sobą w interesie przedsiębiorstwa.
KONTROLA-proces permanentnej obserwacji i porównywania st

(…)

…?
Organizacja jako system społeczno-techniczny.
Charakterystyka otoczenia bliższego przedsiębiorstwa (sieci), Charakterystyka otoczenia dalszego organizacji (makrootoczenia),
Czym jest strategia przedsiębiorstwa, Analiza SWOT w przedsiębiorstwie, Macierz BCG jako metoda analizy portfelowej, Wymiary procesu planowania, Etapy procesu planowania, Biznesplan, Rodzaje kontroli, Składniki struktury organizacyjnej, Charakterystyka wybranego rodzaju struktury organizacyjnej, Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, Istota rekrutacji i selekcji pracowników, Metody i źródła rekrutacji pracowników, Metody selekcji pracowników, Selekcja lub rekrutacja na podane stanowisko np. lekarz stomatolog, Ocenianie pracowników
Szkolenie pracowników, Metody motywowania pracowników, Model kultury organizacyjnej wg Scheina, Etapy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz