Podstawy prawa w turystyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3535
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa w turystyce - strona 1 Podstawy prawa w turystyce - strona 2 Podstawy prawa w turystyce - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 02.03.2011
TEMAT: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE
Prawo(ujęcie przedmiotowe)
Jest to zespół norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez konkretne organy państwowe i poparte przymusem państwowym. Prawo powinno być odróżnianie od innych systemów normatywnych, czyli norm moralnych, obyczajowych, religijnych i takich, które tworzą organizacje społeczne czy gospodarcze. Między tymi systemami istnieje jednak współzależność , gdyż bardzo często normy prawne pokrywają się z normami religijnymi czy obyczajowymi.
Cechy prawne:
sformalizowany charakter
powszechność obowiązywania
w razie jego nieprzestrzegania przewidziane są sankcje stosowane przez odpowiednie organy państwowe
Najważniejsze funkcje prawa:
kontrola zachowań ludzkich ( wyraża się w nakazach , zakazach lub pozwolenia określonego zachowania , wpływa to na stabilizację zachowań pojedynczych ludzi lub, grup społecznych czy całego społeczeństwa)
organizowanie w zakresie rozdziału dóbr i ciężarów (zawiera w sobie uprawnienia lub obowiązki członków danego społeczeństwa)
rozstrzyganie konfliktów (których istnienie w każdym społeczeństwie jest normalne, może to następować w trybie umownym, mediacyjnym, arbitrażowym, sądowym)
Norma prawna
Ogólna reguła postępowania ustanowiona lub uznana przez kompetentny organ państwowy, skierowana do abstrakcyjnego adresata i poparta przymusem państwowym. Ma ona charakter generalny( wskazuje sposób postępowania każdemu, kto znajduje się w sytuacji wyznaczonej przez normę prawną) i abstrakcyjny ( ustanawia ogólny wzór postępowania).
Struktura normy prawnej jest zazwyczaj trójczłonowa. Wyróżnia się następujące elementy:
Hipoteza ( Założenie jest częścią normy prawnej , która określa okoliczności, w jakich można stosować daną regułę postępowania . Określa dokładniej adresata normy prawnej , hipotezą może być pierwszy człon artykułu 415 z kodeksu cywilnego „ kto z winy swej wyrządził drugiemu krzywdę, jest zobowiązany do jej naprawienia”
Dyspozycja (stanowi rdzeń normy prawnej , określa postępowanie , do jakiego jest zobowiązany adresat normy prawnej , gdy zajdą okoliczności określone w hipotezie . Dyspozycją jest drugi człon artykułu 415 : „[…] jest zobowiązany do jej naprawienia”.
Sankcja (określa ujemne konsekwencje w przypadku zachowania adresata do zachowania się w sposób postulowany przez ustawodawcę w dyspozycji. Rodzaj sankcji zależy głównie od przynależności danej normy do określonej dziedziny prawa.
Wyróżniamy następujące rodzaje sankcji:
sankcja karna (represyjna) polega na odpowiedniej dolegliwości za przekroczenie norm prawa karnego (pozbawienie wolności , grzywna, konflikt mienia)


(…)

… cywilnego, lecz w papierach innego aktu normatywnego , mianowicie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które mówią , że poszkodowany może się domagać przymusowego ściągnięcia należnego mu odszkodowania.
Klasyfikacja norm prawnych:
wg kryterium, sposób postępowania norm prawnych:
normy ustanowione przez państwo (wydane przez upoważniony organ państwa, zawarte w różnych aktach prawnych-ustawach…
… administracyjnego, kodeks morski, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks celny, kodeks pracy, kodeks karny, kodeks karny wykonawczy, kodeks postępowania karnego, kodeks karny skarbowy.
System prawa
Tworzą wszystkie obowiązujące w danym państwie normy prawne. Zbiór ten ma określony skład i strukturę oraz jest otwarty, podlegając ciągłym zmianom…
… za przestępstwa. Jest to tak zwane prawo karne materialne, które należy odróżnić od prawa karnego formalnego ( procesowego) oraz prawa karnego wykonawczego. Szeroko rozumiane prawo karne obejmuje nie tylko prawo karne materialne łącznie z prawem skarbowym , ale również procedurę karną, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń łącznie z prawem wykroczeń skarbowych oraz prawo postępowania w sprawach wykroczenia…
… przez Prezydenta , Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
Uchwały i zarządzenia
Mają charakter wewnętrzny i obowiązują jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akty . Uchwały podejmują tylko organy kolegialne (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, KRRiT, Państwowa Komisja Wyborcza)
Akty prawa miejscowego
Wydawane przez terenowe organy administracji…
… z prowadzeniem rejestru ( np zapewnienie wglądy do Polskiej Klasyfikacji Działalności, udzielenie informacji o wysokości opłat)
Wpisu dokonuje się na wniosek , składanym na urzędowym formularzy i wymagającym uiszczenia przez wnioskodawcę bez wezwania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie wpisu
Rejestr jawny poprzez Centralną Informację KRS
Zasady prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:
Wpisowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz