podstawy prawa egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy prawa egzamin - strona 1

Fragment notatki:


1. Czy przepis prawa to: a. jednostka redakcyjna aktu prawnego, b. zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość, c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy, d. zdaniokształtny zwrot językowy normujący sposób postępowania, formalnie w tekście wyodrębniony
2. Termin `zachowanie' w prawie oznacza: c. zaniechanie i działanie
3. Wpis do rejestru handlowego spółki z.o.o ma charakter: b. konstytutywny
4. Skutki prawne, to wszystkie następstwa jakie przepisy prawne wiążą z: a. wszystkimi faktami prawnymi, d. z czynnościami zgodnymi i niezgodnymi z prawem
5. Przepis mający na celu uniknięcie kilkukrotnych tych samych powtórzeń to: c. przepis odsyłający
6. Tzw. Normatywnymi aktami prawnymi są: d. ustawy
7. Jak nazywa się przepisy zawarte w tzw. Generalnym akcie prawnym, które rozstrzygają wejścia w życie nowego aktu prawnego: b. przepisy przejściowe i końcowe, d. odrębne ustawy tzw. Przepisy wprowadzające np. kodeks cywilny
8. Rozporządzenia Rady Ministrów wydawane są w polskim porządku prawnym na podstawie: b. ustawy
9. Należycie ogłoszony akt prawny generalny musi być opublikowany w: c. Monitorze Polskim, d. Dzienniku Urzędowym RP, e. Dzienniku Ustaw
10. Ustawę zasadniczą od ustawy zwykłej odróżnia: a. szczególny tryb uchwalania, d. podwyższone quorum jej uchwalenia
11. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia RM w polskim porządku prawnym jest: d. opublikowanie go w Dzienniku Ustaw
12. Norma prawna obowiązuje w zakresie: a. terytorialnym, b. personalnym, c. czasowym
13. Zasada przepis szczególny uchyla przepis ogólny, to: d. reguła kolizyjna
14. Możliwość posiadania praw i obowiązków, to: b. zdolność prawna
15. Gdy podmiot, na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych, określa skutki prawne jakiegoś faktu wydając indywidualne rozstrzygnięcie, to jest to: c. stosowanie prawa
16. Do grupy wykładni pozajęzykowej zaliczamy: b. wykładnię celowościową, c. wykładnię funkcjonalną
17. Posiadaniem jest: c. władanie rzeczą w swoim imieniu i interesie
18. Treścią powództwa p osesoryjnego jest: a. roszczenie o przywrócenie utraconego stanu posiadania
d. roszczenie o zaniechanie dalszych naruszeń posiadania
19. Prawa rzeczowe to: b. prawa służące przeciwko wszystkim
20. Do pochodnych sposobów nabycia prawa należy: b. zasiedzenie
21. Prawo użytkowania jest prawem: a. niezbywalnym
22. Samoistny posiadacz budynku ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budynku na zasadzie:

(…)

…. Przedmiotem przechowania wg. art. 835 kc. są:
d. dobra niematerialne
4. Umowa pożyczki jest:
b. dwustronnie zobowiązująca
5. Umowa poręczenia jest wg. kc. umową:
b. akcesoryjną, c. nie subsydiarną, d. kauzalną
6.Właściciel hotelu nie ponosi odpowiedzialności, gdy udowodni, że:
a. szkoda wynikła wskutek działania siły wyższej, c. szkodę spowodował sam klient lub osoba mu towarzysząca albo odwiedzająca, e. szkoda wynikła z właściwości samej rzeczy
7. Weksel własny powinien zawsze zawierać:
a. oznaczenie remitenta, b. termin i miejsce płatności
8. Jeżeli treść umowy pożyczki tego nie określa to dłużnik zobowiązany jest ją zwrócić:
c. w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy
9. Wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić:
a. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
10. Zastaw ustawowy przysługuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz