Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII - strona 1 Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII - strona 2 Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE
NOTATKA ROZDZIAŁ VIII
PRZEPIS PRAWNY. NORMA A PRZEPIS PRAWNY
PRZEPISEM PRAWNYM, jest wypowiedź, jaką zastajemy w tekście aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, itd.) Jest to wypowiedź sformułowana w języku prawnym, stanowiąca całość gramatyczną, zawarta w tekście aktu normatywnego i wyodrębniona jako artykuł, paragraf, punkt, itd.
W tekstach aktów normatywnych, ,,przepis prawny” bardzo często tam występuje, natomiast ,,norma prawna” - praktycznie wcale tam nie występuje. Pojęcie normy prawnej należy bowiem do języka prawniczego a nie do prawodawcy.
Między NORMĄ PRAWNĄ a PRZEPISEM PRAWNYM, istnieje taka relacja jak między treścią (sensem, znaczeniem) a formą (tekstem). NORMA PRAWNA MOŻE BYĆ ZBUDOWANA:
W całości na podstawie jednego przepisu - raczej rzadko
Na postawie kilku, nawet bardzo wielu przepisów - sytuacja typowa
Może być zawarta nie tylko w różnych przepisach tego samego aktu normatywnego, ale też w różnych aktach normatywnych leżących na różnych piętrach struktury hierarchicznej systemu prawa i należących do różnych gałęzi prawa
PRZEPIS PRAWNY:
Może zawierać materiał do budowy wielu różnych norm prawnych (hipotezy) albo części norm (przypadek często spotykany). AKT NORMATYWNY - jest to dokument władzy publicznej, zawierający normy prawne regulujące jakiś zespół stosunków społecznych. Akt normatywny ma charakter językowy - jest tekstem zawierającym materiał do budowy norm prawnych. Akty normatywne różnią się między sobą przedmiotem unormowania, czy pozycją w hierarchii źródeł prawa. Ich konstrukcja natomiast jest oparta na typowym schemacie - przepisy zamieszczane są w przewidzianej prawem kolejności, każdy akt jest opatrzony podpisem podmiotu, od którego pochodzi, itd. Materia zawarta w akcie normatywnym jest uporządkowana i podzielona na pewne odcinki i pododcinki w zależności od tego, co jest przedmiotem regulacji. Prawnicy mogą zatem analizować systematykę aktu normatywnego i wyciągać z niej wnioski co do treści określonych przepisów, np. Kodeks cywilny, zna takie jednostki, jak: księgi, części, tytuły, działy, rozdziały, artykuły, paragrafy, ustępy, punkty.
BUDOWA AKTU NORMATYWNEGO:
Tytuł aktu (po tytule umieszcza się preambułę)
Oznaczenie rodzaju aktu (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie)
Data wydania aktu
Ogólne określenie przedmiotu aktu (Kodeks Cywilny, Prawo wodne)
Przepisy merytoryczne:
OGÓLNE:


(…)

… innym przepisie, można znaleźć poszukiwane wzory zachowania się. Są to tzw. Odesłania wewnątrzsystemowe. Charakter przepisów odsyłających mają także niektóre przepisy zawierające klauzule generalne, z tym, że w takim wypadku mamy do czynienia z odesłaniem pozasystemowym ( do innego systemu normatywnego - moralności, etyki zawodowej, zasad współżycia społecznego). Przepisy blankietowe - nie ustanawiają…
… i innych uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki w postępowaniu, oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu i tryb ich wzruszania
Przepisy o odpowiedzialności karnej (przepisy karne) zamieszcza się tylko w przypadku, gdy naruszenie przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, a czyn wymagający zagrożenia karą…
… i podmiotów, których ona dotyczy, lub spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji oraz inne postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych zawartych w ustawie
Objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów (definicje legalne)
SZCZEGÓŁOWE:
Przepisy prawa materialnego, które powinny możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz