Podstawy prawne resocjalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne resocjalizacji - strona 1 Podstawy prawne resocjalizacji - strona 2 Podstawy prawne resocjalizacji - strona 3

Fragment notatki:


PRZYGOTOWAC
Konwencje przeciwko torturom i europejska konwencja o zapobieganiu torturom.
Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Tekst jednolity z dnia 15.09.2000 r., weszła w życie 29.01.2001 r.
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. nr 561, poz. 591
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.10.2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich, Dz. U. nr 120, poz. 1294
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.09.2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z policją w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek, Dz. U. nr 112, poz. 1205
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.07.2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich, Dz. U. nr 81, poz. 886
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich, Dz. U. nr 90, poz. 1009
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych o nieletnich, Dz. U. nr 90, poz. 1010
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz. U. nr 124, poz. 1359
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.09.2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. nr 80, poz. 900
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.01.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, Dz. U. nr 10, poz. 104
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.02.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Dz. U. z dnia 11.02.2005 r.
Ustawa z dnia 06.06.1997 r., Dz. U. z dnia 04.08.1997 r., nr 89, poz. 555 kpk,
Ustawa z dnia 05.08.1997 r., Nr 90, poz. 557 kkw, nowelizacja z dnia 01.09.2003 r., Dz. U. nr 142, poz. 1380
Ustawa z dnia 06.06.1997 r., Dz. U. nr 88, poz. 553 z dnia 02.08.1997 r. kk
Prawne podstawy resocjalizacji - Barbara Stańdo-Kawecka (rozdział I, pkt. 1 i 3, rozdział II, kara a środek zabezpieczający, kara a środek karny, katalog kar, środki karne, zaostrzenie ustawowego wymiaru kary, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, rozdział IV ochrona praw uwięzionych w aktach międzynarodowych, wzorcowe reguły minimum postępowania z więźniami, pakty i konwencje.


(…)

… - pozbawienie możliwości wykonywania zawodu, prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Katalog kar: Kara grzywny,
Kara ograniczenia wolności (1-15 lat)
Kara pozbawienia wolności
Kara 25 lat pozbawienia wolności
Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Grzywna Stawki dziennie od 10 do 360. Stawki kwotowe od 10 zł do 2 tys zł. Kara ograniczenia wolności - nie powoduje izolacji.
Jest to kara w przedziale od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Potrąca się od 10-25 % wynagrodzenia skazanego na rzecz Skarbu Państwa lub inne cele. Oddanie skazanego pod dozór kuratora sądowego. Kara pozbawienia wolności (1-15 lat)
Kara 25 lat pozbawienia wolności Nie ma możliwości wymierzenia kary grzywny obok tej kary.
Warunkowego przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego po 15 latach. Kara dożywotniego pozbawienia wolności
Nie ma możliwości wymierzenia kary grzywny obok tej kary.
Po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności można skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego. Kara śmierci
Środki karne
Pozbawienie praw publicznych Zakaz zajmowania stanowiska, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz zajmowania funkcji publicznych
Zakaz prowadzenia pojazdów
Przepadek przedmiotów
Naprawienie szkody
Nawiązka (do 10…
… 5 lat od odbycia wyroku - można zwiększyć karę o połowę.
Warunkowe umorzenie postępowania - kara nie wyższa niż 3 lata. Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - do 2 lat pozbawienia wolności. Kodeks Karny Wykonawczy
Organy wykonawcze: Sąd I instancji - skazujący człowieka na karę
Sąd penitencjarny - nadzór nad wykonywaniem kar
Prezes sądu lub upoważniony sędzia
Sędzia…
… system oddziaływania Terapeutyczny system oddziaływania
Zwykły system oddziaływania
Klasyfikacja skazanych - czynniki: Stopień demoralizacji,
Płeć, Wysokość kary,
Umyślność, nieumyślność popełnienia przestępstwa,
Pozostałą część kary
16.12.2007 r.
Systemy odbywania kary Programowe oddziaływanie - karę odbywają wszyscy młodociani (obligatoryjne) oraz ci, którzy wyrażą zgodę na odbywanie kary w takim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz