Podstawy prawa - Prawo administracyjne WYKŁAD

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - Prawo administracyjne WYKŁAD - strona 1

Fragment notatki:

Podstawy prawa â€“ wykład 
PRAWO ADMINISTRACYJNE 
str. 1 Prawo administracyjne 
 Administracja â€“ to wszystko to co nie jest ustawodawstwem ani sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości  Prawo administracyjne â€“ to zespół norm regulujących : - strukturę i kompetencje organów administracji publicznej - stosunki prawne powstałe w wyniku działalności tych organów Administracja publiczna â€“ składa się z dwóch pionów: rządowej i samorządowej. Stopnie samorządów â€“ gmina powiad województwo.  Zarówno administrację rządową jaki i samorządową można podzielid wg różnych kryteriów:  - ze względu na skład organu : kolegialne i jednoosobowe. Kolegialne  to takie z której składają się z większej liczby osób a decyzje administracyjne w ich ramach podejmowane są w drodze uchwały zapadającej większością głosów. Jednoosobowe  składają się z jednej osoby która podejmuje decyzje samodzielnie.  - ze względu na zasięg terytorialny organu : centralne i terenowe. Centralne to takie które swoim zasięgiem działalności obejmują cały kraj (RM, Główny Urząd Statystyczny), terenowe natomiast to takie których kompetencje do działania może byd realizowana tylko na pewnym wycinku kraju (wojewoda). - organy o kompetencji ogólnej oraz szczególnej : ogólnej â€“ zajmują się zarządzaniem większością albo przynajmniej większą ilością dziedzin Å¼ycia, szczególnej â€“ jedną tylko dziedziną życia paostwowego. W pierwszej grupie miesci się np. premier w drugiej minister którego kompetencja jest zawsze zawężona do określonej kompetencji sprawy.  Stosunek administracyjnoprawny : to stosunek społeczny regulowany przepisami prawa administracyjnego. Ma trzy cechy szczególne:  - jedną stroną stosunku administracyjnoprawnego jest zawsze organ administracji publicznej wyposażony w uprawnienia władcze czyli tzw. imperium. Oznacza to Å¼e organ administracji publicznej jako strona stosunku administracyjno prawnego uprawniony jest do rozstrzygnięcia w przedmiocie tego stosunku administracyjnego. Organ administracji jest zarazem â€˜sędzią’ i stroną w tej samej sprawie, to z oczywistych względów powoduje nierównośd stosunku administracyjnoprawnego który charakteryzuje się relacją podporządkowania  - przedmiotem stosunku administracyjnoprawnego są wyłącznie sprawy które należą do kompetencji organów administracji paostwowej  - stosunki administracyjnoprawne najczęściej powstają z mocy aktów administracyjnych  

(…)

… jest
uregulowane przez kodeks postępowania administracyjnego (1960 r.). Cechą charakterystyczną jest
to że może zostad wszczęte zarówno z urzędu tj. z własnej inicjatywy organu administracji jak i z
inicjatywy strony zainteresowanej rozstrzygnięciem jej sprawy (na wniosek strony). To istotna
odmiennośd w stosunku do postępowania sądowego które może zostad wszczęte wyłącznie na
wniosek strony. Pierwszą czynnością…

kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym w pierwszej instancji załatwienie sprawy
powinno nastąpid w terminie 2 miesięcy od jej wpłynięcia a w drugiej instancji w terminie 1 miesiąca
od wpłynięcia sprawy. Ta różnica w czasie załatwienia sprawy wiąże się z różnym zakresem
obowiązków które spoczywają na organie pierwszej instancji oraz na organie drugiej instancji.
Postępowanie przed organem…
… uzasadnienia decyzji administracyjnej z tym że w
pewnych wypadkach przepisy kodeksu postępowania administracyjnego czy też innych
szczegółowych ustaw mogą zwalniad organ administracji z powinności sporządzenia
uzasadnienia
Decyzja administracyjna służy wyłącznie załatwieniu spraw co do meritum (istoty), czyli
rozstrzygnięciu o zasadniczym nurcie postępowania. (Jeżeli zatem postępowanie toczy się w
przedmiocie…
… składają się z jednej osoby która podejmuje decyzje
samodzielnie.
- ze względu na zasięg terytorialny organu : centralne i terenowe. Centralne to takie które swoim
zasięgiem działalności obejmują cały kraj (RM, Główny Urząd Statystyczny), terenowe natomiast to
takie których kompetencje do działania może byd realizowana tylko na pewnym wycinku kraju
(wojewoda).
- organy o kompetencji ogólnej…
… do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy chodzi tu zwłaszcza o
dowody z zeznao świadków oraz z opinii biegłego. Specyfiką postępowania administracyjnego jest
Paweł Czudecki
Podstawy prawa – wykład
PRAWO ADMINISTRACYJNE
str. 3
również to że co do zasady w tym postępowaniu nie prowadzi się rozprawy. Decyzja administracyjna
co do zasady jest wydawana na posiedzeniu niejawnym – czyli na posiedzeniu…
… jest zaskarżalna tzn. przysługuje od niej środek odwoławczy określany przez
ustawę jako odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14nastu dni liczonym od wydania decyzji
Paweł Czudecki
Podstawy prawa – wykład
str. 4
PRAWO ADMINISTRACYJNE
administracyjnej, a w wypadku gdy zapadła na posiedzeniu niejawnym, liczonym od dnia jej
doręczenia stronie.
Decyzja drugoinstancyjna staje się ostateczna z chwilą jej ogłoszenia…
… zażalenia wynosi 7 dni.
Ostateczna decyzja administracyjna podlega kontroli sądowej, niezależnie od tego czy ostatecznośd
uzyskała decyzja w pierwszej czy w drugiej instancji. Kontrolę tę sprawuje pion sądownictwa
administracyjnego tzn. w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne a w drugiej naczelny
sąd administracyjny. To postępowanie sądowoadminitracyjne może wszcząd strona niezadowolona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz