Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia6 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia6 - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja - grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów
Cechy organizacji jako systemu:
Działa w otoczeniu
Jest systemem otwartym
-//- społeczno technicznym
Jest systemem złożonym
Posiada zdolność do usprawnienia, udoskonalenia
Organizacja:
w znaczeniu rzeczowym czyli istniejących realnie w czasie i przestrzeni, określonego typu, celowych grupach ludzkich , np. org. w znaczeniu rzeczowym jest Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, UMCS, Poczta Polska
w znaczeniu atrybutowym czyli określonej cesze, atrybucie np. administracji państwowej, przedsiębiorstwa, która polega na tym, że są one wzajemnie powiązane, zorganizowane, a ich części składowe współprzyczyniają się do powodzenia całości; w tym znaczeniu występuje pojęcie „organizacja” w zwrocie „organizacja administracji państwowej”, ”organizacja przedsiębiorstwa
znaczeniu czynnościowym, które odnosi się do czynności, procesów; w tym znaczeniu pojęcie . „org” występuje w zwrotach „organizacja szkolenia zakończyła się sukcesem”
Model organizacji:
S,k,t,rp R,rg,m
Ludzie - Cele(zadania)
Struktura - Technologia
R, m N,pt,i
S,k,t,rp : Społeczeństwo, kultura, tradycja, rynek pracy
R,rg,m : Rynek, reguły gry, metasystem
N, pt,i : Nauka, postęp techniczny, innowacje
Ludzie - uczestnicy organizacji wraz z ich kwalifikacjami, umiejętnościami, postawami i wzorcami zachowań, systemami wartości, motywacją do pracy, interesami grupowymi.
Zadania - podstawowe zamierzenia i cele organizacji oraz wynikające z nich cele i zadania dla niższych szczebli w hierarchii organizacyjnej. Realizacja celów wymaga by były one rozmieszczone w całej organizacji.
Struktura - stanowi zbiór elementów składowych organizacji i relacji pomiędzy tymi elementami oraz pomiędzy strukturą a otoczeniem, uporządkowany wg przyjętych kryteriów. Powstanie jej jest skutkiem rozmieszczenia władzy w układzie pionowym (hierarchicznym) oraz na każdym szczeblu (poziomie) a także przebiegu procesów organizacyjnych.
Technologia - zbiór metod i technik wytwarzania lub świadczenia usług, dystrybucji, podejmowania decyzji.
To realizowanie funkcji i ról, wykonywanie zadań, osiąganie celów, podejmowanie decyzji związanych z realizacją funkcji zarządzania.
Cechy organizacji:
- w znaczeniu rzeczowym:
jest wyodrębnionym elementem społeczeństwa
posiada swoiste cele
ma ograniczoną autonomię
jest uporządkowana wewnętrznie
działania członków w organizacji są bezosobowe

(…)

… pracy wymuszonej; - „dobrze płacisz możesz wymagać”
Henri Fayol - stworzył system zarządzania obejmujący urzędników; wymienił czynności administracyjne:
przewidywanie
organizowanie
rozkazywanie
koordynowanie
kontrolowanie
14 zasad sprawnego zarządzania:
podział pracy
autorytet - wiedza umiejętności w działaniu
dyscyplina
jedność rozkazodawstwa
jedność kierownictwa
podporządkowanie interesu osobistego…
… wg produktów
Grupowanie funkcjonalne
Grupowanie wg klientów
Grupow stanowisk wg lokalizacji
Ustalanie relacji podporządko-wania pomiędzy różnymi stanowiskami.
Hierarchia podporządkowania:
Jedność rozkazodawstwa - każda osoba w organizacji powinna być powiązana stosunkiem podporządkowania tylko z jednym przełożonym
Zasada skalarna - od najniższego do najwyższego stanowiska powinna przebiegać wyraźna…
… organizacyjnych, tworzenie grup na czas realizacji określonych zadań
Ad 1. wyróżniamy:
struktura liniowa:
+ jednoosobowe kierownictwo
+ szybkie podejmowanie decyzji
+ łatwość podejmowania dyscypliny
+ indywidualna odpowiedzialność
+ łatwość przejrzystego ustalania zakresów
- mała elastyczność działania
- duża centralizacja
- trudność w opanowaniu całej wiedzy o funkcjonow. organizacji
struktura funkcjonalna…
… planem, każde działanie powinno być zorganizowane)
2. Wytyczna alternatywna
a) Specjalizacja-Uniwersalizacja (złoty środek)
S-wąskie spojrzenie, nudna praca
U-człowiek robi wszystko sam (lekarz rodzinny)
b) Aktywizacja - Ograniczenie działania (formy:)
-> Potencjalizacja, werbalne demonstrowanie tego co mogli byśmy zrobić ale nie podejmowanie działania
-> Machinalizacja, wykonywanie szeregu…
… strukturę
Henry Gantt - twórca wykresów Ganta
stworzył formę wykresów stopnia zaawansowania robót, prac, umożliwiają pomiar zaawansowania w realizacji planu wszystkich robotników w grupie
Harnington Emerson - zajął się efektywnością - stopień zgodności efektów z założeniem. Sformułował 12 zasad efektywności.
Henri Le Chatelier - zasada bezwładności - reguła przekory: „każda zmiana rodzi opór”
Karol
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz