Podstawy organizacji i zarządzania - synergia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - synergia - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - synergia - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - synergia - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJE – całości składające się pewnej liczby elementów, których realizacja skierowana jest na realizację wspólnych celów
ZARZĄDZANIE – koordynacja służąca skutecznej i efektywnej realizacji celów; celem zarządzania jest osiągnięcie możliwie największej sprawności organizacji przez usprawnianie i doskonalenie koordynacji; całokształt działań skierowanych na zasoby organizacji, których zamiarem jest osiąganie celów organizacji w sposób efektywny i skuteczny
SYNERGIA – nadwyżka korzyści wynikająca z działań zespołowych w porównaniu z sumą działań indywidualnych
ZASOBY 1) rzeczowe (surowce, maszyny, urządzenia); 2) finansowe (kapitały, dochody, zyski); 3) osobowe (pracownicy i ich kwalifikacje); 4) informacyjne (dane potrzebne do podejmowania decyzji)
MENEDŻER – stara się wykorzystywać i koordynować poszczególne zasoby tak, aby w sposób najskuteczniejszy i najefektywniejszy osiągać cele organizacji; osoba zarządzająca organizacją i kierująca pracą innych

PLANOWANIE
ustalanie celów i formułowanie planów
cele organizacji – wyróżniony stan przyszły, który chcemy osiągnąć; są źródłem informacji czy podejmowane działania zmierzają we właściwym kierunku, są podstawą oceny i kontroli działań oraz stymulują motywację co podejmowania działań, cele = „racja istnienia” każdej organizacji
cele o charakterze systemowym – wpływają na zdolność organizacji do zharmonizowanego i skoordynowanego działania:
- dostosowanie i odnowa – wszelkie organizacje stają wobec problemu upływu czasu i zmian w otoczeniu, muszą więc dbać o swoja elastyczność i rozwój
- współdziałanie – żadna organizacja nie jest w stanie uniknąć konfliktów między jej uczestnikami, tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, ustalanie celów w tej dziedzinie może skutecznie zapobiegać ewentualnym nieporozumieniom

ORGANIZACJE - całości składające się pewnej liczby elementów, których realizacja skierowana jest na realizację wspólnych celów
ZARZĄDZANIE - koordynacja służąca skutecznej i efektywnej realizacji celów; celem zarządzania jest osiągnięcie możliwie największej sprawności organizacji przez usprawnianie i doskonalenie koordynacji; całokształt działań skierowanych na zasoby organizacji, których zamiarem jest osiąganie celów organizacji w sposób efektywny i skuteczny
SYNERGIA - nadwyżka korzyści wynikająca z działań zespołowych w porównaniu z sumą działań indywidualnych
ZASOBY 1) rzeczowe (surowce, maszyny, urządzenia); 2) finansowe (kapitały, dochody, zyski); 3) osobowe (pracownicy i ich kwalifikacje); 4) informacyjne (dane potrzebne do podejmowania decyzji)
MENEDŻER - stara się wykorzystywać i koordynować poszczególne zasoby tak, aby w sposób najskuteczniejszy i najefektywniejszy osiągać cele organizacji; osoba zarządzająca organizacją i kierująca pracą innych
KOORDYNOWAĆ wg FAYOLA - nadawać rzeczom sprawom właściwe rozmiary, przystosowywać środki do celów
- nadawać organizmowi materialnemu i społecznemu w zakresie każdej jego funkcji takie rozmiary, aby mógł on spełniać swą rolę pewnie i oszczędnie
- liczyć się przy jakiejkolwiek czynności ze zobowiązaniami i konsekwencjami, które za sobą te czynności pociągają w stosunku do wszystkich innych funkcji przedsiębiorstwa
- stosować wydatki proporcjonalnie do zasobów, rozmiary nieruchomości i ilości narzędzi do potrzeb produkcji, zakupy do konsumpcji, sprzedaż do produkcji, itp.
- zbudować swój zakład na miarę potrzeb, przystosować sprzęt do jego przeznaczenia, sposoby przewozu do środków komunikacyjnych, środki ubezpieczen

(…)

systemów informowania kierownictwa, formalne procesy, procedury, komitety, komisje → biurokratyzacja
2. zmniejszenie potrzeb koordynacji - tworzenie samodzielnych i niezależnych jednostek organizacyjnych, zwiększanie wolnych zasobów dysponowanych przez poszczególne jednostki → decentralizacja
EFEKTYWNOŚĆ - gdy występuje nadwyżka osiągniętych wyników nad poniesionymi nakładami (gdy max=pozytywnie oceniony…
… z jej przekształcaniem i rozwojem
strategia, struktura, procedury (twarde elementy zarządzania), umiejętności, style, personel, wartości (miękkie)
lata 50-te:
- kompleksowa komputeryzacja - instalowanie komputerów usprawnia obieg informacji i podejmowanie decyzji
- teoria X i Y - większa swoboda sprzyja większej motywacji i wydajności
- badania operacyjne - modele matematyczne najlepiej oddają istotę zjawisk
- dywersyfikacja - poszerzanie biznesu „w przód”, „w tył” i „na boki” sprzyja rozwojowi
- zarządzanie przez cele (MbyO) - cele organizacji powinny być kształtowane przez negocjacje
lata 60-te: - grupy treningowe (T-groups) - menedżerów można uczyć wrażliwości interpersonalnej przez „potyczki” seminaryjne
- struktury macierzowe (matrix management) - menedżerów powinno się grupować nie według funkcji…
… można osiągnąć tylko wtedy, gdy firmę przekształci się w organizację „uczącą się”
- reengineering - doskonałość w zarządzaniu osiąga się dzięki „przerwaniu ciągłości” w dotychczasowym rozwoju
- Total Quality Management - jakość zarządzania zależy od wspólnego, skoordynowanego wkładu wszystkich elementów organizacji
PLANOWANIE
ustalanie celów i formułowanie planów cele organizacji - wyróżniony stan przyszły…
…, system racjonalny, homo oeconomicus; cele organizacji, hierarchia, wiedza i kontrola, komunikacja pionowa
- uznanie, iż najważniejszymi elementami konstytuującymi organizację są cele i struktura formalna
- organizacja - system działań mający na celu prowadzić do zamierzonych celów z maksymalną sprawnością
- wiara w ludzkie zdolności do racjonalizowania, posługiwania się własnym umysłem
TAYLOR + FAYOL…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz